SENĆOŦEN Word List
Dwelling

699. house Á¸LEṈ ʔéʔləŋ
700. dancehouse MIȽEHÁU¸TW̱ miɬəhéw̕txʷ
700.1. longhouse ĆEḴÁU¸TW̱ čəqéw̕txʷ
700.2. smokehouse SMEȻAUS smə́kʷaws
700.3. church DIU¸I¸EȽÁU¸TW̱ t̕iw̕iʔəɬéw̕txʷ
700.4. wagonhouse ȾICȾECÁU¸TW̱ t̕ᶿikt̕ᶿəkéw̕txʷ
700.5. airport ȻELEṈ kʷə́ləŋ
700.6. barn SOX̱ELÁU¸TW̱ sax̣ʷəléw̕txʷ
700.7. henhouse ĆECENÁU¸TW̱ čəkənéw̕txʷ
700.8. bank TÁLEHÁU¸TW̱ teləhéw̕txʷ
700.9. secondhand store ȾEXṈINÁU¸TW̱ t̕ᶿəx̣ŋinéw̕txʷ
700.10. cannery ḰEL¸SÁU¸TW̱ qʷəl̕séw̕txʷ
700.11. jail ḴEKÁL¸SÁU¸TW̱ qəq̕el̕séw̕txʷ
700.12. lighthouse ĆI¸EḰENÁU¸TW̱ čiʔəqʷənéw̕txʷ
700.13. hospital SXEȽÁU¸TW̱ sx̣əɬéw̕txʷ
700.14. brothel QEṮÁU¸TW̱ k̕ʷəƛ̕éw̕txʷ
700.15. thatched roof hut S¸ILETEW̱ÁU¸TW̱;
S¸ILETEW̱
sʔilətəxʷéw̕txʷ;
sʔílətəxʷ
700.16. other house NEȾEU¸TW̱ nə́t̕ᶿəw̕txʷ
701. roof ŚKTELI¸Ḱ šq̕təlíʔqʷ
701.1. roof cover S¸ILETEW̱ sʔílətəxʷ
701.2. peak of roof ŚQȾELI¸Ḱ šk̕ʷt̕ᶿəlíʔqʷ
702. wall DOṈEN t̕áŋən
703. wall mat SȽLÁWEN sɬléwən
703.1. long mat SOLE¸EĆ sáləʔəč
704. door SOȽ sáɬ
704.1. door knob, handle ȻENTŚIM¸EN kʷəntším̕ən
704.2. sliding bolt ŚXÁṮTEN šx̣éƛ̕tən
705. floor ȽEXENEPTEN ɬəx̣ənə́ptən
705.1. corner (inside a house) SJȾȺN¸E sč̕t̕ᶿéyn̕ə
705.2. corner (outside a house) Ś₭Á¸EXEN¸ šq̕ʷéʔəx̣ən̕
705.3. center beam (in house) ŚXEṮȻIȽEN šx̣əƛ̕kʷíɬən
705.4. first platform around house KEWET q̕ə́wət
705.5. second (sleeping) platform ŚW̱¸O¸MET šxʷʔáʔmət
705.6. ledge in longhouse for sitting ȾEN¸T t̕ᶿə́n̕t
706. floor mat PEŦSENTEN pəθsə́ntən
706.1. floor cover ȽEXENȻEN ɬəx̣ə́nkʷən
706.2. door mat W̱JSENTEN xʷəč̕sə́ntən
706.3. small canoe mat KEL¸ŚTEN q̕ə́l̕štən
706.4. rug PEŦENEȻEN pəθənə́kʷən
707. smoke vent no word no word
708. center pole no word no word
709. window, mirror ŚQENOSEṈ šk̕ʷənásəŋ
709.1. curtain SKELÁJTEN;
ŚṮW̱OSEṈ¸
sq̕əléč̕tən;
šƛ̕xʷásəŋ̕
710. kickwillie house no word no word
711. front of house S¸OŦES E TȽ Á¸LEṈ sʔáθəs ʔə tɬ ʔéʔləŋ
712. back of house ȻSÁ¸EĆ E TŦE Á¸LEṈ kʷséʔəč ʔə tθə ʔéʔləŋ
713. house post ḴAḴEN qéqən
713.1. cross beam ŚXEṮȻIȽEN šx̣əƛ̕kʷíɬən
713.2. house lining, bed mat SOLE¸EĆ sáləʔəč
714. threshold SOȽ sáɬ
715. totem pole SXEDQIṈEȽ sx̣ət̕k̕ʷíŋəɬ
716. fence KELEXEN q̕ə́ləx̣ən
717. smoking shed KÁLE¸ÁU¸TW̱ q̕eləʔéw̕txʷ
718. drying shed no word no word
719. tent SILÁU¸TW̱;
KELEJTEN
siléw̕txʷ;
q̕ə́ləč̕tən
720. log cabin ĆÁ¸LEMENÁU¸TW̱ čeʔləmənéw̕txʷ
721. larder, cupboard ŚKILE¸ÁLE;
ŚLEȾENÁLE
šq̕iləʔélə;
šlət̕ᶿənélə
722. cellar ŚṮĆÁU¸EĆ šƛ̕čéw̕əč
723. grave ŚMELQÁL¸E¸ šməlk̕ʷél̕ə
724. graveyard ŚMELQÁL¸E¸ šməlk̕ʷél̕ə
724.1. grave marker SṈÁNET sŋénət
725. coffin MEḴÍE¸ mə́qəyə
726. grave pole no word no word
727. chest, box, drum ȾEṈ¸EȽ;
XŦEM
t̕ᶿə́ŋ̕əɬ;
x̣θə́m
727.1. bottle ŚW̱LEMÁLE šləmélə
728. cover, lid ḴBELIĆEN qp̕əlíčən
729. barrel DEM¸EU¸LEĆ t̕əm̕ə́w̕ləč
729.1. barrel band ḴTI¸OSEN qtiʔásən
730. sack LISÁC lisék
731. mattress SṮPÁL¸ḴEN¸ sƛ̕pél̕qən̕
732. any blanket SEM͸ sə́məy̕
732.1. potlatch blanket PEKOLȻET pəq̕álkʷət
732.2. mountain goat wool blanket SWE¸₭O¸Ƚ swə́ʔq̕ʷaʔɬ
733. chair ŚȾEU¸ÁĆEN št̕ᶿəw̕éčən
733.1. bed ŚW̱¸O¸MET šxʷʔáʔmət
733.2. table LETÁM lətém
733.3. tablecloth ȽEXSITEN ɬəx̣sítən
733.4. table for preparing food ȾEŦISEN t̕ᶿəθísən
734. cushion ŚSELEU¸Ⱥ¸ĆEN;
SW̱EṮḴEN
šsələw̕éčən;
sxʷə́ƛ̕qən
735. fireplace, hearth ŚW̱ĆEḰEU¸SÁLE¸;
SONEU¸SE¸
šxʷčəqʷəw̕sélə;
sánəw̕səʔ
736. poker ŚI¸SȽNÁ¸ELE¸ šíʔsɬneʔələ
737. pot for cooking ŚḰEL¸S šqʷə́l̕s
737.1. pot cover ḴEBELIĆEN qəp̕əlíčən
737.2. frying pan ŚḴEWEṈ;
SJEȻX̱IṈ¸EȽ
šqə́wəŋ;
šč̕əkʷx̣íŋ̕əɬ
737.3. teapot ŚW̱TIHÁLE šxʷtihélə
737.4. lunchbox ŚSEWENÁLE šsəwənélə
738. spoon XÁL¸EU¸;
ȽOBEN
x̣él̕əw̕;
ɬáp̕ən
739. horn spoon no word no word
740. ladle ŚW̱¸I¸ĆEȽ šxʷʔíʔčəɬ
741. fork XEQŦITEN;
XE₭ŦITEN
x̣ək̕ʷθítən;
x̣əlq̕ʷθítən
742. any knife ŚIPEN šípən
743. pocket knife ŚNEU¸IȾE¸ ŚIPEN šnəw̕ít̕ᶿəʔ šípən
744. butcher knife ŚQIU¸EȾ ŚIPEN šk̕ʷíw̕ət̕ᶿ šípən
744.1. salmon knife QEJTEN k̕ʷə́č̕tən
745. barbecuing stick for fish PI¸ȻEN píʔkʷən
745.1. barbecuing stick for clams JODE¸ č̕át̕əʔ
746. large plate, wooden platter ḰŦOLES qʷθáləs
746.1. small plate LO¸ŦEN láʔθən
746.2. dish, plate JÁU¸I¸ č̕éw̕iʔ
747. cup LEPOT;
ŚW̱ḰO¸ḰEḰE¸
ləpát;
šxʷqʷáʔqʷəqʷəʔ
748. dishpan, sink ŚȾEȻȻI¸ÁLE št̕ᶿəʔkʷkʷiʔélə
748.1. basin ŚW̱ȾȻOSEN¸ šxʷt̕ᶿkʷásən̕
748.2. towel ŚW̱JOSEṈ šxʷʔəč̕ásəŋ
748.3. hand towel ŚW̱EJSISEṈ šxʷʔəč̕sísəŋ
748.4. dish towel ŚW̱¸EJȻI¸ELE šxʷʔəč̕kʷíʔələ
748.5. dish rag ŚW̱JEM¸ȻI¸ELE šxʷč̕əm̕kʷíʔələ
748.6. kitchen CEĆEN kə́čən
748.7. toilet EMETÁU¸TW̱ ʔəmətéw̕txʷ
749. brush ŚW̱¸EPEL¸ḴEN šxʷʔəpə́l̕qən
750. broom ŚW̱¸EW̱ISET šxʷʔəx̣ʷísət
750.1. garbage can ŚX̱ISETÁLE šx̣ʷisətélə
750.2. garbage, trash S¸EX̱ISET sʔəx̣ʷísət
751. ladder ŚQI¸ŚETEN šk̕ʷíʔšətən
752. stovepipe ŚBEṮEṈÁLE šp̕əƛ̕əŋélə
752.1. chimney thimble ŚPÍPÁLE špəypélə
752.2. kindling SĆEḰȽNÁȽEN sčəqʷɬnéɬən
752.3. shavings ŚIPṈEN šípŋən
752.4. sawdust PIW̱ṈEN píxʷŋən
752.5. litter JOṈ¸EȽ č̕áŋ̕əɬ
752.6. ashes ₭Á¸YEĆEP q̕ʷéʔyəčəp
752.7. soot, cinders ₭Á¸YEĆEP q̕ʷéʔyəčəp
752.8. stove ŚW̱CUC šxʷkúk
753. smoking pipe ŚBEṮEṈÁLE šp̕əƛ̕əŋélə
753.1. cigar, cigarette SBOṮEṈ sp̕áƛ̕əŋ
754. comb ȽȾIṈEN ɬt̕ᶿíŋən
755. fine-toothed comb ŚPEW̱I¸ḰEṈ špəxʷíʔqʷəŋ
755.1. dancer's comb ŚXEKIḰEṈ šx̣əq̕íqʷəŋ
756. mirror ŚQENOSEṈ šk̕ʷənásəŋ
757. cradle basket/board BOȾES p̕át̕ᶿəs
758. book PUȻ púkʷ
758.1. pen ŚXEL¸ÁL¸S šx̣əl̕él̕s
758.2. pencil PENSEL šx̣əl̕el̕s;
pénsəl
758.3. letter, mail PIPE pípə
758.4. photograph, painting ŚXEL¸ES šx̣ə́l̕əs
759. stuff, baggage, belongings ELE¸ÁUQ ʔələʔéwk̕ʷ
759.1. umbrella KELEJEN q̕ə́ləč̕ən
759.2. clock, watch WÁĆ wéč
759.3. lightbulb ĆI¸EḰEN¸ číʔəqʷən̕
759.4. flashlight JEBITEṈ ĆI¸EḰEN¸ č̕əp̕ítəŋ číʔəqʷən̕
759.5. key LECLI ləklí
759.6. telephone ŚW̱ȻEȻÁ¸ĆEṈ¸;
ŚW̱ȻEȻÁĆEṈ
šxʷkʷəkʷéʔčəŋ̕;
šxʷkʷəkʷéčəŋ
759.7. radio ḰELO¸Á¸ŦEN qʷəláʔeʔθən
759.8. heater ŚȻEȻIU¸SET škʷəkʷíw̕sət
759.9. freezer ŚW̱ŦEŦIM¸ELO¸ šxʷθəθim̕əláʔ
759.10. refrigerator, food storage ŚȾONEṈTW̱ št̕ᶿánəŋtxʷ
.