SENĆOŦEN Word List
Reptiles, amphibians, insects, etc.

202. snake S¸OȽḴE¸ sʔáɬqəʔ
202.1. rattlesnake W̱QITXEM¸NEĆ xʷk̕ʷítx̣əm̕nəč
203. frog/bullfrog SXE¸ÁNEW̱ sx̣əʔénəxʷ
203.1. small frogs, peepers WEXES wə́x̣əs
203.2. tree toad WEKEK wə́q̕əq̕
204. tadpole no word no word
205. lizard W̱KEM¸EU¸ÁĆEN xʷq̕əm̕əw̕éčən
205.1. red lizard X̱EL¸X̱ELEWÁĆEṈ x̣ʷəl̕x̣ʷəl̕əwéčən
205.2. salamander PITŚEN pítšən
206. slug, snail KÍOṮEN¸ q̕əyáƛ̕ən̕
206.1. poisonous snail, tree frog WEKEK wə́q̕əq̕
207. housefly ḴEḴÍAXENE¸ qəqəyéx̣ənəʔ
208. mosquito ḰÁ¸EN qʷéʔən
209. bumble-bee SEMSEM͸E səmsəmáy̕ə
209.1. yellow jacket KEM¸KEM¸IĆEN q̕əm̕q̕əm̕íčən
209.2. beehive SEMSEMÁ¸ÁLE səmsəmeʔélə
210. wasp SEMSEM͸E səmsəmáy̕ə
211. butterfly SQEU¸LAXE¸ sk̕ʷəw̕léx̣əʔ
212. blowfly KEȾXOLE q̕ət̕ᶿx̣álə
213. cricket no word no word
213.1. grasshopper W̱EW̱TEM¸YÁĆ xʷəxʷtəm̕yéč
214. sand flea W̱EW̱EYIM xʷəxʷəyím
215. spider ḴETḴEĆOLE¸ qətqəčáləʔ
216. ant JEM¸ȾÍI č̕əm̕t̕ᶿəyí
217. worm SȾEQ st̕ᶿə́k̕ʷ
218. caterpillar MEMEXÁȽ məməx̣éɬ
219. louse ṈESEN¸ ŋə́sən̕
220. flea DODEȽEM t̕át̕əɬəm̕
221. nits XO¸XEȻ x̣áʔx̣ək̕ʷ
222. wood tick, deer tick MEȾEȽḴIWEYEĆ mət̕ᶿəɬqíwəyəč
222.1. wriggler no word no word
222.2. no see-um, midge PW̱AḴSEN pxʷéqsən
222.3. June bug QOMEĆEN k̕ʷaməčən (?)
222.4. centipede S͸KSEN sáy̕q̕sən
222.5. woodworm WAEUGC weʔəwč (?)
223. maggots ŚÍE¸ šáyəʔ
223.1. fly eggs KEȾ¸XOLE q̕ət̕ᶿx̣alə (?)
224. crayfish ḴEM¸ḴEM¸EWÁĆEN qəm̕qəm̕əwečən
225. den, lair ŚW̱E¸W̱EL¸IU¸EN¸ šxʷəʔxʷəl̕íw̕ən̕
226. animal track XENEṈEN x̣ə́nəŋən
.