SENĆOŦEN Word List
Marine terms

139. high sea no word no word
140. sea close to shore ĆELIḰ čəlíqʷ
141. bay, inlet ŚṈÁ¸ĆEĆ šŋéʔčəč
141.1. head of bay TÍET tə́yət
141.2. inside of bay NEWELI¸Ć nəwəlíʔč
141.3. outside of bay SḴELI¸Ć sqəlíʔč
141.4. this side of bay TȽELI¸Ć tɬəlíʔč
141.5. leeward KEL¸IJ q̕əl̕íč̕
142. tide-pool ŚW̱¸E¸I¸EĆ šxʷʔəʔíʔəč
143. saltwater ṮȽÁȽSE ƛ̕ɬéɬsə
144. rough water XAṮ x̣éƛ̕
145. calm water SLIḰEL slíqʷəl
146. beach SÁSEU¸;
ȾXIT
sésəw̕;
t̕ᶿx̣ít
147. dropoff ŚPOḰES špáqʷəs
148. sandbar, sandspit ȾIX̱EṈ;
BEȻETEĆ
t̕ᶿíx̣ʷəŋ;
p̕ə́kʷətəč
148.1. reef, shoal DEṈ¸IḰ;
ŚEMI¸Ḱ
t̕əŋ̕íʔqʷ;
šəmiqʷ
149. tideflats SDÁĆEṈ st̕éčəŋ
150. slough in tideflat no word no word
151. tide SDÁĆEṈ st̕éčəŋ
152. tide coming in ḴÁ¸M¸EL¸ qéʔm̕əl̕
153. tide going out, ebbing ȻȽI¸ŚÁ¸ŚEM;
ṮÁṮEȽ
kʷɬiʔšéʔšəm;
ƛ̕éƛ̕əɬ
154. high tide SḴEM¸ḴEM¸IL¸ sqəm̕qəm̕íl̕
155. low tide ĆEḴ SDÁĆEṈ čə́q st̕éčəŋ
156. half tide ḰO¸ḰI¸ḰI¸ qʷáʔqʷiʔqʷiʔ
157. spring tide ȻȽ- I¸- ȻÁ¸ĆEL¸ TSE SDÁĆEṈ kʷɬ- iʔ- kʷéʔčəl̕ tsə st̕éčəŋ
157.1. slack tide ŚW̱¸ENEW̱EṈ šxʷʔə́nəxʷəŋ
157.2. zero tide SW̱IYEḴEN;
ŚÁM¸ŚEM¸
sxʷíyəqən;
šém̕šəm̕
157.3. ebb tide ṮÁȽ ƛ̕éɬ
157.4. fast tide X̱EṈÁLEḴEN x̣ʷəŋéləqən
157.5. fair tide X̱EL₭ILEṈ x̣ʷəlq̕ʷíləŋ
157.6. bucking tide TI¸TOS tiʔtás
157.7. back eddy ḴAḴEṈ¸ qéqəŋ̕
157.8. good fishing tide TEMEṈ tə́məŋ
157.9. waterfront ȾIDES t̕ᶿít̕əs
157.10. flood ḴÁM¸EL¸ qém̕əl̕
.