AXEṈ¸ÁL¸ṈEN     ʔex̣əŋ̕él̕ŋən     want to do it: 1739.1.
Á¸Á¸LȻEṈ     ʔeʔél̕kʷəŋ     leave so. all alone: 1437.
ÁĆENÁ     ʔéčəne     my goodness!: 1072.2.
Á¸ĆEX     ʔéʔčəx̣     gray crab: 236.
Á¸ȻEL¸     ʔéʔkʷəl̕     weave a basket: 1745.1.
Á¸EȽ; ȽEȽIȻ; ṈEXÁSET     ʔéʔəɬ; ɬəɬíkʷ; ŋəx̣ésət     hurry: 1403.
Á¸I¸     ʔéʔiʔ     be on one's way, going on: 1481.2.
Á¸IT; ȺYET; S¸Á¸IT     ʔéʔit; ʔéyət; sʔéʔit     lingcod: 268.
ÁJET     ʔéč̕ət     wipe: 1755.
Á¸LEṈ     ʔéʔləŋ     house: 699.
Á¸LEṈ¸ENEȻ     ʔéʔləŋənəkʷ     village: 696.
ÁLEW̱EL¸     ʔéləxʷəl̕     waste time: 1733.1.
ÁȽE     ʔéɬə     here: 1045.
ÁȽE¸ E SW̱ U¸ ͸ OL¸     ʔéɬəʔ ə sxʷ ʔuʔ ʔə́y̕ ʔal̕     how are you?: 1068.
ÁMEĆEṈ     ʔéməčəŋ     Bruce Bight (Saturna I.): 1785.
ÁPELS     ʔépəls     apple: 373.1.
ÁPELSHIȽĆ     ʔepəlshíɬč     apple tree: 373.2.
ÁSW̱     ʔésxʷ     seal: 227.
Á¸ŦȻEȽ     ʔéʔθkʷəɬ     far off shore: 901.1.
Á¸YEḴTEL     ʔéʔyəqtəl     exchange, trade: 1310.
ȺNEȻ     ʔéynəkʷ     today: 120.
ȺY¸EL¸     ʔéy̕əl̕     borrow st. to use and return: 1203.
ȺY¸ELTENEḴ     ʔéy̕əltənəq     rent st.: 1540.3.
ȺYEL¸TW̱; ₭IṈELO¸TW̱     ʔéyəl̕txʷ; q̕ʷiŋəláʔtxʷ     lend st. to so.: 1438.
BEȻ     p̕ə́kʷ     rise to the surface: 1552.
BELEȻEṈ     p̕əláq̕ʷəŋ̕     bubble up (froth): 1214.
BEȽ     p̕ə́ɬ     hatch, come out of egg: 1383.1.
BEWI¸     p̕ə́wiʔ     flounder: 261.
BILEṈ     p̕íləŋ     overflow: 1481.4.
BIŚEJ     p̕íšəč̕     fir or pine cone, acorn: 416.
BȽESET     p̕ɬə́sət     sober up: 1629.
BOḰEĆ     p̕áqʷəč     James Island (bluff at south end): 1842.
BOḰEĆEN     p̕áqʷəčən     Coles Bay Reserve (Paquachin): 1795.
BOOṈ     p̕áaŋ     swell up: 1685.
BOȾES     p̕át̕ᶿəs     cradle basket/board: 757.
BSISET     p̕sísət     congeal (eg. blood): 1257.5.
CÁNTI     kénti     candy: 874.2.
CEĆEN     kə́čən     kitchen: 748.6.
CELENTS     kə́lənts     currant (cultivated): 344.
CELENTSIȽĆ     kələntsíɬč     currant bush: 345.
CEMPUTS     kəmpúts     boots, waders: 768.2.
CEPU     kəpú     coat: 764.
CIṈĆOOĆ     kiŋčáač     Canada: 1787.
CLÁSMES     klésməs     Christmas: 575.7.
COLE     kálə     collar: 772.4.
CONSEL     kánsəl     tribal counselor: 685.6.
CUL     kul     gold: 109.
ĆAK     čéq̕     fall down (while walking): 1317.
ĆAKET     čéq̕ət     fell (a tree): 1325.4.
ĆAKNEṈ     čéq̕nəŋ     knocked down: 1419.2.
ĆÁÁM     čéem     jam, jelly: 874.3.
ĆÁĆES     čéčəs     follow behind so.: 1344.
ĆÁĆET     čéčət     work on st.: 1756.1.
ĆÁ¸ET     čéʔət     vomit: 1732.
ĆÁ¸I¸     čéʔiʔ     they are working: 1093.
ĆÁ¸I¸ E TSE MO͸     čéʔiʔ ʔə tsə máay̕     make a basket: 1179.
ĆÁ¸I¸ ȽTE     čéʔiʔ ɬtə     we (you and I) are working: 1089.
ĆÁ¸I¸ SEN     čéʔiʔ sən     I am working: 1087.
ĆÁ¸I¸ SW̱     čéʔiʔ sxʷ     you are working (one): 1090.
ĆÁ¸I¸ SW̱ HÁLE     čéʔiʔ sxʷ helə     you folks are working: 1091.
ĆÁ¸LEMEN     čéʔləmən     sail-pole: 845.
ĆÁ¸LEMENÁU¸TW̱     čeʔləmənéw̕txʷ     log cabin: 720.
ĆÁȽ     čéɬ     more: 978.2.
ĆÁNEL     čénəl     move to a new home: 1471.1.
ĆÁUSET     čewsət     brag, boast: 1204.1.
ĆÁU¸T; ŚITEṈ     čéw̕t; šítəŋ     admire: 1158.
ĆȺ     čéy     work: 1756.
ĆȺ ȽTE     čéy ɬtə     we work (you and I): 1082.
ĆȺ SEN     čéy sən     I work: 1080.
ĆȺ SW̱     čéy sxʷ     you work (one): 1083.
ĆȺ SW̱ HÁLE     čéy sxʷ helə     you folks work: 1084.
ĆȺĆI     čéyči     diligent, busy: 947.
ĆȺMEN     čéymən     Chinese: 687.4.
ĆȻÁ¸     čkʷéʔ     own st.: 1481.5.
ĆȻÁ¸ E TȽ SḰÁL     čkʷéʔ ʔə tɬ sqʷél     gossip: 1372.
ĆE¸ÁL¸ĆELEM¸     čəʔél̕čələm̕     be in labor: 1423.2.
ĆECEN     čə́kən     chicken: 304.
ĆECENÁU¸TW̱     čəkənéw̕txʷ     henhouse: 700.7.
ĆEĆEṈEN     čəčə́ŋən     chisel, adze: 859.
ĆEĆIKEN     čəčíq̕ən     mink: 178.
ĆEĆITEṈ     čəčitəŋ     do evil work on so.: 1309.2.
ĆEĆITḴES     čəčítqəs     peek out a hole, crack, window: 1492.3.
ĆEḴ     čə́q     big: 877.
ĆEḴ SDÁĆEṈ     čə́q st̕éčəŋ     low tide: 155.
ĆEḴ SPEȽXEN     čə́q spə́ɬx̣ən     prairie (big meadow): 40.
ĆEḴÁU¸TW̱     čəqéw̕txʷ     longhouse: 700.1.
ĆEḰ     čə́qʷ     burn: 1218.
ĆEḰ TSE ŚI¸ŚEJ     čə́qʷ tsə šíʔšəč̕     forest-fire: 129.
ĆEḰET     čə́qʷət     light, set fire to: 1449.
ĆEḰEU¸SE¸     čə́qʷəw̕sə     make a fire: 1336.
ĆELAḴEȽ     čəléqəɬ     yesterday: 122.
ĆELÁṈEN     čəléŋən     ancestor, tradition, speeches: 674.
ĆELÁSET     čəlésət     go forward: 1364.3.
ĆELÁU¸     čəléw̕     pass by: 1489.
ĆEL¸EḴSEN     čəl̕ə́qsən     got to other side of point: 1367.2.
ĆELEM¸     čə́ləm̕     eelgrass: 435.1.
ĆELEṈ¸OST     čələŋ̕ást     put up (as pictures): 1531.1.
ĆELETÁL¸ṈEN     čələtél̕ŋən     feel nauseated: 1325.3.
ĆELE¸WIȽTW̱     čələʔwiɬtxʷ     incomparable, unsurpassable: 877.2.
ĆELIḰ     čəlíqʷ     sea close to shore: 140.
ĆELḰINES     čəlqʷínəs     Moses Point: 1867.
ĆELȽTENEM     čəlɬtə́nəm     Steveston (mainland): 1936.
ĆENÁ     čəné     hey! halloo!: 1072.9.
ĆENÁNW̱     čənén̕xʷ     fish with a net: 1333.
ĆENES     čə́nəs     tooth: 452.
ĆENET     čə́nət     bury: 1221.
ĆEN¸HENEN¸     čən̕hə́nən̕     August: 126.9.
ĆEN¸QÁ¸LES     čən̕k̕ʷéʔləs     summer: 123.
ĆENSENEṈ     čənsə́nəŋ     take a step: 1659.
ĆEN¸TÁṈ     čən̕téŋ     when?: 1052.
ĆEN¸ȾOȽEṈ     čən̕t̕ᶿáɬəŋ     winter: 125.
ĆEN¸ŦÁ¸WEN     čən̕θéʔwən     September: 126.10.
ĆEN¸ŦEḴ͸     čən̕θə́qiʔ     July: 126.8.
ĆEṈ¸IȽĆ     čəŋ̕íɬč     Garry oak: 332.1.
ĆEPENI; SĆEPENIIȽ     čəpəní; sčəpəníiɬ     Japanese: 687.7.
ĆESE¸     čə́səʔ     two: 2.
ĆESE¸ SNÁJEU¸EĆ     čə́səʔ snéč̕əw̕əč     two hundred: 24.
ĆESȽÁNI¸     čəsɬéniʔ     spinster: 614.2.
ĆESW͸ḴE¸     čəswə́y̕qəʔ     bachelor: 614.1.
ĆEŚI¸EN     čəšíʔən     line with halibut hooks: 815.1.
ĆETḴOSEṈ     čətqásəŋ     peep, peer: 1493.
ĆEU¸IN¸; ĆEL¸IM¸     čəw̕ín̕; čəl̕ím̕     even so: 1055.1.
ĆEU¸NEȽP     čə́w̕nəɬp     black cottonwood: 327.
ĆEX̱EṈ     čə́x̣ʷəŋ     thaw: 1698.
ĆHOḰ; HOḰNEW̱     čháqʷ; háqʷnəxʷ     smell st.: 1613.
ĆI¸ÁSES     čiʔésəs     run after so.: 1560.1.
ĆICMEN     číkmən     iron: 107.
ĆIĆX     číčx̣     cherry bark pitch: 425.1.
ĆI¸EḰEN¸     číʔəqʷən̕     lightbulb: 759.3.
ĆI¸EḰENÁU¸TW̱     čiʔəqʷənéw̕txʷ     lighthouse: 700.12.
ĆIḴ     číq     snow falls: 1626.
ĆI¸ḴELAḴ     čiʔqəléq     big waves: 87.
ĆIḴEṈ TSE SṈÁNET     číqəŋ tsə sŋénət     rockslide: 36.
ĆIYE; ĆIIK     číyə; číiq̕     blue jay, Steller's jay: 305.
ĆIYTṈEW̱     číytŋəxʷ     Gull Rock, WA: 1828.
ĆIYTṈEW̱ÁLE     čiytŋəxʷélə     Sluggett Point (Brentwood Bay): 1929.
ĆIX̱     číx̣ʷ     fall apart: 1316.
ĆIX̱TEL     číx̣ʷtəl     break up a marriage: 1208.5.
ĆJESET; SĆÁJEȽ     čč̕ə́sət; sčéč̕əɬ     be between two things: 1189.2.
ĆKEN¸     čq̕ə́n̕     file: 853.
ĆḴEĆE¸; ĆȾEṈ¸     čqə́čəʔ; čt̕ᶿə́ŋ̕     catch (animal in trap): 1234.
ĆḴIḴEN     čqíqən     fat, stout: 887.
ĆḰÁLETEN     čqʷélətən     Rocky Bay, WA (San Juan I.): 1899.
ĆḰIN¸ES     čqʷín̕əs     indigestion: 568.
ĆȽET     čɬə́t     thick (layer): 889.
ĆȽSȻÁĆEL     čɬskʷéčəl     caught in a storm: 1235.3.
Ćif; SIYI¸ÁM¸     číf; siyiʔém̕     chief: 685.
ĆNIṈEȽ     čəníŋəɬ     plant: 1506.
ĆO¸ĆȻNEĆ     čáʔčkʷnəč     Henderson Point (Brentwood Bay): 1835.
ĆOȻES     čákʷəs     use st.: 1730.1.
ĆO₭EṈ     čáq̕ʷəŋ     sweat: 1683.
ĆOḰEȽ; SĆEḰEU¸SE¸     čáqʷəɬ; sčə́qʷəw̕sə     any fire: 127.
ĆQEN     čk̕ʷə́n     catch a glimpse of: 1235.1.
ĆSÁ¸LETW̱     čséʔlətxʷ     two dollars: 794.7.
ĆSO¸EXIN     čsəʔəx̣ín     from where?: 1050.
ĆSOLSEN     čsálsən     toenail: 508.
ĆSOLSES     čsálsəs     fingernail: 507.
ĆTÁṈ     čtéŋ     ask a question, inquire: 1169.
ĆTEMO¸ES     čtəmáʔəs     eighty: 21.
ĆTESEU     čtə́səw     D'Arcy Island: 1803.
ĆTI¸SEU     čtíʔsəw     Little D'Arcy Island: 1852.
ĆȾOȽEṈ     čt̕ᶿáɬəŋ     have a cold: 1253.
ĆU¸ÁÁN     čuʔéen     Mount Tuam: 1873.
ĆU¸ÁT     čuʔét     clever, resourceful: 966.1.
ĆX̱ÁȽSE; ĆX̱ET     čx̣ʷéɬsə; čx̣ʷə́t     spit, expectorate: 1636.
ĆXEĆṈIN     čx̣əčŋín     knowledgeable: 966.3.
ȻAḴSEN     kʷéqsən     Stanley Point (N. Pender I.): 1935.
ȻÁ¸ĆEL¸     kʷéʔčəl̕     early morning: 114.1.
ȻÁĆELES     kʷéčələs     tomorrow: 121.
ȻÁĆEṈ     kʷéčəŋ     yell: 1762.
ȻÁ¸ET     kʷéʔət     let go of st.: 1439.
ȻÁLEȻES     kʷéləkʷəs     murder: 1471.2.
ȻÁN¸EW̱     kʷéʔnəxʷ     drop st.: 1304.
ȻÁ¸ṈEN     kʷéʔŋən     clam shell: 240.12.
ȻÁȾET     kʷét̕ᶿət     pry up on st.: 1519.1.
ȻÁWE¸EĆ     kʷéwəʔəč     moose: 167.
ȻȺ     kʷéy     reveal, announce: 1548.
ȻȺL     kʷeyl     hide oneself: 1390.
ȻȺLET     kʷélət     hide, conceal an object: 1391.
ȻĆÁṈET     kʷčéŋət     holler at so.: 1397.2.
ȻEĆIL     kʷəčíl̕     morning: 114.
ȻEĆMIN     kʷəčmín     dancer's pole with deer hooves: 782.
ȻEȻȺL     kʷəkʷéyl     small sawbill: 288.1.
ȻEȻENEȻEL     kʷəkʷənə́kʷəl     separate (in marriage): 1580.
ȻEȻI¸ŦNEĆ     kʷəkʷíʔθnəč     tilted: 939.
ȻEȻOṮŚEN     kʷəkʷáƛ̕šən     red rock crab: 236.1.
ȻEȻOWENE¸     kʷəkʷáwənəʔ     purple shore crab: 236.2.
ȻEL¸     kʷə́l̕     spill (a solid): 1634.
ȻELÁL¸S     kʷəlél̕s     peek around a corner: 1492.2.
ȻELÁ¸NEṈ¸     kʷəléʔnəŋ̕     orgasm: 559.3.
ȻELEṈ     kʷə́ləŋ     fly: 1342.
ȻEL¸ESET     kʷə́l̕əsət     capsize: 1227.
ȻEL¸ET; W̱QÁN¸ET     kʷəl̕ə́t; xʷk̕ʷén̕ət     pour out liquid: 1514.
ȻEMȻEM; XŦEM     kʷə́mkʷəm; x̣θə́m     drum: 789.
ȻEMLEW̱; ₭EȾEṈ¸     kʷə́mləxʷ; q̕ʷət̕ᶿə́ŋ̕     any root: 408.
ȻEM¸STELIḰ; SȻEMSTELIḰ     kʷəm̕stəlíqʷ; skʷəmstəlíʔqʷ     any mushroom: 405.
ȻENÁM¸EN     kʷəném̕ən     scallop: 240.3.
ȻENÁṈES     kʷənéŋəs     help me!: 1108.
ȻENÁṈET     kʷənéŋət     help so.: 1388.
ȻENÁṈET TŦEU¸NENI¸ȽIYE¸     kʷənéŋət tθəw̕nəníʔɬiyəʔ     help them!: 1111.
ȻENÁṈETEṈ SEN     kʷənéŋətəŋ sən     I receive help, am helped: 1112.
ȻENÁṈETOL¸W̱     kʷəneŋətál̕xʷ     help us!: 1109.
ȻEN¸ÁT SE¸ U¸YOŦ     kʷən̕ét səʔ ʔuʔyáθ     hold st. steady: 1397.
ȻENEṈITEṈ TŦEU¸NENI¸ȽEYE¸     kʷənəŋítəŋ tθəw̕nəníʔɬəyəʔ     they receive help: 1118.
ȻENEṈITEṈ¸ ȽTE     kʷənəŋitə́ŋ ɬtə     we (you and I) receive help: 1114.
ȻENEṈITEṈ¸ SW̱     kʷənəŋitə́ŋ sxʷ     you receive help: 1115.
ȻENEṈITEṈ¸ SW̱ HÁLE     kʷənəŋitə́ŋ sxʷ helə     you folks receive help: 1116.
ȻENEṈITEṈ TŦEU¸NIȽ     kʷənəŋítəŋ tθəw̕níɬ     he receives help: 1117.
ȻENET     kʷə́nət     take st.: 1687.9.
ȻENIṈET ȽTE     kʷəníŋət ɬtə     we (you and I) help him: 1103.
ȻENIṈET SEN     kʷəníŋət sən     I help him: 1101.
ȻENIṈET SW̱     kʷəníŋət sxʷ     you (one) help him: 1104.
ȻENIṈET SW̱ HÁLE     kʷəníŋət sxʷ helə     you folks help him: 1105.
ȻENIṈETES     kʷəníŋətəs     they help him: 1107.
ȻEN¸IT     kʷən̕ít     carry st. in arms: 1231.
ȻENNEṈ SU¸ḴIKS     kʷə́nnəŋ suʔqíq̕s     catch (a prisoner): 1233.
ȻENNEW̱     kʷə́nnəxʷ     catch (a ball): 1232.
ȻENSIṈ     kʷənsíŋ     hold st. in hands: 1396.
ȻENTO¸EL     kʷəntaʔəl     wrestle: 1759.
ȻEN¸TOU¸EḰ     kʷən̕táw̕əqʷ     skein: 823.5.
ȻENTŚIM¸EN     kʷəntším̕ən     door knob, handle: 704.1.
ȻESȻOL; ȻESȻOU     kʷəskʷál; kʷəskʷáw     fall down (while standing): 1317.1.
ȻESIḴEṈ     kʷəsíqəŋ     itch, tickle: 1408.
ȻEŚEḴ     kʷəšə́q     sigh: 1595.1.
ȻETEK; TKÁL¸S     kʷətə́q̕; tq̕él̕s     fart, flatulate: 1321.
ȻETXIȽĆ     kʷətx̣íɬč     flowering dogwood: 332.3.
ȻEȾESET; XELEJSET     kʷət̕ᶿə́sət; x̣ələ́č̕sət     unwind st., untie: 1729.1.
ȻEȾḴIT     kʷət̕ᶿqít     remove cap from jar: 1540.1.
ȻEŦNÁĆT     kʷəθnéčt     tilt, lift up at one end: 1707.
ȻEŦNIT; ȻESES     kʷəθnít; kʷə́səs     send (an object): 1576.
ȻEṮEL¸EḰ     kʷəƛ̕əl̕ə́qʷ     explode: 1313.
ȻE¸UȾÁ¸NEḴ     kʷəʔwt̕ᶿeʔnəq     tease: 1694.
ȻEW̱SISEṈ     kʷəxʷsísəŋ     knock, rap: 1419.
ȻEXŦINEṈ     kʷəx̣θínəŋ     scream: 1572.
ȻI¸EM¸EL¸     kʷíʔəm̕əl̕     orange (yellowish): 1026.
ȻIL¸     kʷíl̕     show up, show oneself: 1593.2.
ȻILEM     kʷíləm     cheat: 1240.
ȻIL¸ET     kʷíl̕ət     look inside st.: 1455.1.
ȻIX̱TEL     kʷíx̣ʷtəl     quarrel: 1531.5.
ȻI¸XIṈEȽ     kʷiʔx̣íŋəɬ     stir: 1666.
ȻI¸XSISEṈ¸     kʷiʔx̣sísəŋ̕     knit: 1418.1.
Ȼ͸EXEṈ TSE TEṈEW̱     kʷə́y̕əx̣əŋ tsə tə́ŋəxʷ     earthquake: 29.
Ȼ͸EXTEṈ     kʷə́y̕əx̣təŋ     rock boat as signal for silence: 1556.1.
ȻȽ ĆELÁL     kʷɬ čəlél     soon: 1053.
ȻȽ ESEB TŦE SḰEL¸ḰEL¸     kʷɬ ʔəsə́p̕ tθə sqʷə́l̕qʷəl̕     end a story: 1307.
ȻȽ NI¸; ȻON     kʷɬ níʔ; kʷán     be born: 1202.
ȻȽ ȾIṈEL¸     kʷɬ t̕ᶿiŋəl̕     near in time: 902.1.
ȻȽ- EN¸Á SÁ¸ESET TŦE SḰEḰEL¸     kʷɬ ʔənʔé séʔəsət tθə sqʷəqʷə́l̕     rise (the sun): 1553.
ȻȽ- I¸- ȻÁ¸ĆEL¸ TSE SDÁĆEṈ     kʷɬ- iʔ- kʷéʔčəl̕ tsə st̕éčəŋ     spring tide: 157.
ȻȽ- LEȾ TSE ȽḴÁL¸J     kʷɬ- lət̕ᶿ tsə ɬqél̕č̕     full moon: 52.
ȻȽ- Ś- DIU¸I¸EȽ SNÁT     kʷɬ- š- t̕íw̕iʔəɬ snét     Christmas eve: 575.6.
ȻȽĆḴAḴ; Ȼ₭ĆṈENE¸     kʷɬčqéq; kʷɬčŋə́nəʔ     give birth: 1190.
ȻȽHÍ; ȻȽŚEḴ     kʷɬháy; kʷɬšə́q     finished (as work): 1012.1.
ȻȽI¸ŚÁ¸ŚEM; ṮÁṮEȽ     kʷɬiʔšéʔšəm; ƛ̕éƛ̕əɬ     tide going out, ebbing: 153.
ȻO¸EST     kʷáʔəst     release st.: 1539.1.
ȻONEṈET     kʷánəŋət     run: 1559.
ȻOSEN     kʷásən     star: 55.
ȻOTE     kʷátə     quarter: 794.5.
ȻO¸TI¸TEṈ¸     kʷáʔtiʔtəŋ̕     be in heat, going crazy: 1387.1.
ȻOW̱EN     kʷáxʷən     hoof: 548.
ȻSÁ¸E     kʷséʔə     that (invisible thing): 1042.
ȻSÁ¸EĆ E TŦE Á¸LEṈ     kʷséʔəč ʔə tθə ʔéʔləŋ     back of house: 712.
ȻSEU¸NIȽ     kʷsəw̕níɬ     he (there not visible): 1037.
ȻSI¸ÁȽTEN     kʷsiʔéeɬtən     these people (not visible): 1042.3.
ȻŚÁM¸EN     kʷšém̕ən     nickname: 698.
ȻTOS     kʷtás     look upward: 1455.4.
ȻȾIUST     kʷt̕ᶿíwst     loosen (as screw, lid): 1456.
ȻȾOSTEṈ     kʷt̕ᶿástəŋ     turn loose, set free: 1725.
ȻŦEU¸NIȽ     kʷθəw̕níɬ     she (there not visible): 1038.
DAḴE¸     t̕éqəʔ     liver: 515.
DÁȻEL     t̕ékʷəl     cross (road): 1266.
DÁDE¸SET     t̕ét̕əʔsət     train oneself (as Indian doctor): 1711.
DÁDOSET     t̕et̕ásət     learn (how to do st.): 1433.
DÁ¸EJEN     t̕éʔəč̕ən     salmon stretcher: 821.
DÁ¸ET     t̕éʔət     try, attempt, taste: 1719.
DÁL¸EḴ     t̕él̕əq     buried: 940.1.
DÁLET     t̕élət     spread fish out to dry: 1641.1.
DÁLU¸     t̕éləw̕     wing: 534.
DÁMET     t̕émət     guess, make a guess: 1380.
DÁM¸W̱QIḴSEN     t̕ém̕xʷk̕ʷiqsən     Gooseberry Point, WA: 1825.
DÁ¸PEL¸     t̕éʔpəl̕     play cards: 1507.1.
DÁȾEṈ¸     t̕ét̕ᶿəŋ̕     going sour, blinky: 1014.3.
DEȻW̱TEṈ     t̕əkʷxʷtəŋ     be stuck (in mud): 1675.1.
DEDEM¸     t̕ət̕ə́m̕     wren: 310.
DEḴES; ĆEKEṈ     t̕ə́qəθ; čə́q̕əŋ     sharpen (a blade): 1585.
DEḰEṈ     t̕ə́qʷəŋ     thimbleberry: 358.
DEḰEṈIȽĆ     t̕əqʷəŋíɬč     thimbleberry bush: 359.
DELAḴ     t̕əléq     cook under hot gravel: 1258.3.
DE¸LDEȻW̱TEṈ     t̕əlt̕əkʷxʷtəŋ     stuck (in the mud): 1353.
DEL¸DEL¸ÁL¸SEṈ     t̕əl̕t̕əl̕él̕səŋ     numb: 1010.
DEL¸DEL¸IḴEN¸; DÁLEḴEṈ     t̕əl̕t̕əl̕íqəŋ̕; t̕eləqəŋ     soaked: 905.
DELEḴ     t̕ələ́q     splash (muddy water): 1636.2.
DELEḴIT; KEṈÁ¸T     t̕ələqít; q̕əŋéʔt     soak: 1627.
DELEM     t̕ələm     bitter cherry bark: 378.
DEL¸KOST     t̕əl̕q̕ást     wave at so.: 1743.
DEL¸ḴEṈÁL¸ŚEṈ     t̕əl̕qəŋél̕šəŋ̕     sleet: 74.
DELOȾEȽĆ     t̕əlát̕ᶿəɬč     sea wrack (bladder weed): 434.
DEL¸ȾT     t̕ə́l̕t̕ᶿt     squirt: 1647.
DEM¸ TŦE ĆENESS     t̕ə́m̕ tθə čə́nəss     hit on the teeth: 1129.
DEM¸ TŦE LOLEĆS     t̕ə́m̕ tθə láləčs     hit on the hip: 1135.
DEM¸ TŦE NEḴELEṈ¸     t̕ə́m̕ tθə nəqə́ləŋ̕     hit on the eye: 1124.
DEM¸ TŦE NEḰEḰIKEN¸     t̕ə́m̕ tθə nəqʷəqʷíq̕ən̕     hit on the shoulder: 1136.
DEM¸ TŦE NESȻEM¸ṮEL¸AXEN     t̕ə́m̕ tθə nəskʷəm̕ƛ̕əl̕éx̣ən     hit on the elbow: 1132.
DEM¸ ŦE NESKÁȻEṈ     t̕ə́m̕ θə nəsq̕ékʷəŋ     hit on the knee: 1134.
DEM¸ÁĆSEṈ     t̕əm̕éčsəŋ     hit on the back of the head: 1121.
DEM¸EL¸AXEN     t̕əm̕əl̕éx̣ən     hit on the arm: 1131.
DEMEȽŚÁ¸     t̕x̣əməɬšeʔ     sixty: 19.
DEM¸ET     t̕əm̕ə́t     throw across, toss at so.: 1703.
DEM¸EU¸LEĆ     t̕əm̕ə́w̕ləč     barrel: 729.
DEM¸; ȾES     t̕ə́m̕; t̕ᶿə́s     hit (by throwing st.): 1394.1.
DEM¸IḴEN     t̕əm̕íqən     hit on the belly: 1140.
DEM¸I¸Ḱ     t̕əm̕íʔqʷ     hit on the top of the head: 1120.
DEM¸INES     t̕əm̕ínəs     hit on the chest: 1139.
DEM¸OLȻEȽ     t̕əm̕álkʷəɬ     hit on the side: 1141.
DEMOSE¸     t̕əmásəʔ     rhubarb and dock coffee plant: 383.1.
DEMOSET     t̕əmásət     be suspicious of: 1681.2.
DEM¸OŦEN     t̕əm̕áθən     hit on the chin: 1130.
DEM¸SEN     t̕ə́m̕sən     hit on the leg: 1133.
DEN¸ET     t̕ə́n̕ət     pile in a row: 1502.1.
DENOSTEL¸     t̕ənástəl̕     sit next to so.: 1604.1.
DEṈ¸IḰ; ŚEMI¸Ḱ     t̕əŋ̕íʔqʷ; šəmiqʷ     reef, shoal: 148.1.
DEṈO¸EṈ; ŚQEM¸     t̕əŋáʔəŋ; šk̕ʷə́m̕     swim (a person): 1687.
DEṈ¸SÁN¸EṈ     t̕əŋ̕sén̕əŋ̕     braided hair: 778.12.
DEṈSÁN¸ET     t̕əŋsén̕ət     braid: 1205.
DEṈ¸SEWÁĆ     t̕əŋ̕səwéʔč     stick shoes: 240.8.
DEX     t̕ə́x̣     do or say st. wrong: 1760.1.
DEXNOW̱     t̕əx̣náxʷ     disagree: 1290.1.
DIL¸EḰ     t̕íl̕əqʷ     strawberry: 336.
DIL¸EḰIȽĆ     t̕il̕əqʷíɬč     strawberry plant: 337.
DILEM     t̕íləm     sing a lovesong: 1600.
DIQȽNÁLET     t̕ik̕ʷɬnélət     strangle: 1670.2.
DIȾEȽIȽĆ     t̕it̕ᶿəɬiɬč     hardhack: 332.5.
DIU¸I¸EȽ     t̕íw̕iʔəɬ     pray: 1515.2.
DIU¸I¸EȽÁU¸TW̱     t̕iw̕iʔəɬéw̕txʷ     church: 700.3.
DÍEMT     t̕ə́yəmt     put st. on st.: 1529.6.
D͸K; DEDȺY¸EK     t̕ə́y̕q̕; t̕ət̕éy̕əq̕     angry: 997.
DḴÁ¸IȽĆ     t̕qéʔíɬč     salalberry bush: 349.
DḰISET     t̕qʷisət     bumping, jumping, dancing: 1217.2.
DODEȽEM     t̕át̕əɬəm̕     flea: 220.
DOṈEN     t̕áŋən     wall: 702.
DOQ     t̕ák̕ʷ     go home: 1365.
DQINES; XE¸YEKEȽ     t̕kʷínəs; x̣əy̕əq̕əɬ     choke: 1242.
DSET     t̕sə́t     break (cup, head, glass): 1206.
DXEṈ     t̕x̣ə́ŋ     six: 6.
DXET     t̕x̣ə́t     turn onto another path, deviate: 1725.2.
EĆEX̱EL     ʔə́čəx̣ʷəl     drowsy: 942.1.
EȻÍEḰ     ʔə́kʷəyəqʷ     great-great-grandparent/child: 622.
EȻOSET     ʔəkʷásət     teach (as languages): 1691.
EȻOSET; W̱¸EU¸IĆIST     ʔəkʷásət; xʷʔəw̕ičíst     teach (how to do st.): 1692.
EHÁNȻES     ʔəhénkʷəs     cowardly: 950.
EJIȻESEṈ     ʔəč̕íkʷəsəŋ     dry (with towel): 1305.2.
E₭Á¸TEL¸; ŚW̱¸OLE₭E¸     ʔəq̕ʷéʔtəl̕; šxʷʔáləq̕ʷəʔ     brothers and sisters: 632.
ELÁ¸NEW̱     ʔəléʔnəxʷ     hear st.: 1476.
ELE¸ÁUQ     ʔələʔéwk̕ʷ     stuff, baggage, belongings: 759.
ELILE¸     ʔəlíləʔ     salmonberry: 346.
ELILE¸IȽĆ     ʔəliləʔíɬč     salmonberry bush: 347.
EL¸IṈEȽ     ʔəl̕íŋəɬ     store away: 1670.
EL¸XEU¸Á     ʔəl̕x̣əw̕é     pit-lamp: 1505.
EȽENINES     ʔəɬənínəs     heartburn: 568.1.
EȽENISTW̱     ʔəɬənístxʷ     feed so.: 1323.1.
EȽEN¸OŦEN     ʔəɬən̕áθən̕     eat berries from picking basket: 1306.1.
EȽEPT     ʔəɬə́pt     unravel: 1729.
EȽPÁSES     ʔəɬpéθəs     slip doing st. with hands: 1611.1.
EȽTÁLṈEW̱     ʔəɬtélŋəxʷ     person: 605.
EMET     ʔə́mət     sit up: 1604.2.
EMETÁU¸TW̱     ʔəmətéw̕txʷ     toilet: 748.7.
EMNI¸EṈ¸     ʔəmníʔəŋ̕     hunt deer, moose, elk: 1401.
EN¸Á     ʔənʔé     come: 1256.
EN¸Á SḴILEṈ     ʔənʔé sqíləŋ     call out: 1224.
ENEW̱     ʔə́nəxʷ     stop walking: 1668.
ENEW̱TW̱     ʔə́nəxʷtxʷ     turn off (radio, television, etc.): 1725.1.
EN¸OW̱     ʔənʔáxʷ     bring over: 1210.3.
EN¸SȻÁ¸ EN¸Á¸LEṈ     ʔən̕skʷéʔ ʔən̕ʔéʔləŋ     your house (of one): 1076.
EN¸SȻÁ¸ HÁLE EN¸Á¸LEṈ     ʔən̕skʷéʔ helə ʔən̕ʔéʔləŋ     your house (of several): 1077.
ENYENS     ʔə́nyəns     onion: 391.
EN¸XSET     ʔə́n̕x̣sət     groan: 1376.
EṈI¸     ʔəŋíʔ     pintail: 296.3.
EQIYN     ʔək̕ʷíyn     dip net, crab scoop: 806.
ESE     ʔə́sə     I, me: 1030.
ESETW̱     ʔə́sətxʷ     let me do it: 1071.4.
EŚÁS; SDÍE     ʔəšés; st̕áyə     sea lion: 228.
ETOTEṈ     ʔətátəŋ     sleepy: 942.
EŦNEȻÁLET     ʔəθnəkʷélət     splice rope: 1637.
EWE Á SW̱ ȽTI     ʔə́wə ʔe sxʷ ɬtí     would you like some tea?: 1071.9.
EWE S MEQ     ʔə́wə s mə́k̕ʷ     some (of them): 1059.
EWE SȽKIL¸     ʔə́wə sɬq̕íl̕     doubt so.: 1298.
EWE; YO¸E     ʔə́wə; yáʔə     no: 1064.
EWENE     ʔə́wənə     none (of them): 1061.
EWENE SNOU¸EȽ     ʔə́wənə snáw̕əɬ     empty: 937.
EWO¸EḰ     ʔəwáʔəqʷ     Mill Bay Reserve (southern end): 1863.
EWO¸TEL¸     ʔəwáʔtəl̕     race: 1533.
EX̱ISET     ʔəx̣ʷísət     sweep (a floor): 1686.
EXIN     ʔəx̣ín     where (at): 1048.
EXIṈ¸EȽ     ʔəx̣íŋ̕əɬ     scrape (a hide): 1570.
EXŦINEṈ     ʔəx̣θínəŋ     shave oneself: 1586.
HÁÁ¸E; YÁ     héeʔə; yé     yes: 1063.
HÁÁȽTEN     héeɬtən     in-group: 688.5.
HÁ¸EĆ     héʔəč     youngest sibling (own): 646.
HÁ¸ENET; HÁ¸ENEṈ     héʔənət; héʔənəŋ     lullaby: 595.
HÁ¸; YÁ¸     héʔ; yéʔ     go on! go ahead!: 1072.4.
HÁQ     hék̕ʷ     remember st.: 1540.
HÁSEṈ     hésəŋ     sneeze: 1624.
HÁȾEṈ     hét̕ᶿəŋ     breathe: 1209.
HÁU¸E     héw̕ə     travel: 1717.
HÁUT; QÁDEN¸     héwt; k̕ʷét̕ən̕     rat: 190.
HEḴIȻEȽ     həqíkʷəɬ     launch a canoe: 1428.
HEḴIU¸SEṈ¸     həqíw̕səŋ̕     put trousers on: 1531.4.
HELEṈ¸IḴEN¸     hələŋ̕íqən̕     Colquitz Creek: 1796.
HELI     həlí     alive: 941.
HELINEW̱     həlínəxʷ     save (a person): 1562.
HELIT     həlít     bring back to life: 1210.2.
HEL¸ITEṈ     həl̕ítəŋ̕     revive, bring back to life: 1549.
HEȽNEȽ     hə́ɬnəɬ     darn you!: 1072.1.
HEMEN     hə́mən     hammer: 854.
HEM¸EU     hə́m̕əw     pigeon: 312.4.
HENEN¸     hə́nən̕     humpback salmon: 251.
HENIĆET     həníčət     discuss st.: 1293.2.
HEW̱     hə́xʷ     gee! oh, my! (to st. good): 1072.5.
HI¸EU¸     híʔəw̕     bow of boat: 839.
HIḴET     híqət     put st. into oven: 1529.4.
HILEȻ     híləkʷ     be glad (happy): 1360.
HILEṈ     híləŋ     fall from a height: 1318.
HIQEṈ     hík̕ʷəŋ     river rising from rain (not tide): 79.2.
HIŦ     híθ     long time: 1054.
HIŦTW̱     híθtxʷ     keep so. for a long time: 1413.2.
HIYI     hiyí     huge: 877.1.
     háy     finish, quit for now: 1330.1.
HÍ SW̱ KE     háy sxʷ q̕ə     thank you: 1072.
H͸ÁȻE     hayʔékʷə     goodbye (to person leaving): 1070.
HO¸     háʔ     if, when: 1054.12.
HOĆET     háčət     stop working on st.: 1668.1.
HOĆŦEN     háčθən     finish eating: 1331.
HO¸ȻT STO₭EṈ     háʔkʷt stáq̕ʷəŋ     whooping cough: 571.1.
HOȻTTEL     hákʷttəl     together with like minded: 1353.1.
HO¸EḰ     háʔəqʷ     smell (give off smell): 1614.
HOHI¸     háhiʔ     begin to stop: 1185.1.
HO¸ḰSET; PÁȻEṈ     háʔqʷsət; pét̕ᶿəŋ     stink: 1664.
HOḰT     haqʷt     gasp: 1348.1.
HO¸YELEḴ     háʔyələq     wave (swell): 86.1.
I¸- SȾÁ¸ȾE¸; STIḴIWHOȽ     ʔiʔ st̕ᶿéʔt̕ᶿəʔ; stiqiwháɬ     ride a horse: 1550.
I¸AḴT     ʔiʔéqt     change st. into st.: 1237.
I¸ÁNȻES     ʔiʔénkʷəs     brave: 949.
I¸BEBO¸EṈ¸     ʔiʔp̕əp̕áʔəŋ̕     river rising: 79.1.
ICĆEM; ṮW̱I¸ḰEN     ʔíkčəm; ƛ̕xʷíʔqʷən     kerchief: 778.8.
IĆEȽ     ʔíčəɬ     scoop st. up: 1568.
IĆENT     ʔíčənt     Indian agent: 685.4.
IĆET     ʔíčət     ladle food: 1424.
I¸Í¸MET     ʔiʔə́y̕mət     beautiful, pretty, good-looking: 969.
ILEĆEN     ʔíləčən     Bedwell Harbour (Pender I.): 1776.
ILEḴET; ĆSIȽE¸     ʔíləqət; čsʔíɬəʔ     buy: 1223.
I¸ȽĆÁL¸E¸     ʔiʔɬčél̕əʔ     first, before: 989.
IȽĆELIḰ     ʔiɬčəɬiqʷ     follow the beach in a canoe: 1344.1.
I¸ȽȻEU¸ES     ʔiʔɬkʷə́w̕əs     last: 990.
IȽȻIȽ     ʔiʔɬkʷíɬ     travel off shore: 1717.1.
IȽEN; ṈOT; XȽOS     ʔíɬən; ŋát; x̣ɬás     eat: 1306.
IN¸ET SW̱ OĆE     ʔín̕ət sxʷ ʔačə     what did you say?: 1044.1.
IṈES     ʔíŋəs     grandchild: 658.
IṈET     ʔíŋət     step on st.: 1659.1.
I¸OLES     ʔiʔáləs     bright colored: 1028.
IPEN     ʔípən     apron: 766.1.
IPET; EPIU¸ST     ʔípət; ʔəpíw̕st     stroke, pet: 1675.
I¸QEQEL¸O¸ES     ʔiʔk̕ʷək̕ʷəlaʔəs     spring: 124.
I¸QEȾQEȾSET     ʔiʔk̕ʷət̕ᶿk̕ʷət̕ᶿsət     crooked (driving, paddling): 914.1.
I¸SOT     ʔiʔsát     well, recover: 1355.
ISTÁ     ʔisté     let's: 1439.1.
ISTESENTIS     ʔistəsəntís     Easter Sunday: 575.8.
IST; ISTÁĆT     ʔíst; ʔistéčt     paddle: 1486.
     ʔíš     shoo! hush!: 1072.3.
ITET     ʔítət     go to bed: 1362.1.
I¸TETÁṈ¸EN¸     ʔiʔtəteŋ̕ən     evening: 116.
I¸TOL     ʔiʔtál     along well: 1349.1.
I¸TOW̱     ʔiʔtáxʷ     like, love so.: 1451.
IȾEṈ     ʔít̕ᶿəŋ     dressed: 1350.
I¸YÁ¸TEṈ     ʔiʔyéʔtəŋ̕     treated well: 1717.2.
IYES     ʔíyəs     fun: 945.1.
I¸WEWE     ʔíʔwəwə     maybe, perhaps: 1065.
I¸W̱ȻEȻȺY¸EL¸     ʔiʔxʷkʷəkʷeʔiʔəl̕     dawn: 113.
IXET     ʔíx̣ət     scrape st.: 1570.1.
͸     ʔə́y̕     good: 875.
͸EḴEN     ʔə́y̕əqən     Saanichton Bay: 1902.
ÍEŦEḴSEN     ʔəyəθə́qsən     sharp (pointed): 922.
ÍEŦIŦEN; TKOS     ʔəyəθíθən; tq̕ás     rock cod: 265.
ÍY¸ ȻE SQENTS     ʔə́y̕ kʷə sk̕ʷə́n̕ts     protect: 1520.
ÍYO¸Ŧ     ʔəyáʔθ     sharp edged: 921.
JÁÁ¸YE     č̕eeʔə     spouse of dead offspring/sibling: 664.
JÁL¸JEL¸W̱     č̕él̕č̕əl̕xʷ     loose: 935.
JÁṈ¸     č̕éŋ̕     come home: 1256.1.
JÁȾ     č̕ét̕ᶿ     sew: 1581.
JÁȾEN     č̕ét̕ᶿən     matmaking needle: 851.1.
JÁȾEN; ĆODE¸     č̕ét̕ᶿən; čat̕əʔ     sewing needle: 851.
JÁU¸I¸     č̕éw̕iʔ     dish, plate: 746.2.
JȺY¸E     č̕éyʔə     spouse of deceased sibling: 678.
JBOLESEṈ¸     č̕p̕áləsəŋ     close one's eyes: 1250.
JȻEXT     č̕kʷə́x̣t     fry st.: 1347.
JEBITEṈ     č̕əp̕ítəŋ     press a button: 1518.1.
JEBITEṈ ĆI¸EḰEN¸     č̕əp̕ítəŋ číʔəqʷən̕     flashlight: 759.4.
JEĆ͸EṮ     č̕əč̕ə́y̕əƛ̕     short: 883.
JEĆ͸EṮ EȽTÁLEṈEW̱     č̕əč̕ə́y̕əƛ̕ ʔəɬtéləŋəxʷ     short (person): 886.
JEJEM¸I¸EL¸     č̕əč̕əm̕íʔəl̕     thin (layer): 892.
JEJIN¸EU¸     č̕əč̕ín̕əw̕     not wanting so.: 1739.2.
JEK     č̕ə́q̕     surprise, impress: 1681.1.
JEKENEḴ     č̕ə́q̕ənəq     show off: 1593.1.
JELȺ¸     č̕əléy̕     any bark: 418.1.
JEM¸EŚ     č̕ə́m̕əš     herring eggs, roe: 545.1.
JEM¸ȾÍI     č̕əm̕t̕ᶿəyí     ant: 216.
JENÁSET     č̕ənésət     steer (a car or boat): 1658.1.
JENEṈ     č̕ə́nəŋ     Shaker Church: 575.5.
JENI     č̕əní     witch who steals children: 596.7.
JESḴEN     č̕ə́sqən     golden eagle: 273.
JEȾÁLṈEW̱     č̕ət̕ᶿélŋəxʷ     milk a cow: 1465.3.
JEȾEQSET     č̕ə́t̕ᶿək̕ʷsət     startled: 999.5.
JEȾNEȻÁLET     č̕ət̕ᶿnəkʷélət     join together (stitch up): 1410.
JEȾSTOL¸     č̕ət̕ᶿstál̕     hug each other: 1399.1.
JEWEĆAXEN     č̕əwəčéx̣ən     scoter: 293.
JIBET     č̕íp̕ət     squeeze st. (with tongs): 1646.
JIIT; HÍ      č̕íit; háy     thank: 1697.
JILET     č̕ílət     take away: 1687.6.
JISEṈ     č̕ísəŋ     grow (as child): 1378.
JIȾET     č̕ít̕ᶿət     wring st. out: 1759.1.
JI¸W̱ÁL¸S     č̕iʔxʷél̕s     freezing: 65.1.
JJINEU¸     č̕č̕ín̕əw̕     tired of: 1708.1.
JODE¸     č̕át̕əʔ     barbecuing stick for clams: 745.1.
JO₭SET     č̕áq̕ʷsət     moldy: 1014.4.
JO¸MEḰ     č̕áʔməqʷ     great-grandchild/parent: 659.
JOṈ¸EȽ     č̕áŋ̕əɬ     litter: 752.5.
JO¸SEṈ     č̕áʔsəŋ̕     unpleasant: 999.9.
JSȺ¸IȽĆ     č̕séy̕iɬč     Douglas-fir: 318.
JSIṈET; QEṈET     č̕síŋət; k̕ʷə́ŋət     raise, rear a child: 1534.2.
JTEṈ     č̕tə́ŋ     crawl: 1263.
KAKEU¸     q̕éq̕əw̕     ray, skate: 271.
KÁB     q̕ép̕     catch (a disease): 1235.
KÁBET     q̕ép̕ət     tie st. up: 1706.
KÁL¸     q̕él̕     believe: 1187.
KÁLE¸ÁU¸TW̱     q̕eləʔéw̕txʷ     smoking shed: 717.
KÁ¸ṈI¸     q̕éʔŋiʔ     maiden: 613.
KÁTṈEN     q̕étŋən     pectoral fin: 542.
KÁȾEȽĆ     q̕ét̕ᶿəɬč     oceanspray, ironwood: 332.6.
KÁṮLŚEN     q̕éƛ̕l̕šən     calf of leg: 478.
KÁWESET     q̕éwəsət     punish: 1524.
KÁWET     q̕éwət     pay so.: 1492.
KȺNEĆ     q̕éynəč     steer (a canoe): 1658.2.
KȺXEȽP     q̕éyx̣əɬp     cascara: 332.4.
KBOS     q̕p̕ás     look downward: 1455.5.
KBOSEṈ     q̕p̕ásəŋ     bend over: 1189.
KBOST     q̕p̕ást     turn st. upside down: 1723.
KEBELAXEN     q̕əp̕əléx̣ən     arm band: 777.1.
KEBENETEN     q̕əp̕ə́nətən     hair tie: 778.6.
KEBISEN     q̕əp̕ísən     shoelaces: 768.1.
KEBOST     q̕əp̕ást     stake (a horse): 1650.
KEȻE¸     q̕ə́kʷəʔ     walking stick, cane: 781.
KEJI¸     q̕ə́č̕iʔ     any moss: 403.
KEKÁNEȽ     q̕əq̕én̕əɬ     slow: 920.
KEKEN¸IU¸S; O¸ĆEṈIȻES     q̕əq̕ən̕íw̕s; ʔaʔčəŋíkʷəs     delay so.: 1280.
KEKI¸; ŚNEU¸IȻEN     q̕əq̕íʔ; šnəw̕íkʷən     guts: 511.
KEL¸BTEṈ     q̕ə́l̕p̕təŋ̕     have cramps: 1262.
KELȻOLES     q̕əlkʷáləs     wind st. around st.: 1753.
KELȻOLES; ŚKÁ¸L¸EU¸     q̕əlkʷáləs; šq̕él̕əw̕     coil up: 1252.
KELEBSET     q̕ələ́p̕sət     shrink: 1594.
KELEJEN     q̕ə́ləč̕ən     umbrella: 759.1.
KELEJSET     q̕ələ́č̕sət     shelter: 1586.1.
KELEKEṮ; KEḴEṮ; KEKEṮ     q̕ələq̕ə́ƛ̕; q̕əqə́ƛ̕; q̕əq̕ə́ƛ̕     shadow: 50.
KELEXEN     q̕ə́ləx̣ən     fence: 716.
KEL¸IJ     q̕əl̕íč̕     leeward: 141.5.
KELISET     q̕əlísət     turn around a bend: 1724.
KELJI¸EWEȽ     q̕əlč̕íʔəwəɬ     James Island (spit on east side): 1845.
KELJOSEṈ     q̕əlč̕ásəŋ     tack (sailing): 1687.3.
KELKELÁSES; KEKELÁSES     q̕əlq̕əlésəs; q̕əq̕əlésəs     star fish: 234.
KEL¸KEL¸EK     q̕əl̕q̕ə́l̕əq̕     tangled: 914.2.
KELȽOLEMEĆEN     q̕əlɬáləməčən     killer whale: 230.
KELṈEN     q̕ə́l̕ŋən     make camp: 1226.
KELO¸EṈ     q̕əláʔəŋ     put up (preserve food): 1531.2.
KEL¸ŚTEN     q̕ə́l̕štən     small canoe mat: 706.3.
KEM¸ESET     q̕ə́m̕əsət     shortcut: 849.2.
KEM¸ET     q̕ə́m̕ət     cut off: 1275.
KEMETEṈ     q̕ə́m̕ətəŋ     Saturday: 122.8.
KEM¸KEM¸ET     q̕əm̕q̕ə́m̕ət     cut strips of skin: 1274.
KEM¸KEM¸IĆEN     q̕əm̕q̕əm̕íčən     yellow jacket: 209.1.
KEM¸OŦEN     q̕əm̕áθən     The Gorge (in Victoria): 1942.
KEṈSET     q̕ə́ŋsət     immerse self in water: 1404.1.
KEPELIĆT     q̕əpəlíčt     join together (as sticks): 1409.
KEPSENETEN     q̕əpsə́nətən     garter: 774.1.
KEQÁL¸JEN     q̕ək̕ʷél̕č̕ən     barrette: 778.3.
KETXT     q̕ə́tx̣t     shake (a rattle): 1582.3.
KETXT; QÁTXEM¸     q̕ə́tx̣t; k̕ʷétx̣əm̕     rattle: 787.
KEȾ¸XOLE     q̕ət̕ᶿx̣alə (?)     fly eggs: 223.1.
KEU¸ÁTEṈ¸     q̕əw̕étəŋ̕     beat a drum: 1181.
KEUKEWET     q̕əwq̕ə́wət     Coal Point (cove just s. of there): 1793.
KEWET     q̕ə́wət     stick for beating rhythm: 791.
KEW̱NEȻÁLET     q̕əxʷnəkʷélət     join together (as rope): 1410.2.
KEXMIN     q̕əx̣mín     Indian consumption plant: 385.
KEXMIN¸EṈ     q̕əx̣mín̕əŋ̕     Hagan Bight (Brentwood Bay): 1829.
KIDE     q̕ít̕ə     swing: 1687.2.
KI¸ELET     q̕íʔələt     hang over a rail or line: 1383.
KIILEṈ     q̕íyl̕əŋ     very old (person): 915.1.
KI¸LET     q̕íʔlət     string up a hide: 1674.
KIQET     q̕ík̕ʷət     bite: 1191.
KIW̱     q̕íxʷ     knot: 826.1.
KIW̱ET     q̕íxʷət     tie a knot: 1420.
KI¸XEL¸     q̕íʔx̣əl̕     dark gray: 1020.1.
KIXÍE¸     q̕íx̣əyəʔ     African, black person: 687.1.
KÍOṮEN¸     q̕əyáƛ̕ən̕     slug, snail: 206.
KÍYI¸EĆ     q̕əyíʔəč     elk: 168.
KOȻE     q̕ákʷə     newdancer's staff: 782.2.
KPEṈ     q̕pə́ŋ     collect, gather: 1254.
KPESET     q̕pə́sət     gather (people), assemble: 1349.
KPOL¸EU¸SE¸     q̕pál̕əw̕sə     gather firewood: 1338.
KSENETEN     q̕sə́nətən     suspenders: 772.1.
KTÁU¸TW̱     q̕téw̕txʷ     walk around the house: 1737.2.
KTÍEŦEN     q̕táyəθən     sturgeon: 256.
KX̱EU¸Ƚ; TȺYEȻEȽ     q̕x̣ʷə́w̕ɬ; teyə́kʷəɬ     racing canoe: 835.
KXÁ¸TEṈ     q̕x̣íʔtəŋ     fall backward: 1316.1.
KXELO¸     q̕x̣əláʔ     dig clams: 1287.
₭Á¸ELEQ     q̕ʷéʔələk̕ʷ     suspect: 1681.
₭Á¸ELEX     q̕ʷéʔələx̣     beware! look out!: 1072.10.
₭Á¸ELEX SW̱     q̕ʷéʔələx̣ sxʷ     excuse me: 1310.1.
₭ÁJED     q̕ʷéč̕ət̕     burp: 1219.
₭ÁL¸₭EL¸     q̕ʷél̕q̕ʷəl̕     tame (animal): 974.
₭ÁL¸W̱; JEWEĆAXEN     q̕ʷél̕xʷ; č̕əwəčéx̣ən     scoter: 294.
₭Á¸YEĆEP     q̕ʷéʔyəčəp     soot, cinders: 752.7.
₭ĆEMES     q̕ʷčə́məs     Elbow Point (Squally Reach): 1814.
₭EĆÁL¸ṈEN     q̕ʷəčél̕ŋən     very sick, dying: 996.1.
₭EĆHIṈEȽ; ₭OĆET     q̕ʷəčhíŋəɬ; q̕ʷáčət     kill: 1416.
₭E₭EMÁL¸S     q̕ʷəq̕ʷəmél̕s     casting, fishing near shore: 1231.1.
₭E₭͸ÁL¸STEṈ     q̕ʷəq̕ʷéʔəl̕stəŋ     deceive: 1279.
₭E₭ŚÁP; XEXEĆÁL¸S     q̕ʷəq̕ʷšép; x̣əx̣əčél̕s     size up another person: 1604.3.
₭EḰOSTEN¸OL¸U¸ET     q̕ʷəqʷastən̕ál̕w̕ət     paddle shirt: 786.1.
₭EL     q̕ʷə́l     ripe: 965.
₭ELEN¸     q̕ʷə́lən̕     ear: 447.
₭ELEṈ     q̕ʷə́ləŋ     roast fish: 1555.
₭ELET; QENŦINEṈ; CUC     q̕ʷə́lət; k̕ʷənθínəŋ; kúk     cook: 1258.
₭ELEȾT; ₭OL¸ȾOLES     q̕ʷə́lət̕ᶿt; q̕ʷəl̕t̕ᶿáləs     peel (separates freely): 1494.
₭EṈETEṈ TSE N¸ĆENES     q̕ʷə́ŋətəŋ tsə n̕čə́nəs     pull out (tooth): 1523.
₭EṈIȻEST     q̕ʷəŋíkʷəst     pluck a bird: 1508.
₭EŚENET     q̕ʷəšə́nət     defend so.: 1282.
₭IILEŚ     q̕ʷiíləš     dance (modern dance): 1277.
₭IṈ     q̕ʷíŋ     out of canoe, car, disembark: 1479.2.
₭IṈELE¸     q̕ʷíŋələʔ     borrow st. not to return (money): 1203.1.
₭Í TŦE ȽSEKS     q̕ʷáy tθə ɬsə́q̕s     stroke: 573.
₭Í; X̱Ⱥ     q̕ʷáy; x̣ʷéy     die: 1286.
₭ÍYÁL¸EŚEȽĆ     q̕ʷəyél̕əšəɬč     blue spruce, white pine (?): 320.
₭ḴET     q̕ʷqə́t     break (bone, table leg): 1208.1.
₭ḰOSTEN     q̕ʷqʷástən     war club: 798.
₭O¸     q̕ʷáʔ     join a group: 1410.3.
₭OĆET     q̕ʷáčət     beat so. up: 1183.
₭O¸EṈ¸     q̕ʷáʔəŋ̕     bull kelp: 435.
₭O¸ET     q̕ʷáʔət     let join: 1439.2.
₭OṈ¸EȽ     q̕ʷáŋ̕əɬ     fall out (as hair): 1319.
₭O¸ŚEN     q̕ʷáʔšən     walk with so.: 1737.4.
₭OX̱EḴS     q̕ʷáx̣ʷəqs     type of invisible power: 578.2.
₭SEĆEN¸; ṈEKEȽSEṈ     q̕ʷsə́čən̕; ŋəq̕ə́ɬsəŋ     swallow: 312.
₭ȾET     q̕ʷt̕ᶿə́t     defecate on st.: 1279.2.
ḴAḴ     qéq     baby: 609.
ḴAḴELO¸; ĆḴAḴ     qeqəláʔ; čqéq     have a baby: 1170.1.
ḴAḴEN     qéqən     house post: 713.
ḴAḴEṈ¸     qéqəŋ̕     back eddy: 157.7.
ḴÁȻEṈ     qékʷəŋ     rest: 1546.
ḴÁ¸EW̱     qéʔəxʷ     Pacific crabapple: 372.
ḴÁ¸EW̱IȽĆ; ḴEW̱E¸IȽĆ     qeʔəxʷíɬč; qəxʷəʔíɬč     Pacific crabapple tree: 373.
ḴÁLEJ     qéləč̕     spin wool: 1635.
ḴÁL¸Ḵ     qél̕q     rosebud: 374.1.
ḴÁM¸EL¸     qém̕əl̕     flood: 157.10.
ḴÁ¸MEN     qéʔmən     juice (fruit, clam): 869.3.
ḴÁMQ     qémk̕ʷ     black gooseberry: 343.1.
ḴÁN¸     qén̕     steal: 1657.
ḴÁN¸ET     qén̕ət     rob so.: 1556.
ḴÁN¸ḴEN¸     qén̕qən̕     thief: 688.7.
ḴȺY¸ES     qéy̕əs     recent, in office, in style: 918.1.
ḴBELIĆEN     qp̕əlíčən     cover, lid: 728.
ḴBILEṈ; ḴEB     qp̕íləŋ; qə́p̕     land (as bird, plane, etc.): 1424.1.
ḴEBELIĆEN     qəp̕əlíčən     pot cover: 737.1.
ḴEKÁL¸SÁU¸TW̱     qəq̕el̕séw̕txʷ     jail: 700.11.
ḴEḴÁȺYE¸     qəqéeyəʔ     sand snipe: 312.3.
ḴEḴBI¸EȽ     qəqp̕íʔəɬ     lie on one's stomach: 1446.2.
ḴEḴEL¸ÁM¸     qəqəl̕ém̕     weak (person): 899.
ḴEḴEXOŦET     qəqəx̣áθət     slide (as children playing): 1610.
ḴEḴÍAXENE¸     qəqəyéx̣ənəʔ     housefly: 207.
ḴEḴTEM¸OS     qəqtəm̕ás     lacrosse: 602.5.
ḴELAXE¸     qəléx̣əʔ     West Saanich Res. (creek): 1964.
ḴELÁT     qəlét     have some more: 1384.1.
ḴEL¸EḴ     qə́l̕əq     rosehip: 374.
ḴELEṈ¸     qə́ləŋ̕     eye: 444.
ḴELEX     qə́ləx̣     salmon eggs, roe: 545.
ḴELIIME¸     qəlíyməʔ     untidy: 931.3.
ḴEL¸ḴE¸IȽĆ     qəl̕qəʔíɬč     Nootka wild rose bush: 375.
ḴEL¸ḴEL¸OŦEN     qəl̕qəl̕áθən     dream: 1300.
ḴELOSEṈ     qəlásəŋ     turn other way, look away: 1725.3.
ḴELO¸Ŧ     qəláʔθ     blunt edged, dull: 923.
ḴELTEMÁ¸EḴS     qəltəméʔəqs     Sidney Island (point on ne. side): 1925.
ḴEMÁNE¸     qəménəʔ     northern moon shell: 240.13.
ḴEM¸ÁṈ¸     qəm̕éŋ̕     beg: 1184.
ḴEMI¸IȽĆ     qəmiʔíɬč     dwarf wild rose bush: 375.1.
ḴEM¸ḴEM¸EWÁĆEN     qəm̕qəm̕əwečən     crayfish: 224.
ḴEMO¸STW̱     qəmáʔstxʷ     nurse a baby: 1478.
ḴEMQIȽĆ     qəmk̕ʷíɬč     gooseberry bush: 343.
ḴES     qə́s     fall overboard, fall into water: 1320.
ḴESELȺN¸     qəsəléyn̕     gill net: 808.
ḴETḴEĆOLE¸     qətqəčáləʔ     spider: 215.
ḴETSENTEN     qətsə́ntən     braided wool ankle piece: 777.2.
ḴEŦIȽĆ     qəθíɬč     Sheppard Point (Saanich Inlet): 1919.
ḴEṮEM¸     qə́ƛ̕əm̕     come loose: 1457.
ḴEU¸EĆEN     qə́w̕əčən     Cowichan: 686.8.
ḴEWEṈ     qə́wəŋ     bake (bread): 1174.
ḴIKET     qíq̕ət     bind, restrain: 1189.3.
Ḵ͸ES TÁĆEL     qə́y̕əs téčəl     newcomer: 693.
ḴÍNEṈ     qəynəŋ     attached (physically): 951.6.
ḴÍȾEȽSEKS     qəyt̕ᶿəɬsəq̕s     paralysis: 572.
ḴOḰESTEN     qaqʷəstən     salmon club: 817.
ḴSET     qsə́t     put st. into water: 1529.5.
ḴTI¸OSEN     qtiʔásən     barrel band: 729.1.
ḴXESET E TSE SḰEḰEL¸     qx̣ə́sət ʔə tsə sqʷəqʷə́l̕     shade: 49.
ḴXITEṈ     qx̣ítəŋ     slip (foot slips): 1611.
ḰÁ¸EN     qʷéʔən     mosquito: 208.
ḰÁ¸ÍEL¸     qʷéʔəyəl̕     greenish yellow: 1022.2.
ḰÁL     qʷél     say st.: 1561.
ḰÁL¸ḰEL¸     qʷél̕qʷəl̕     talkative: 999.13.
ḰÁLṈEN     qʷélŋəns     pain from infection: 574.2.
ḰÁLTW̱     qʷéltxʷ     talk to so.: 1688.2.
ḰÁNES     qʷénəs     call so. to you, invite: 1225.1.
ḰBOX̱     qʷp̕áx̣ʷ     filbert nut, hazel nut: 417.
ḰE¸ÁNW̱     qʷəʔénxʷ     call for bad weather: 1225.4.
ḰEḰÁL¸     qʷəqʷél̕     make a speech: 1632.
ḰEḰELEṈ¸     qʷəqʷə́ləŋ̕     sunshine: 48.1.
ḰEḰEL¸ṈET     qʷə́qʷəl̕ŋət     scold so.: 1567.
ḰEḰEYIȽĆ     qʷəqʷəyíɬč     arbutus, madrone: 332.2.
ḰEḰIKEN¸     qʷəqʷíq̕ən̕     shoulder-blade: 527.
ḰELES     qʷə́ləs     Bamberton Prov. Park (beach): 1770.
ḰELESET     qʷə́ləsət     bail a canoe: 1171.
ḰEL¸ḰEL¸     qʷə́l̕qʷəl̕     report (bring news): 1543.
ḰELȽ͸ŚEN     qʷəlɬəy̕šən     shoes: 768.
ḰEL¸NEȻEL     qʷəl̕nə́kʷəl     talk, discuss: 1688.
ḰELṈITEṈ     qʷəlŋítəŋ     bawl out: 1180.
ḰELO¸Á¸ŦEN     qʷəláʔeʔθən     music, radio: 792.
ḰEL¸SÁU¸TW̱     qʷəl̕séw̕txʷ     cannery: 700.10.
ḰEL¸SET     qʷə́l̕sət     Bazan Bay: 1771.
ḰEL¸SIȾE¸     qʷəl̕sít̕ᶿəʔ     dye: 823.3.
ḰELTENEḴ     qʷəltə́nəq     report to police: 1543.1.
ḰEȽES     qʷə́ɬəs     smelts: 259.3.
ḰEȽSET     qʷə́ɬsət     Sidney (beach near ferry dock): 1922.
ḰEȽTEṈ     qʷə́ɬtəŋ     washed ashore: 1742.1.
ḰEM¸ĆOLESIȽĆ     qʷəm̕čal̕síɬč     bog cranberry bush: 353.
ḰEM¸ĆOL¸S     qʷəm̕čál̕s     bog cranberry: 352.
ḰEMET     qʷəmət     merganser (river sawbill): 289.
ḰEMEX̱ŚEN     qʷə́məx̣ʷšən     ankle: 482.
ḰEM¸X̱ÁSES     qʷəm̕x̣ʷésəs     wrist: 465.
ḰEM¸X̱EWIĆ     qʷəm̕x̣ʷəwíč     small of back: 492.1.
ḰENEȽP     qʷə́nəɬp     Indian hellebore: 399.4.
ḰENES     qʷə́nəs     Stuart Island, WA: 1937.
ḰENI     qʷəní     gull: 298.
ḰENSELO¸     qʷənsəláʔ     call to a meeting, meal, etc.: 1225.2.
ḰIḰEL     qʷíqʷəl     Roche Harbor, WA (San Juan I.): 1898.
ḰIḰMES     qʷíqʷməs     dancer's head-dress: 783.
ḰIN¸AḴ; SḰEN¸EWEĆ     qʷín̕eq; sqʷən̕əwə́č     pubic hair: 506.
ḰINEȻES     qʷínəkʷəs     hair on legs: 505.
ḰI¸STÁM¸EW̱     qʷiʔstém̕əxʷ     dwarf: 572.2.
ḰIX̱ET     qʷíx̣ʷət     miss a shot: 1466.
ḰÍYE¸SEN     qʷəyə́ʔsən     sprain one's ankle: 1639.
ḰȽȺ¸     qʷɬéy̕     log: 431.1.
ḰȽLLAḴEṈ     qʷəɬəléʔqəŋ̕     wave (coming in): 86.
ḰȽO¸EL; SPÁÁNW̱     qʷɬáʔəl; spéenxʷ     edible camas: 399.3.
ḰO¸ḰE¸     qʷáʔqʷəʔ     drink: 1302.
ḰO¸ḰI¸ḰI¸     qʷáʔqʷiʔqʷiʔ     half tide: 156.
ḰOOL¸     qʷáal̕     soft (as cloth): 881.
ḰO¸PEȽĆ     qʷáʔpəɬč     devil's club: 385.1.
ḰŦOLES     qʷθáləs     large plate, wooden platter: 746.
LA₭EṈ     léq̕ʷəŋ     raw fish: 868.1.
LÁAḴSEN     léeqsən     Valdez Island: 1957.
LÁÁ¸ȽT     léeʔɬt     make a bed for so.: 1460.2.
LÁ¸E     léʔə     be at a place: 1505.2.
LÁ¸E ȻSÁ¸E     léʔə kʷséʔə     there (invisible): 1047.
LÁ¸E TULE¸     léʔə tuləʔ     yonder (thing): 1041.
LÁ¸T     léʔt     repair: 1541.
LECLI     ləklí     key: 759.5.
LECWIN     ləkwín     cross, crucifix: 575.10.
LEȻEX     lə́kʷəx̣     rib: 528.
LEKÁȽ     ləq̕éɬ     be in the way: 1744.
LEKEM¸IN¸EṈ¸     ləq̕əm̕ín̕əŋ̕     Cowichan language: 686.9.
LEKT     lə́q̕t     measure (length): 1463.
LEḴLEḴÁ¸Y; LEQ¸LEQ¸Á¸I     ləqləqey̕; lək̕ʷlək̕ʷʔeʔi     lady fern: 402.2.
LELÁ¸NEṈ     ləléʔnəŋ     listen: 1453.
LELÁ¸NEṈ; ELÁ¸NEW̱     ləléʔnəŋ; ʔəléʔnəxʷ     hear: 1387.
LELEJ     lə́ləč̕     yellow: 1021.
LELEŦEN     lə́ləθən     eel: 258.
LELILEṈ     ləlíləŋ     go on a long journey: 1366.
LELTOST; ȽELITEṈ     ɬəltást; ɬəlítəŋ     sprinkle st., spray: 1642.
LEM     lə́m     liquor: 874.6.
LEMÁ¸T     ləméʔt     kick so.: 1414.
LEMETU     ləmətú     domestic sheep: 171.1.
LEMETUWEL¸ḴEN     ləmətúwəl̕qən     sheep wool: 824.1.
LEPLIT     ləplít     priest: 575.9.
LEPLOŚ     ləpláš     board: 860.3.
LEPOT; ŚW̱ḰO¸ḰEḰE¸     ləpát; šxʷqʷáʔqʷəqʷəʔ     cup: 747.
LEQEṈEN     lək̕ʷə́ŋən     Songhees, Lkungen: 686.4.
LEQI¸     lə́k̕ʷiʔ     waterlily, pondlily: 400.
LESĆENOṈET     ləsčənáŋət     person who's lost all relatives: 678.1.
LEŚOL     ləšál     shawl: 764.3.
LEŚOS     ləšás     angel: 575.1.
LETÁM     lətém     table: 733.2.
LEȾET     lət̕ᶿə́t     fill with solid: 1327.
LEȾ; SLÁȾEȽ     lə́t̕ᶿ; slét̕ᶿəɬ     full: 936.
LEXOLES     ləx̣áləs     loose weave: 823.6.
LIḰET     líqʷət     loosen (as belt, clothes): 1456.1.
LILEḴ; ḴI¸ḴE¸Ḵ     líləq; qíʔqəʔq     easy: 959.
LILEUT     líləwt     train, railroad: 848.7.
LIL¸; ĆṮEKI¸     líl̕; čƛ̕ə́q̕iʔ     far: 901.
LIMES     líməs     sandhill crane: 283.
LIPE¸     lípəʔ     pit trap for deer: 802.
LISÁC     lisék     sack: 730.
LIYOM     liyám     devil: 575.2.
LO¸E SEN ȻE¸     láʔə sən kʷəʔ     I did: 1071.2.
LO¸E YEW̱     láʔə yəxʷ     I wonder...: 1071.1.
LOL     slál     mean, intend: 1462.2.
LOLETEṈ     lálətəŋ     invite (on a hunting trip): 1407.
LO¸ŦEN     láʔθən     small plate: 746.1.
LOṮ     láƛ̕     eldest sibling: 642.
LOX̱ENE¸     láx̣ʷənəʔ     Canada goose: 285.1.
ȽAXET     ɬéx̣ət     put st. into dish for eating: 1529.2.
ȽÁĆ     ɬéč     dark: 956.
ȽÁL     ɬél     to the shore, go ashore: 1590.
ȽÁȽĆSET     ʔiʔ ɬeɬčsət/ɬéɬčsət     dusk: 117.
ȽÁNI¸     ɬéniʔ     girl baby: 609.2.
ȽÁQEṈ     ɬék̕ʷəŋ     flat, flavorless, tasteless: 1017.3.
ȽÁU¸     ɬéw̕     flee: 1340.2.
ȽÁU¸; KEṮISET     ɬéw̕; q̕əƛ̕ísət     heal (as wound): 1386.
ȽÁU¸ḴEM¸     ɬéw̕qəm̕     mussel: 242.
ȽÁU¸ḴEMEṈ     ɬéw̕qəməŋ     Sucia Island, WA: 1938.
ȽÁWELṈEW̱     ɬéwəlŋəxʷ     Mount Newton: 1872.
ȽBO₭EṈ     ɬp̕áq̕ʷəŋ     boil down (as jam): 1200.
ȽBO₭EṈ; ȽTOḰEṈ     ɬp̕áq̕ʷəŋ; ɬtáqʷəŋ     boil (as water): 1198.
ȽBOṮEṈ     ɬp̕áƛ̕əŋ     smoke (cigarettes): 1617.
ȽĆIȻES     ɬčíkʷəs     be tired: 1708.
ȽĆOLȻEȽ     ɬčálkʷəɬ     sob: 1628.
ȽĆOLES     ɬčáləs     dark colored: 1028.1.
ȽDEṈEḴEN     ɬt̕ə́ŋəqən     go down wrong pipe in throat: 1364.1.
ȽDET     ɬt̕ə́t     knock st. off/over: 1419.1.
ȽEȻȺN¸EḴ     ɬəʔkʷén̕əq     power to cure: 580.
ȽEȻELE¸     ɬə́kʷələʔ     peck (as a bird): 1492.1.
ȽEȻISEṈ¸     ɬəkʷísəŋ̕     glittering: 1027.1.
ȽEDEM¸     ɬə́t̕əm̕     fish for herring: 1332.2.
ȽEDEMEN¸     ɬə́t̕əmən̕     herring rake: 820.
ȽEDIKEṈ¸     ɬət̕íq̕əŋ̕     hot: 906.
ȽEDO₭EṈ     ɬət̕áq̕ʷəŋ     snore: 1625.
ȽEKES     ɬə́q̕əs     edible seaweed (Porphyra): 436.
ȽEKETE¸     ɬə́q̕ətəʔ     Interior Indians (e.g. Yakima): 686.12.
ȽEKḴIN     ɬəq̕qín     other end: 1042.9.
ȽEKSIN     ɬəq̕sín     one of a pair of footwear: 768.4.
ȽEKTINES     ɬəq̕tínəs     Coal Island: 1791.
ȽEḰÁNEḴ     ɬəqʷenəq     cure: 1270.
ȽEḰȽEḰ     ɬə́qʷɬəqʷ     slurp while drinking (as dog): 1611.3.
ȽELET     ɬələ́t     splash (clean water): 1636.1.
ȽEL¸TOS     ɬəl̕tás     James Island (south end): 1844.
ȽEȽÁȽEK     ɬəɬéɬəq̕     low: 912.
ȽEȽEṈEN     ɬəɬə́ŋən     loom: 823.4.
ȽEȽIN¸ȻEȽ     ɬəɬín̕kʷəɬ     Open Bay, WA (Henry I.): 1880.
ȽEM¸AKE¸     ɬəm̕éq̕əʔ     limpets: 240.11.
ȽEME₭E¸     ɬə́məq̕ʷəʔ     sole: 260.
ȽEMEȾEṈ     ɬə́mət̕ᶿəŋ     pick berries: 1497.
ȽEMEW̱; SȽEMEW̱     ɬə́məxʷ; sɬə́məxʷ     rain: 69.
ȽEMEX̱T     ɬə́məx̣ʷt     rub st.: 1558.
ȽEM¸W̱ÁL¸ṈEN¸     ɬəm̕xʷél̕ŋən̕     threaten to rain: 69.1.
ȽENEQT     ɬə́nək̕ʷt     shoot st.: 1589.
ȽEN¸ET     ɬə́n̕ət     weave: 1745.
ȽENISEN     ɬənísən     button: 772.2.
ȽEN¸QELO¸     ɬən̕k̕ʷəláʔ     fire (a gun): 1337.
ȽEṈ     ɬə́ŋ     come off (as a button): 1257.
ȽEṈÁS     ɬəŋés     skim off: 1605.
ȽEṈÁS TSE ȾISEN     ɬəŋés tsə t̕ᶿísən     pull out a nail: 1522.
ȽEṈIȻEST     ɬəŋíkʷəst     dismantle, take apart: 1294.
ȽEṈIḰTEṈ     ɬəŋíʔqʷtəŋ     decapitate: 1277.2.
ȽEṈNEȻÁLET     ɬəŋnəkʷélət     separate (objects): 1578.
ȽEPTEN     ɬə́ptən     eyelashes: 500.
ȽEPXELOSEṈ¸     ɬəpx̣əlásəŋ̕     blink one's eyes: 1193.
ȽEQÁ¸ȽTEṈ     ɬək̕ʷéʔɬtəŋ̕     bother so.: 1204.
ȽEQSENET     ɬək̕ʷsə́nət     trip so.: 1718.1.
ȽETXT     ɬətx̣t     shake (from nervousness): 1582.2.
ȽETXTEṈ     ɬə́tx̣təŋ     tremble: 1718.
ȽEȾELO¸     ɬət̕ᶿəláʔ     cut (as wood): 1272.
ȽEȾȽEȾ     ɬə́t̕ᶿɬət̕ᶿ     humorous, funny: 999.17.
ȽEU¸ISTEṈ     ɬəw̕ístəŋ     elope: 1306.4.
ȽEU¸ḴIM¸     ɬəw̕qim̕     tall blueberry (oval-leaved): 366.1.
ȽEW̱ȽŚÁ¸     ɬəxʷɬšeʔ     thirty: 16.
ȽEXENȻEN     ɬəx̣ə́nkʷən     floor cover: 706.1.
ȽEXENEPTEN     ɬəx̣ənə́ptən     floor: 705.
ȽEXSITEN     ɬəx̣sítən     tablecloth: 733.3.
ȽIL     ɬíl     be given: 1358.1.
ȽI¸ṈES     ɬíʔŋəs     pull out the bow with paddle: 1523.1.
ȽIṈESTEṈ     ɬíŋəstəŋ     lined up: 1452.1.
ȽIQSEN     ɬík̕ʷsən     stumble: 1676.
ȽIȾET     ɬít̕ᶿət     cut meat: 1273.
ȽIW̱     ɬíxʷ     three: 3.
ȽIW̱ SNÁJEU¸EĆ     ɬíxʷ snéč̕əw̕əč     three hundred: 25.
ȽIX̱EM¸     ɬix̣ʷəm̕     slippery: 1006.
ȽÍEK     ɬáyəq̕     shiner: 255.
Ƚ͸YEḰT     ɬə́y̕əqʷt     smash up: 1612.
Ƚ͸YEḰT; ȽI¸ḰIṈEȽ     ɬə́y̕əqʷt; ɬiʔqʷíŋəɬ     grind: 1375.
ȽKAĆES EȽTENEṈ¸     ɬq̕éčəs ʔəɬtə́nəŋ̕     five berries: 1151.
ȽKÁĆES     ɬq̕éčəs     five: 5.
ȽKÁĆES Á¸LEṈ     ɬq̕éčəs ʔéʔləŋ     five houses: 1147.
ȽKÁĆES EȽTÁLEṈEW̱.     ɬq̕éčəs ʔəɬtéləŋəxʷ     five persons: 1154.
ȽKÁĆES SḴELÁLEṈEW̱     ɬq̕éčəs sqəlélŋəxʷ     five trees: 1150.
ȽKÁĆES SNEW̱EȽ     ɬq̕éčəs snə́xʷəɬ     five canoes: 1148.
ȽKȺN     ɬq̕éyn     one earring: 779.2.
ȽKĆSOMET SEM͸     ɬq̕əčsámət sə́məy̕     five blankets: 1153.
ȽKEĆSÁLE     ɬq̕əčsélə     five containers: 1149.
ȽKEĆSȽŚÁ¸     ɬq̕əčsɬšéʔ     fifty: 18.
ȽKEȻIS     ɬq̕əkʷís     one of a pair of mittens, gloves: 771.2.
ȽKET     ɬq̕ə́t     wide, broad: 895.
Ƚ₭ET     ɬq̕ʷə́t     pry out (board, bark): 1519.
ȽḴÁL¸J     ɬqél̕č̕     month: 126.1.
ȽḴENÁ¸TEN; ȽḴENÁ¸EṈ     ɬqənéʔtən; ɬqənéʔəŋ     anchor: 846.1.
ȽḴIT; S¸IȾEṈ     ɬqít; sʔít̕ᶿəŋ     any clothes: 760.
ȽLOȽ     ɬláɬ     travel by canoe: 1715.
ȽNIṈEȽ     ɬníŋəɬ     we (you and I): 1032.
ȽO₭EṈ     ɬáq̕ʷəŋ     undress: 1728.
ȽO₭ET     ɬáq̕ʷət     slap so.: 1608.
ȽOL¸EĆEN     ɬáʔləčən     Moresby Island: 1866.
ȽOLES     ɬáləs     leave behind: 1437.1.
ȽOȽEȾ     ɬáɬət̕ᶿ     itch (from eczema, etc.): 1408.2.
ȽOSET     ɬasət     respect: 1544.
ȽOȾ; SEJI¸TEṈ¸     ɬát̕ᶿ; səč̕íʔtəŋ̕     itchy: 570.1.
ȽO¸WEȽ     ɬaw̕əɬ     hollow st. out: 1398.
ȽOX̱ET     ɬáx̣ʷət     remove from mouth: 1540.2.
ȽSEHÁ¸W; KTOŦEN     ɬsəhew̕; q̕táθən     walk along beach: 1737.1.
ȽSEK MIT     ɬsə́q̕ mít     nickel: 794.3.
ȽSEK TSE ȽḴÁL¸J     ɬsə́q̕ tsə ɬqél̕č̕     half moon: 54.
ȽSEK; W̱TȻIȻEN     ɬsə́q̕; xʷtkʷíkʷən     half: 978.4.
ȽTÁĆSEṈ     ɬtéčsəŋ     James Island (ne. point): 1843.
ȽȾIṈEN     ɬt̕ᶿíŋən     comb: 754.
ȽW̱ÁLETW̱     ɬxʷélətxʷ     three dollars: 794.8.
ȽW̱ÁȽ     ɬxʷéɬ     three times: 1054.10.
ȽX̱OST     ɬx̣ʷást     tell so. off: 1696.1.
ȽX̱OSTEṈ; ŦXEŦIN¸EṈ¸     ɬx̣ʷástəŋ; θx̣əθín̕əŋ̕     call so. down: 1225.
ȽXEṈ     ɬx̣ə́ŋ     erection: 1351.1.
MAXEṈ     méx̣əŋ     smell st. burnt: 1613.1.
MÁ¸ȻEȽ     méʔkʷəɬ     wound: 1757.
MÁ¸EN¸     méʔən̕     leak (as canoe): 1430.
MÁL¸EXEȽ     méʔləx̣əɬ     Mill Bay Reserve (Malahat): 1862.
MÁL¸MEL¸     mél̕məl̕     mistaken: 983.1.
MÁN     mén     father: 616.
MÁŦEĆ     méθəč     Brandt's cormorant: 292.1.
MÁ¸W̱EU¸EĆ     méʔxʷəw̕əč     West Saanich Res. (meadow): 1965.
MEȻOT     məkʷát     put st. into mouth: 1529.3.
MEDET; ḰOMET     mət̕ə́t; qʷámət     bend st.: 1188.
MEDMED     mə́t̕mət̕     supple, flexible: 977.
MEDOST     mət̕ást     point at so.: 1509.
MEK     mə́q̕     full stomach, satiated: 936.1.
MEKÁ¸E     məq̕éʔə     Makah: 686.14.
MEḴÍE¸     mə́qəyə     coffin: 725.
MEḴMEḴE     məqmə́qə     snowy owl: 279.1.
MEḰ X̱IL¸EM¸     mə́qʷ x̣ʷíl̕əm̕     thick (rope): 891.
MELEJT     mələ́č̕t     roll st. over: 1557.
MEL¸EḴT     mə́l̕əqt     forget st.: 1345.
MEL¸EL¸     mə́l̕əl̕     soft (as butter): 880.
MELḰ     mə́l̕qʷ     salmon heart: 546.
MELYITELHOLȻET     məlyitəlhálkʷət     wedding gown: 765.1.
MELYITEL; ĆTOLES     məlyítəl; čtáləs     marry, get married: 1462.
MEMEXÁȽ     məməx̣éɬ     caterpillar: 218.
MEMIM¸EN¸     məmím̕ən̕     small: 878.
MEMIM¸EN¸ SṮI¸ṮEȽḴEȽ     məmím̕ən̕ sƛ̕íʔƛ̕əɬqəɬ     toddler: 609.3.
MEQ     mə́k̕ʷ     all (of them): 1060.
MEQEL¸O¸     mək̕ʷəl̕áʔ     wait for: 1734.
MEQEṈ     mə́k̕ʷəŋ     pick st. up (from ground): 1498.
MEQET     mək̕ʷə́t     take all of it: 1687.4.
MEQÍYI¸ĆT     mək̕ʷəyíʔčt     pile up (as blankets): 1502.
MESELILEṈ     məsəlíləŋ     put legs together: 1529.7.
MESET     məsə́t     fold in (as top of sack): 1343.1.
METOḰEṈ¸     mətáqʷəŋ̕     spring of water: 81.
METULIYE     mətúliyə     Victoria: 1959.
MEȾEȽḴIWEYEĆ     mət̕ᶿəɬqíwəyəč     wood tick, deer tick: 222.
MEṮÁL     məƛ̕él     faint, pass out: 1315.
MEṮOSET     məƛ̕ásət     revenge: 1548.1.
MEX̱EYE¸     mə́x̣ʷəyəʔ     belly-button, navel: 491.
MIḴEN     míqən     Beacon Hill: 1773.
MIL¸EJ     míl̕əč̕     mixed up: 999.3.
MILEJET; MOLEȻET     míləč̕ət; máləkʷət     mix: 1467.
MIȽEHÁU¸TW̱     miɬəhéw̕txʷ     dancehouse: 700.
MI¸SEṈ¸     míʔsəŋ̕     choose: 1243.
MIT     mít     dime: 794.4.
MI¸TEṈ¸     míʔtəŋ̕     having a meeting: 1464.1.
MIȾET     mít̕ᶿət     crush: 1269.
MOĆET     máčət     aim at so.: 1163.
MO¸EḰ     máʔəqʷ     any duck, any waterfowl: 284.
MO͸     máay̕     any basket: 829.
MOḰEṈ     máqʷəŋ     swamp: 41.
MOL¸SEṈ¸     mál̕səŋ̕     blueberry: 365.
MOL¸SEṈ¸IȽĆ     mal̕səŋ̕íɬč     low blueberry bush: 366.
MONEĆES     mánəčəs     hake: 271.5.
MONELEĆE     mánələčə     deep sea bass: 271.2.
MOOL     máal     sledge hammer: 856.
MUSMES     músməs     cow, bull, ox, beef: 170.1.
NÁJ     néč̕     different, strange: 988.
NÁJEU¸EĆ     néč̕əw̕əč     one hundred: 23.
NÁT     nét     name so.: 1473.
NEĆEṈ     nə́čəŋ     laugh (one person): 1426.
NEȻE     nə́kʷə     you (one): 1033.
NEȻETW̱     nə́kʷətxʷ     you do it: 1071.5.
NEȻI¸LEYE¸     nəkʷíʔləyəʔ     you folks: 1034.
NEȻIM     nəkʷím     red: 1024.
NE¸ENTEN     nəʔə́ntən     Smith Island, WA: 1930.
NEHIYMET     nəhíymət     ancestral name: 697.
NEJOLES     nəč̕áləs     variegated, of different colors: 1029.
NEKIX     nəq̕íx̣     black: 1020.
NEKIX SPÁ¸EŦ     nəq̕íx̣ spéʔəθ     black bear: 160.
NEḴEṈ     nə́qəŋ     dive (a person): 1295.
NEḰ     nə́qʷ     sleep: 1609.
NEḰȺ     nəqʷéy     green (yellowish, grass green): 1022.
NELENÍEṈ     nələnəyəŋ̕     laugh (group of people): 1427.
NELEU¸NESEṈ     nələ́w̕nəsəŋ     raided: 1534.1.
NEȽNEȻEL     nəɬnə́kʷəl     resemble, look alike: 1545.
NENȺMEW̱     nənéyməxʷ     Nanaimo: 1875.
NE¸O¸NTEN     nəʔaʔntən     Skipjack Island: 1928.
NEPET     nəpə́t     advise: 1160.
NEPEW̱     nəpə́xʷ     brown: 1025.
NESȻÁ¸ NEÁ¸LEṈ     nəskʷéʔ nəʔéʔləŋ     my house: 1073.
NESHI¸ḰEṈ     nəshíʔqʷəŋ     oil (hair): 1481.
NEȾÁȻETW̱     nət̕ᶿékʷətxʷ     one dollar: 794.6.
NEȾÁ¸EU¸ṈEW̱     nət̕ᶿéʔəw̕ŋəxʷ     different people: 687.8.
NEȾÁW̱     nət̕ᶿéxʷ     once: 1054.8.
NEȾE¸     nə́t̕ᶿəʔ     one: 1.
NEȾESEN     nət̕ᶿəsən     one-legged: 994.2.
NEȾEU¸TW̱     nə́t̕ᶿəw̕txʷ     other house: 700.16.
NEȾEU¸TW̱EṈ     nət̕ᶿə́w̕txʷəŋ     go visiting: 1371.1.
NEU¸     nə́w̕     enter (as house): 1308.
NEU¸ÁS     nəw̕és     take st. in: 1687.10.
NEU¸EḴST     nəw̕ə́qst     stick st. into st. (hollow): 1663.
NEU¸NÁĆ     nəw̕néč     pay for anything: 1491.
NEU¸NES     nə́w̕nəs     come in on so.: 1256.2.
NEWELAXEN     nəwəléx̣ən     vest: 764.1.
NEWELI¸Ć     nəwəlíʔč     inside of bay: 141.2.
NEW̱IQ     nəxʷík̕ʷ     gray: 1019.
NEW̱NÁT     təxʷnəxʷnit/nəxʷnét     midnight: 119.
NEW̱SȻEU¸ENTO¸EL¸     nəxʷskʷəw̕əntáʔəl̕     wrestler: 602.2.
NEW̱SDIU¸I¸EȽ     nəxʷst̕iw̕iʔəɬ     religious person: 575.4.
NEW̱SḰEL¸ḰEL¸     nəxʷsqʷə́l̕qʷəl̕     tattletale: 688.8.
NEW̱SḰO¸ḰE¸     nəxʷsqʷáʔqʷəʔ     alcoholic person: 971.2.
NEW̱STȺ     nəxʷstéy     canoe racer: 600.1.
NEW̱SȾEȾ₭OSTEL¸     nəxʷst̕ᶿət̕ᶿq̕ʷástəl̕     boxer, fighter: 602.4.
NI¸     níʔ     exist: 1311.1.
NI₭EM     níq̕ʷəm     smooth: 928.
NIȽ QEN¸T Ȼ SĆḴAḴS     níɬ k̕ʷə́n̕t kʷ sčqéqs.     midwife (One who looks after having babies): 684.
NIȽSTE¸NO¸MET     niɬstənaʔmət     pretend to do st.: 1518.2.
NIȽSTEN¸OM¸ET.     níɬstən̕ám̕ət     busybody: 688.9.
NIȽTW̱     níɬtxʷ     let him/her do it: 1071.6.
NOḰEȽ     náqʷəɬ     asleep: 943.
NOSET     násət     oil st. (lubricate): 1481.1.
NOSSET     nássət     gain weight, get fat: 1347.1.
NOȾEṈ     nát̕ᶿəŋ     catching (fish): 1235.2.
NOU¸     náw̕     mate, spouse: 615.1.
ṈAḴE¸     ŋéqəʔ     snow (on ground): 70.1.
ṈAXETEṈ     ŋéx̣ətəŋ     discipline from elder: 1292.1.
ṈÁȻET     ŋékʷət     chew: 1241.
ṈÁ¸DȺYE¸     ŋéʔt̕eyəʔ     horse clam stomach: 546.8.
ṈÁ¸EḴ     ŋéʔəq     pitch torch: 426.1.
ṈÁ¸ḴE¸     ŋéʔqəʔ     Oak Bay: 1877.
ṈÁL¸ṈEL¸     ŋél̕ŋəl̕     fish bait: 801.
ṈÁSEN     ŋéθən     scrotum: 493.
ṈÁ¸TW̱     ŋéʔtxʷ     distribute goods: 1294.1.
ṈEKEȽSEṈ     ŋəq̕ə́ɬsəŋ     swallow: 1682.
ṈE₭     ŋə́q̕ʷ     burst a boil: 1220.1.
ṈEḴSEN     ŋə́qsən     siphon of clam: 546.6.
ṈEL¸ÁL     ŋəl̕él     go over to other side: 1368.1.
ṈEN¸     ŋə́n̕     plenty: 985.
ṈENE¸     ŋə́nəʔ     daughter, offspring: 635.
ṈENṈÁNET     ŋənŋénət     Henry Island, WA: 1836.
ṈENṈENE¸S     ŋə́nŋənəʔs     children of one family: 633.
ṈESÁLETW̱     ŋəsélətxʷ     four dollars: 794.9.
ṈESÁȽ     ŋəséɬ     four times: 1054.11.
ṈESEȽŚÁ¸     ŋəsəɬšéʔ     forty: 17.
ṈESEN¸     ŋə́sən̕     louse: 219.
ṈEȾEȽ     ŋə́t̕ᶿəɬ     pus: 559.
ṈEŦÁL¸EṈEW̱     ŋəθél̕əŋəxʷ     West Coast Indians: 686.13.
ṈEXET     ŋəx̣ə́t     speak out strongly: 1631.2.
ṈI¸ED     ŋíʔət̕     blue grouse: 301.
ṈI¸ṈENE¸     ŋiʔŋənəʔ     son/daughter not home: 635.1.
ṈIW̱EL     ŋixʷəl     murky (water): 931.4.
ṈOS     ŋás     four: 4.
O¸ĆEṈIȻES     ʔaʔčəŋíkʷəs     slowpoke: 920.1.
ODET     ʔát̕ət     stretch (as sweater): 1671.
OD; JEL¸KES     ʔát̕; č̕ə́l̕q̕əs     slingshot: 798.2.
O¸EṈE¸     ʔáʔəŋəʔ     old-squaw: 296.9.
OȽET     ʔáɬət     take care of so., take so. in: 1687.7.
ONEȽ     ʔánəɬ     allow: 1163.1.
ONEȽ; ÁNET     ʔánəɬ; ʔénət     obey: 1479.
ONEU¸     ʔánəw̕     tallow: 866.1.
ONEU¸EȽ     ʔánəw̕əɬ     be in the middle: 1465.2.
O¸NXSET     ʔan̕x̣sət     moan: 1468.1.
OṈEST     ʔáŋəst     give (normal giving): 1357.
OOȽ; EL¸OL¸EȽ     ʔáaɬ; ʔəl̕ʔál̕əɬ     board canoe, go aboard, embark: 1197.
OPEN     ʔápən     ten: 10.
OPEN I¸ ȻS ĆESE¸     ʔápən ʔiʔ kʷs čə́səʔ     twelve: 12.
OPEN I¸ ȻS NEȾE¸     ʔápən ʔiʔ kʷs nə́t̕ᶿəʔ     eleven: 11.
OPEN NÁJEU¸EĆ     ʔápən snéč̕əw̕əč     one thousand: 26.
OQES     ʔák̕ʷəs     big stick shoes: 240.9.
OU¸Q     ʔáw̕k̕ʷ     give out, be all gone: 1359.
O¸X̱IYEN     ʔəʔx̣ʷíyən     seine net: 809.1.
OX̱TW̱     ʔáx̣ʷtxʷ     transfer st.: 1711.1.
OXES     ʔáx̣əs     shovel-nosed canoe: 835.1.
PAKEṈ     péq̕əŋ     bloom, blossom: 1194.
PÁÁJEN¸     péeč̕ən̕     fishing rod: 816.
PÁÁS     pées     pear: 373.3.
PÁÁSHIȽĆ     peeshíɬč     pear tree: 373.4.
PÁSTEN     péstən     United States of America: 1956.
PÁŦET     péθət     spread berries out to dry: 1641.
PEK     pə́q̕     white: 1018.
PEKELÁNEW̱     pəq̕əlénəxʷ     October: 126.11.
PEKELḴEN     pəq̕əlqən     mountain sheep: 171.
PEKOLȻET     pəq̕álkʷət     potlatch blanket: 732.1.
PE₭EṈ     pə́q̕ʷəŋ     powder: 786.5.
PE₭EṈ SEPLIL     pə́q̕ʷəŋ səplíl     flour: 864.1.
PEL¸PEL¸ḰIȾO¸TEṈ     pəl̕pəl̕qʷit̕ᶿáʔtəŋ     ghost so.: 1356.
PENÁEȽĆ     pəneəɬč     Rocky Mt. maple, vine maple: 330.
PENÁ¸LEXEȾ     pənéʔləx̣ət̕ᶿ     Kuper Island: 1849.
PEN¸ÁW̱EṈ     pən̕éxʷəŋ̕     Patos Island, WA: 1883.
PENSEL     šx̣əl̕el̕s; pénsəl     pencil: 758.2.
PEPEȾIṈ     pəpət̕ᶿíŋ     skunk: 186.
PEPKÍOŦ     pəpq̕əyáθ     waxberry: 354.
PEPKÍOŦIȽĆ     pəpq̕əyaθíɬč     waxberry bush: 355.
PEQIṈ¸EȽ; XÁĆEṈ     pək̕ʷíŋ̕əɬ; x̣éčəŋ     smoke (meat): 1620.
PESTEN¸EḴ     pəstə́n̕əq     jealous (spouse): 1000.1.
PEŚ     pə́š     in the open to the wind: 910.1.
PETE; SNESÁLṈEW̱     pə́tə; snəsélŋəxʷ     butter: 866.2.
PEȾEṈEU¸EĆ     pət̕ᶿəŋə́w̕əč     pelagic cormorant: 292.2.
PEȾN¸Á¸IȽĆ     pət̕ᶿən̕éʔiɬč     Rocky Mt. juniper: 380.
PEŦENEȻEN     pəθənə́kʷən     rug: 706.4.
PEŦSENTEN     pəθsə́ntən     floor mat: 706.
PEXSISEṈ     pəx̣sísəŋ     April: 126.5.
PI¸ȻEN     píʔkʷən     barbecuing stick for fish: 745.
PI¸OTEȽ     piʔátəɬ     hunt ducks: 1402.
PIPE     pípə     letter, mail: 758.3.
PIŚ     píš     any fish: 271.6.
PITNEW̱     pítnəxʷ     recognize so.: 1538.
PITŚEN     pítšən     salamander: 205.2.
PIȾEṈ; PIŦEṈ     pít̕ᶿəŋ; piθəŋ     Hood Island: 1837.
PIŦEṈ     píθəŋ     slip knot: 826.2.
PIW̱E¸ḰEṈ     píxʷəʔqʷəŋ     delouse: 1281.
PIW̱EṈ     píxʷəŋ     fall (fruit from tree): 1317.2.
PIW̱ṈEN     píxʷŋən     sawdust: 752.4.
PÍE     páyə     beer: 874.5.
PÍSECEL     páysəkəl     bicycle: 848.6.
PKEL¸ḴEN     pq̕əl̕qən     mountain goat wool: 824.
PKEȽḴEN     pq̕ə́ɬqən     mountain goat: 172.
PKIḴEN     pq̕íqən     kelp cod: 266.
PKOLES     pq̕áləs     turning white: 1018.1.
PKOLS     pq̕áls     Mount Douglas: 1870.
PḰȺ¸     pqʷéy̕     rotten wood: 429.
PḰȺ¸OLWEȽ     pqʷey̕álwəɬ     Mitchell Bay, WA (San Juan I.): 1864.
PḰEĆEN     pqʷə́čən     sand: 97.
PLEMS     plə́ms     plum: 379.1.
PLEMSIȽĆ     pləmsíɬč     plum tree: 379.2.
POȽEĆ     páɬəč     potluck dinner: 862.5.
POŚELEḰ     pášələqʷ     yellow-cedar: 322.
POW̱EN; PONEĆEṈ; PENÁĆ; PW̱ENEṈ     páxʷən; pánəčəŋ; pənéč; pxʷə́nəŋ     sail: 844.
POW̱ET     páxʷət     blow with the mouth: 1196.
PUȻ     púkʷ     book: 758.
PUS     pús     cat: 200.
PUSOȽ     pusáɬ     kitten: 200.1.
PUTELȻI¸S     putəlkʷéʔs     row backward: 1557.3.
PUT; SNEW̱EȽ     pút; snə́xʷəɬ     boat: 848.4.
PUYEȻ     púyəkʷ     gun: 796.1.
PW̱AḴSEN     pxʷéqsən     no see-um, midge: 222.2.
PW̱ÁÁṈ     pxʷéeŋ     Forrest Island: 1818.
PW̱ELO¸     pxʷəláʔ     blow (wind): 1195.
PW̱ENEṈ     pxʷə́nəŋ     sail: 1560.3.
QAKEM¸     k̕ʷéq̕əm̕     seal call: 800.3.
QAḴEḴ     k̕ʷéqəq     sea lettuce (green seaweed): 435.2.
QÁDEN¸     k̕ʷét̕ən̕     mouse: 189.
QÁ¸LES     k̕ʷéʔləs     warm (as water): 908.
QÁ¸LES SȻÁĆEL     k̕ʷéʔləs skʷéčəl     warm weather: 64.
QÁS     k̕ʷés     scorch: 1569.
QÁS TŦE TIW̱ŦEȽS     k̕ʷes tθə tíxʷθəɬs     burn one's tongue: 1142.
QÁSSET     k̕ʷéssət     hot: 1398.1.
QÁṮ     k̕ʷéƛ̕     copulate: 1259.1.
QÁṮQEṮ     k̕ʷéƛ̕k̕ʷəƛ̕     lustful, sexually aroused: 999.19.
QȺ¸     k̕ʷéy̕     be hungry: 1400.
QȺ¸QI¸     k̕ʷéy̕k̕ʷiʔ     hungry: 953.
QȺYESIT     k̕ʷeyəsít     refuse so. st.: 1539.
QĆÁT     k̕ʷčét     make so. spiritually strong: 1675.1.
QĆOX̱EṈ     k̕ʷčáx̣ʷəŋ     growl, grumble (stomach): 1379.1.
QEĆÁSET     k̕ʷəčésət     power: 1515.1.
QEJTEN     k̕ʷə́č̕tən     salmon knife: 822.
QELEṈSEN     k̕ʷə́ləŋsən     bald eagle: 274.
QELEU¸     k̕ʷə́ləw̕     animal hide: 549.
QELEU¸ E TȽ SMÍEŦ     k̕ʷə́ləw̕ ʔə tɬ smə́yəθ     buckskin: 550.
QELIḴEN     k̕ʷəlíqən     small bare hill: 39.
QEȽX̱O¸EṈ¸     k̕ʷəɬx̣ʷáʔəŋ̕     parent of deceased child-in-law: 671.
QEN¸ÁL¸S     k̕ʷən̕él̕s     look for lice: 1455.7.
QENÁȽ     k̕ʷənéɬ     how often: 1053.2.
QEN¸ÁN¸W̱     k̕ʷən̕én̕xʷ     look at the weather: 1455.6.
QENELO¸     k̕ʷənəláʔ     open eyes: 1480.1.
QENET     k̕ʷə́nət     look at st.: 1455.
QENNEW̱     k̕ʷə́nnəxʷ     see st.: 1574.
QENQENED     k̕ʷə́nk̕ʷənət̕     dolphin: 232.
QEN¸QI¸EN¸     k̕ʷən̕k̕ʷíʔən̕     expect (a person): 1312.
QENSOT     k̕ʷən̕sát     be careful: 1228.
QENSTW̱     k̕ʷə́nstxʷ     show st. to so.: 1593.
QEN¸TOLES     k̕ʷən̕t̕áləs     flint, worry stone: 96.
QEṈET     k̕ʷə́ŋət     bring up (a child): 1211.
QEQDIK     k̕ʷək̕ʷt̕íq̕     tern: 298.2.
QESḴEḴ     k̕ʷə́sqəq     robin: 308.
QEȾENEĆTE¸     k̕ʷə́t̕ᶿənəčtə     shark: 270.
QEṮÁU¸TW̱     k̕ʷəƛ̕éw̕txʷ     brothel: 700.14.
QEWYEȻ     k̕ʷə́wyəkʷ     fish with line: 1334.
QIȻÁL¸SEN; SQIȻÁL¸SEN     k̕ʷikʷél̕sən; sk̕ʷikʷél̕sən     fishing line: 815.
QIȽEU     k̕ʷíɬəw̕     stay with spouse's family: 1656.
QIN     k̕ʷín     how many?: 1058.
QIȾET     k̕ʷít̕ᶿət     skin small furry animals: 1607.
QIȾET TŦE SĆÁÁNEW̱     k̕ʷít̕ᶿət tθə sčéenəxʷ     sliced salmon: 870.
QÍYEĆEN     k̕ʷə́yəčən     grizzly bear: 159.
QḰEMELO¸; SKE¸LE¸USE¸; QḰEM     k̕ʷqʷəməláʔ; sq̕əl̕əw̕səʔ; k̕ʷqʷə́m     chop (wood): 1244.
QOL¸EW̱     k̕ʷál̕əxʷ     chum salmon: 259.6.
QOMEĆEN     k̕ʷaməčən (?)     June bug: 222.3.
QOMQEM     k̕ʷámk̕ʷəm     strong (person): 897.
QONED     k̕ʷánət̕     porpoise: 231.
no word     no word     weigh: 1747.
QSEĆ     k̕ʷsə́č     any trout: 252.
QSEṈ     k̕ʷsə́ŋ     count: 1261.
QSIȻES     k̕ʷsíkʷəs     singe (hairs off skin): 1602.
SAKEȽ     séq̕əɬ     be cracked, ripped: 1261.3.
S¸AXE¸     sʔéx̣əʔ     small gull: 298.1.
SÁȺU     séeyəw     abalone: 240.4.
SÁ¸ĆEṈ; XEȽ     séʔčəŋ; x̣ə́ɬ     ache, hurt: 1157.
SÁĆS     séčs     mother's brother's wife (of woman): 631.
SÁ¸ȻEḴ     séʔkʷəq     wild carrot, Queen Anne's lace: 388.
SÁȻES     sékʷəs     put down (e.g. one sack): 1527.
SÁ¸ET     séʔət     lift up: 1448.
SÁ¸ÍEU     séʔəyəw     crystal (shiny): 106.
SÁLES     séləs     hand: 462.
S¸ÁLEW̱     sʔéləxʷ     old (object): 916.
SÁN     sén     who? someone: 1043.
SÁNTS     sénts     cent: 794.2.
SÁ¸SESI¸     séʔsəsiʔ     fear: 1322.
SÁSEU¸; ȾXIT     sésəw̕; t̕ᶿx̣ít     beach: 146.
SÁT     sét     tell so. to do st.: 1696.2.
SÁU¸EȽ     séw̕əɬ     female groin: 492.5.
SÁ¸WEN     séʔwən     provisions for trip, box lunch: 867.
SÁW̱SEW̱     séxʷsəxʷ     lazy: 948.
SȺ¸SI¸     séy̕siʔ     scared, afraid: 999.8.
SBEȻTÁN     sp̕əkʷtén     float on fishing line or net: 819.
SBELEṮEṈ     sp̕ələ́ƛ̕əŋ     smoke from house fire: 131.
SBEL¸X̱EṈ     sp̕əl̕x̣ʷəŋ     lungs: 513.
SBEȽIK     sp̕əɬíq̕     very close to: 902.3.
SBOȻEȽ     sp̕ə́kʷəɬ     float: 1341.
SBO₭EṈ     sp̕áq̕ʷəŋ     foam: 102.
SBOȽEȽ     sp̕áɬəɬ     sober: 972.
SBOṮEṈ     sp̕áƛ̕əŋ     cigar, cigarette: 753.1.
SCIṈĆOOĆEȽ     skiŋčáačəɬ     Canadian: 687.3.
SĆÁÁNEW̱     sčéenəxʷ     any salmon: 244.
SĆÁ¸ĆE¸     sčéʔčəʔ     friend: 688.
SĆÁ¸ȾEN     sčéʔt̕ᶿən     fir needles: 414.
SĆȺ     sčéy     any wool: 823.10.
SĆȺY¸EK     sčéy̕əq̕     lie (as trees): 1443.
SĆEḰȽNÁȽEN     sčəqʷɬnéɬən     kindling: 752.2.
SĆELȻȽNÁTS     sčəlkʷɬnéts     Monday: 122.3.
SĆEL¸IU¸S     sčəl̕íw̕s     left-handed: 994.3.
SĆE¸NȾ     sčən̕t̕ᶿ     too tight: 934.1.
SĆES     sčə́s     southwest wind: 63.1.
SĆESEḰ     sčə́səʔqʷ     hat: 773.
SĆEU¸OŦEN     sčəw̕áθən     Tsawwassen (mainland): 1948.
SĆEU¸TIU¸EN¸     sčəw̕tíw̕ən̕     smart, intelligent: 966.
SĆEW̱EḴSEN; ŚEPEḴSENTW̱     sčəxʷə́qsən; šəpəqsəntxʷ     exaggerate: 1309.3.
SĆI¸SEṈ     sčíʔsəŋ     serviceberry (saskatoon): 371.1.
SĆI¸SEṈIȽĆ     sčiʔsəŋíɬč     serviceberry bush: 371.2.
SĆIWEX̱     sčíw̕əx̣ʷ     be demolished: 1281.1.
SĆ͸EU¸STEN¸M¸ET     sčáy̕əw̕stən̕m̕ət     so. always volunteering: 688.10.
SĆḴIȽĆ SḴELÁLEṈEW̱.     sčqíɬč sqəléləŋəxʷ     thick (tree): 890.
SĆȽO¸ÁŦEN; SȽOŦEN     sčɬaʔéθən; sθɬáθən     upper lip: 449.
SĆOȽ     sčáɬ     any wood: 428.
SĆSÁL¸EĆ     sčsél̕əč     stump, trunk of tree: 427.
SĆU¸ÁT     sčuʔét     know (how to do st.): 1423.
SĆU¸ÁTSET     sčuʔétsət     used to st.: 1354.
SĆUTȺȽ     sčutéyɬ     man's sister's husband: 669.
SĆX̱ÁȽSE     sčx̣ʷéɬsə     spit, saliva: 554.
SȻAKEP     skʷéq̕əp     lure for codfish: 811.2.
SȻÁĆEL     skʷéčəl     day: 112.
SȻÁ¸ET     skʷéʔət     stern of boat: 840.
SȻÁ¸ȽTE Á¸LEṈȽTE     skʷéʔɬtə ʔéʔləŋɬtə     our house (of me and you): 1075.
SȻÁ¸S Á¸LEṈS     skʷéʔs ʔéʔləŋs     their house: 1079.
SȻÁSET     skʷésət     lie down, assume lying position: 1445.
SȻEHEN¸E     skʷəhənʔə     Andrews Bay, WA (San Juan I.): 1765.
SȻELȻELS     skʷə́lkʷəls     western grebe: 291.4.
SȻELEL¸     skʷə́ləl̕     tule, round-stem cattail: 398.1.
SȻEN¸ÁW̱     skʷən̕éxʷ     Point George, WA (Shaw I.): 1890.
SȻENILEĆ     skʷəníləč     cedar ring dance: 587.1.
SȻENIṈ¸ET     skʷəníŋ̕ət     foot race: 601.
SȻENṈEĆEȽ     skʷənŋə́čəɬ     nephew/niece (parent dead): 655.
SȻEŚI¸     skʷə́šiʔ     too old to use: 916.1.
SȻEȾEṈIȽĆ     skʷt̕ᶿəŋ̕íɬč     bitter cherry tree: 379.
SȻI¸NOṈET     skʷiʔnáŋət     spiritual power: 578.
SȻIU¸EL     skʷíw̕əl     be visible: 1731.
SȻIU¸EL E TSE SḰEḰEL¸     skʷíw̕əl ʔə tsə sqʷəqʷə́l̕.     sunny side of mountain: 38.
SȻÍSEP     skʷəysəp     bun in hair: 778.10.
SȻLÁNEṈ     skʷlénəŋ     semen: 559.2.
SȻOLEL¸     skʷáləl̕     tule: 398.2.
SȻOME¸     skʷáməʔ     ratfish: 259.4.
SȻOTI     skʷáti     misbehave: 1465.5.
SȻȾÁL¸J     skʷt̕ᶿél̕č̕     unbraided hair: 778.13.
SȻUȻEL¸TW̱     skʷúkʷəl̕txʷ     teach in school: 1692.1.
SDAḴE¸     st̕éqəʔ     be bruised (arm): 1213.
SDAXEȽ; SQȺ     st̕éx̣əɬ' sk̕ʷéy     wrong: 983.
SDÁĆEṈ     st̕éčəŋ     tide: 151.
SDÁDĆI¸     st̕ét̕čiʔ     snag: 138.
SDÁLṈEW̱     st̕élŋəxʷ     medicine: 603.
SDȺY¸ES     st̕éy̕əs     South Pender Island: 1932.
SDELÁDĆI¸     st̕əlét̕čiʔ     dead tree: 424.
SDELDELEḴ     st̕ə́l̕t̕əl̕əq     spotted, speckled: 1005.
SDEMEĆ     st̕ə́məč     cormorant: 292.
SDEMYAAḴ     st̕əmyéeq     horse clam with a white neck: 240.2.
SDEPEL     st̕ə́pəl     playing cards: 598.2.
SDIḴEL¸     st̕íqəl̕     mud: 105.
SDILEM     st̕íləm     any song: 593.
SDIU¸I¸EȽ     st̕íw̕iʔəɬ     prayer, religion: 575.3.
SDON¸EU¸TW̱     st̕ən̕ə́w̕txʷ     next-door neighbor: 688.6.
S¸EĆÁSEN     sʔəčésən     pair of footwear: 768.3.
S¸EĆȺN     sʔəčéyn     pair of earrings: 779.1.
S¸EĆIUS     sʔəčíws     pair of mittens, gloves: 771.1.
SE¸ĆOL¸Ƚ     səʔčál̕ɬ     youngest sibling (other's): 647.
SEȻEḴT     səkʷə́qt     whisper: 1749.
SEJI¸TEṈ¸     səč̕íʔtəŋ̕     itch (from bites): 1408.1.
SEḴÁÁN     səqéen     bracken fern: 402.1.
SEḴIUS     səqíws     pants: 763.
SELÁȻES     səlékʷəs     put down (e.g. several sacks): 1528.
SELÁWE¸; LESĆENOṈET; DON¸EY¸E¸     səléwəʔ; ləsčənáŋət; t̕án̕əy̕əʔ     pitiful: 998.2.
SELȺ¸ĆEN; SE¸ĆOL¸Ƚ     səléy̕čən̕; səʔčál̕ɬ     younger brother/sister: 645.
S¸ELE₭TEȽ     sʔə́ləq̕ʷtəɬ     Goldstream River: 1823.
S¸ELELW̱ÁÁN     sʔələlxʷéen     eldest of a family: 643.
SELI     səlí     life spirit: 577.
S¸ELIṈEȽ     sʔəlíŋəɬ     leave st. with so.: 1436.
SEL¸SEL¸Ḱ     sə́l̕səl̕qʷ     be lonesome: 1454.
SEL¸SEL¸TEN¸     sə́l̕səl̕tən̕     old leg spindle: 823.
SELSḴÁS; ȻEXET     səlsqés; kʷə́x̣ət     kick out of house: 1415.1.
SELSLÁ¸EȽ     səlsléʔəɬ     in-laws: 660.
S¸EȽTÁLṈEW̱     sʔəɬtélŋəxʷ     whole body: 437.
S¸EȽTENEṈ¸     sʔəɬtə́nəŋ̕     any berry: 335.
SEM͸     sə́məy̕     any blanket: 732.
SEMSEMÁ¸ÁLE     səmsəmeʔélə     beehive: 209.2.
SEMSEM͸E     səmsəmáy̕ə     wasp: 210.
SEMYOME     səmyámə     White Rock (mainland): 1971.
SEMW̱OŦEN     qʷəleens; səmxʷáθən     be silent: 1598.
SENĆOŦEN; W̱SÁNEĆḴEN     sənčáθən; xʷsénəčqən     Saanich language: 686.2.
SENI¸     səníʔ     Oregon-grape berry: 370.
SENI¸IȽĆ     səniʔíɬč     Oregon-grape bush: 371.
SENIN¸ES     sənín̕əs     Senanus Island: 1912.
SENO¸Ȼ     sənáʔkʷ     bed partner: 688.2.
SENTI     sə́nti     week: 122.1.
SEN¸ṮOL¸EU¸ĆES     sən̕ƛ̕al̕ə́w̕čəs     thumb: 467.
SEN¸ṮOLEU¸ŚEN     sən̕ƛ̕álə́w̕šən     big toe: 483.1.
SEPLIL     səplíl     bread: 864.
SESÁU¸T TSE SEM͸     səséw̕t tsə səmə́y̕     lie (as blankets): 1444.
SESEU¸DȺYE¸     səsə́w̕t̕eyəʔ     Mount Vernon, WA: 1874.
SESI¸ÁTEN     səsiʔétən     Brethour Island: 1783.
SE¸SI¸ṈISTW̱     səʔsiʔŋístxʷ     scare, frighten: 1564.
SESO¸SW̱     səsáʔsxʷ     police duck, harlequin duck: 296.8.
SETI¸NES     sətíʔnəs     Sidney: 1921.
S¸ETOTEṈ     sʔətátəŋ     long-stemmed strawberry: 336.1.
SEULEWOLE     səwləwálə     pop: 874.7.
SEWÁ¸TW̱     səwéʔtxʷ     bring along: 1210.1.
SEX̱     sə́x̣ʷ     come out of woods: 1257.1.
S¸EX̱ISET     sʔəx̣ʷísət     garbage, trash: 750.2.
SHEM¸; SPÁ¸W̱     shə́m̕; spéʔxʷ     fog: 57.
SHI¸EĆ     shíʔəč     stick out, protrude: 1662.
SHI¸ELEȻ     shíʔələkʷ; ʔəy̕ šqʷeləkʷən     happy: 945.
SHIU¸E¸Ḱ     shíw̕əʔqʷ     leader: 685.2.
SHOĆEȻES     sháčəkʷəs     dancer's costume: 786.
SI¸Á¸Á¸MSET     siʔeʔeʔmsət     bossy: 999.14.
SI¸ÁM¸     siʔém̕     rich: 932.
SI¸ÁM¸; SI¸I¸ÁM¸     siʔém̕; siʔiʔém̕     person of high class: 680.
SI¸Á¸TEN     siʔéʔtən     Shell Island: 1918.
SI¸ÁṮEM     siʔéƛ̕əm     Seattle, WA (Chief Seattle): 1910.
SIL     síl     cloth: 823.8.
SILÁU¸TW̱; KELEJTEN     siléw̕txʷ; q̕ə́ləč̕tən     tent: 719.
SILE¸     síləʔ     grandparent: 620.
S¸ILEḴSEN     sʔíləqsən     point of land: 45.
S¸ILETEW̱     sʔílətəxʷ     roof cover: 701.1.
S¸ILETEW̱ÁU¸TW̱; S¸ILETEW̱     sʔilətəxʷéw̕txʷ; sʔílətəxʷ     thatched roof hut: 700.15.
S¸IȽE¸     sʔíɬəʔ     something purchased: 794.10.
S¸IȽEN     sʔíɬən     food: 862.
S¸IMELES     sʔímələs     snowed in: 1626.1.
SINÁ¸EĆ     sinéʔəč     big salmon going upstream: 245.1.
SIN¸ÁMEŚ     sin̕éməš     Samish: 686.3.
SINEȽḴI¸     sínəɬqiʔ     flying lizard: 596.3.
S¸I¸OL¸MIU¸S     sʔiʔal̕míw̕s     right (side): 980.
SI¸SȻENEM¸     síʔskʷənəm̕     Halibut Island: 1833.
SI¸SET     síʔsət     parent: 617.
SIYÁSEȽĆ     siyesə́ɬč     any thistle: 401.1.
SIYȺYE¸     siyéyəʔ     little person like leprechaun: 596.5.
SI¸WI¸N     siʔwiʔn     put a spell on so.: 1632.1.
SIX̱EṈ     síx̣ʷəŋ     wade: 1733.
S¸ÍE¸     sʔə́yəʔ     sweetheart: 692.
SÍEK     sə́yəq̕     clay: 104.
S͸KSEN     sáy̕q̕sən     centipede: 222.4.
SJAKEȽ     sč̕éq̕əɬ     surprised: 999.4.
SJÁ¸YEN¸     sč̕éʔyən̕     straight (up): 913.
SJELIYÍE     sč̕ələyáyə     twins: 636.
SJEL¸W̱EṈ     sč̕ə́l̕xʷəŋ     dancer: 588.
SJENES     sč̕ənəs     roast porpoise: 873.1.
SJEPW̱EṈ¸     sč̕ə́ʔpxʷəŋ̕     Turgoose Point (point n. of there): 1951.
SJEPX     sč̕ə́px̣     dirty: 931.
SJEȾEQSET     sč̕ət̕ᶿə́k̕ʷsət     surprise: 1678.1.
SJEW̱EN     sč̕ə́xʷən     button of clam: 546.5.
SJEW̱EN; SJE¸PW̱EN     sč̕ə́xʷən; sč̕əʔpxʷən     wart: 564.
SJI¸ḰEN     sč̕íʔqʷən     club for head (billy club): 798.1.
SJ͸E     sč̕ə́y̕ə     any stick: 410.2.
SJSEṈENEȻ     sč̕səŋə́nəkʷ     garden: 861.2.
SJȾȺN¸E     sč̕t̕ᶿéyn̕ə     corner (inside a house): 705.1.
SKAKEṮ     sq̕éq̕əƛ̕     convulsions, a fit, epilepsy: 574.
SKÁȻEṈ     sq̕ékʷəŋ     kneecap: 480.
SKÁ¸EṮ     sq̕éʔəƛ̕     otter: 187.
SKÁ¸EṮEM     q̕eʔƛ̕əŋ; sq̕éʔəƛ̕əm     Otter Bay (N. Pender I.): 1881.
SKÁLEXEM     sq̕éləx̣əm     need st.: 1474.1.
SKÁŦEȽ; EWE S SṮO¸ṮEM¸     sq̕éθəɬ; ʔə́wə s sƛ̕áʔƛ̕əm̕     insufficient, not enough: 986.
SKELÁJTEN; ŚṮW̱OSEṈ¸     sq̕əléč̕tən; šƛ̕xʷásəŋ̕     curtain: 709.1.
SKELEXEN     sq̕ə́ləx̣ən     east wind: 63.3.
SKEL¸IN; HÍṈEN     sq̕əl̕ín; háyŋən     leftovers: 862.4.
SKEȽKEȽ     sq̕ə́ɬq̕əɬ     muskrat: 182.
SKEM¸EL¸     sq̕ə́m̕əl̕     paddle: 837.
SKEP     sq̕ə́p     gathering: 688.11.
SKET     sq̕ə́t     tear, rip: 1693.
SK͸EKŚEN     sq̕ə́y̕əq̕šən     dog fish: 269.
SK͸ES     sq̕áy̕əs     down feathers: 536.
SK͸Ṯ     sq̕ə́y̕ƛ̕     scar: 563.
SKO¸LEU¸SE; SEKELIU¸SE     sq̕aʔlə́w̕sə; səq̕əlíw̕sə     split wood: 1638.
S₭EĆ     sq̕ʷə́č     waterfall: 82.
S₭E₭IṈ¸ES     sq̕ʷəq̕ʷíŋ̕əs     Oaks Bluff (N. Pender I.): 1878.
S₭EḰĆES     sq̕ʷə́qʷčəs     red huckleberry: 367.1.
S₭ELÁ¸EN     sq̕ʷəl̕éʔən̕     deaf: 992.
S₭ELÁLEṈEW̱IȽĆ     sq̕ʷəleləŋəxʷíɬč     blackberry vine: 363.
S₭ELÁLṈEW̱     sq̕ʷəlélŋəxʷ     blackberry: 362.
S₭ELEṈ SĆÁÁNEW̱     sq̕ʷə́ləŋ sčéenəxʷ     barbecued salmon: 868.
S₭ELOLES     sq̕ʷəláləs     copper: 108.
S₭EṈES     sq̕ʷə́ŋəs     forehead: 441.
S₭O¸; S₭O¸ŚEN     sq̕ʷáʔ; sq̕ʷáʔšən     companion: 688.1.
S₭O₭I¸     sq̕ʷáq̕ʷiʔ     dead: 940.
S₭OLEȽ     sq̕ʷáləɬ     cooked, done: 964.
S₭OṈI¸; S₭ELOṈI¸     sq̕ʷáŋiʔ; sq̕ʷəláŋiʔ     head: 438.
S₭O¸ŦEN     q̕ʷəθinəŋ; sq̕ʷáʔθən     Spectacle Creek (Saanich Inlet): 1933.
SḴAXE¸     sqéx̣əʔ     dog: 176.
SḴÁKETEṈ     sqeq̕ətəŋ     imprisoned, incarcerated: 1404.3.
SḴÁḴE¸L     sqeqəl̕     not know how to: 1423.1.
SḴÁLEX     sqéləx̣     digging stick, root digger: 861.
SḴÁN¸     sqén̕     kidnap, abduct: 1415.2.
SḴÁṈ¸ET     sqéŋ̕ət     warm wind (southeast): 62.
SḴÁS     sqés     take out (of box): 1660.
SḴÁSEȽ     sqésəɬ     be in water: 1742.3.
SḴÁUŦ     sqéwθ     roast potatoes: 873.
SḴEĆE¸     sqə́čəʔ     catch, harvest: 801.1.
SḴEȻEN     sqəkʷən     cook by open fire: 1258.1.
SḴEḴEWÁŦ     sqəqəwéθ     rabbit, hare: 195.
SḴEḴŦAḴ     sqəqθéq     Page Pass (near Fernie I.): 1882.
SḴEḴXO¸EL¸Ƚ     sqəqx̣áʔəl̕ɬ     puppy: 176.1.
SḴELÁLṈEW̱     sqəlélŋəxʷ     any large tree: 317.
SḴEL¸ÁU¸     sqəl̕éw̕     beaver: 181.
SḴELI¸Ć     sqəlíʔč     outside of bay: 141.3.
SḴELḴELÁLṈEW̱     sqəlqəlélŋəxʷ     timber (standing): 431.
SḴEL¸ḴEL¸ÁSES     sqəl̕qəl̕ésəs     clumsy: 999.7.
SḴE¸LTE¸O¸MEŚ     sqəl̕təʔaʔməš     be in danger, doomed: 1277.1.
SḴEMȺY¸EĆ     sqəméy̕əč     stern heavy: 840.1.
SḴEM¸ḴEM¸IL¸     sqəm̕qəm̕íl̕     high tide: 154.
SḴEMO¸     sqəmáʔ     breast: 486.1.
SḴENEW̱; ḴENW̱OSEṈ     sqə́nəxʷ; qənxʷásəŋ     greedy, greedily: 1000.4.
SḴEX̱     sqəx̣ʷ     nodding onion: 392.
SḴI¸ELES     sqíʔələs     sad: 946.
SḴI¸MEQ     sqíʔmək̕ʷ     octopus, devil-fish: 235.
SḴITEU¸     sqítəw̕     mermaid: 596.9.
SḴÍEP     sqə́yəp     type of power using red paint: 578.1.
SḴOLEŦEN     sqáləθən     invisible wild person: 596.1.
SḴOM¸ES     sqám̕əs     bow heavy: 839.1.
SḴO¸S     sqaʔs     part of it: 978.3.
SḴSIȻES     sqsíkʷəs     drown: 1305.
SḴŦAḴ     sqθéq     Active Pass (Mayne & Galiano Is.): 1763.
SḴŦOḴEȽ     sqθáqəɬ     Mayne Island: 1857.
SḰEḰEL¸     sqʷəqʷə́l̕     sun: 47.
SḰEḰO¸ḰEȾ     sqʷəqʷaʔqʷət̕ᶿ     sea pigeon: 296.4.
SḰEḰŦIN¸ES     sqʷəqʷθín̕əs     Swartz Head (area s. of there): 1940.
SḰELINEŦEN; SḰINEŦEN     sqʷəlínəθən; sqʷínəθən     beard, whiskers: 501.
SḰEL¸ḰEL¸     sqʷə́l̕qʷəl̕     story (realistic): 591.
SḰEMIN     sqʷəmín     Arbutus Island: 1768.
SḰEM͸EḴS     sqʷəmáy̕əqs     grand fir, white fir, balsam: 319.
SḰEM¸X̱     sqʷə́m̕x̣ʷ     skinny: 888.
SḰEM¸X̱OŦEN     sqʷəm̕x̣ʷáθən     chin: 451.
SḰEȾ     sqʷə́t̕ᶿ     brown grouse, willow grouse: 302.
SḰIM¸EŦ     sqʷíʔməθ     grey cod: 267.
SḰINḰEN; SKSEȽNEȽ     sqʷínqʷən; sq̕sə́ɬnəɬ     necklace, scarf: 778.
SḰO₭EȽ     sqʷáq̕ʷəɬ     sore: 562.
SḰOḴEȽ     sqʷaqəɬ     scab: 563.1.
SḰOṈEȽĆ     sqʷáŋəɬč     red alder: 325.
SḰO¸TEN     sqʷáʔtən     bucket: 832.1.
SḰOŦEN     sqʷaθən     raphia: 396.3.
SḰŦÁMEN     sqʷθémən     Sidney Spit (Sidney I.): 1927.
SḰX̱O¸MEŚ     sqʷx̣ʷáʔməš     Vancouver (mainland): 1958.
SLAKEȽ; SLEKENEȻ     sléq̕əɬ; slə́q̕ən̕əkʷ     level: 938.
SLÁ¸EȽ     sléʔəɬ     spouse's parent, sibling-in-law: 670.
SLÁLE¸     sléləʔ     be safe: 1560.2.
SLÁLE¸; I¸IYME¸     sléləʔ; ʔiʔíyməʔ     neat, tidy: 930.1.
SLÁȾEȽ     slét̕ᶿəɬ     crowd together: 1267.
SLEHÁL¸     sləhél̕     slahal, stick game, bone game: 598.
SLEKENEȻ     slə́q̕ən̕əkʷ     flat: 1001.
SLEMW̱     slə́mxʷ     smear: 1615.
SLEWI MO͸     slə́wiʔ máay̕     cedar bark basket: 831.
SLEWÍ ŚḴITES     slə́wəy̕ šqitəs     dancer's headband: 784.
SLEWÍ; SLELIWI¸     slə́wəy̕; sləlíwiʔ     inner cedar bark: 419.
SLIḰEL     slíqʷəl     calm water: 145.
SLILEḰ     slíləqʷ     slack: 935.1.
SLIŦ     slíθ     scale of fish: 539.
SLOLEĆ     slaləč     upper leg: 475.
SȽÁNI¸     sɬéniʔ     woman: 606.
SȽÁNI¸ SMÍEŦ     sɬéniʔ smə́yəθ     doe: 165.
SȽÁWEN E TȽ SXÁ¸ENEW̱     sɬéwən ʔə tɬ sx̣éʔənəxʷ     broad-leaved plantain: 396.6.
SȽEL¸BEL¸AXEN     sɬəl̕p̕əl̕éx̣ən     bat: 190.1.
SȽELBOŦEN     sɬəl̕p̕áθən     lips: 450.1.
SȽELEȽOṈ¸ET     sɬələɬáʔŋət     jack herring: 263.1.
SȽEL¸EX̱; SḰELḰOLX̱      sɬə́l̕əx̣ʷ; sqʷəlqʷálx̣ʷ     hail: 71.
SȽELEX; SŦIME¸     sɬə́ləx̣; sθíməʔ     ice: 72.
SȽEMW̱OLȻET     sɬəmxʷálkʷət     raincoat: 764.2.
SȽEMW̱OU¸E¸Ḱ     sɬəmxʷáw̕əʔqʷ     rain hat: 773.1.
SȽEMX̱     sɬə́mx̣ʷ     dirty (smeared): 931.2.
SȽENEĆOOȽ     sɬənəčáaɬ     young girl (approx.: 611.
SȽEN¸J     sɬə́n̕č̕     too rough, disrespectful: 999.10.
SȽEṈI¸     sɬə́ŋiʔ     herring stick: 820.1.
SȽEQȺ¸     sɬək̕ʷéy̕     American dune grass: 396.1.
SȽIḰ     sɬíqʷ     meat: 863.
SȽIL     sɬíl     present, gift: 697.2.
SȽIW̱S     sɬíxʷs     Wednesday: 122.5.
SȽKÁĆESS     sɬq̕éčəss     Friday: 122.7.
SȽKI¸L     sɬq̕iʔɬ     sure: 1000.6.
SȽLÁWEN     sɬléwən     wall mat: 703.
SȽOB     sɬáp̕     soup: 869.2.
SȽOB SĆÁÁNEW̱     sɬáp̕ sčéenəxʷ     salmon stew: 872.
SȽOLEĆ     sɬáləč     buttocks: 492.2.
SȽOȽE₭     sɬáɬəq̕ʷ     naked: 1013.
SȽOṈ¸ET     sɬáŋ̕ət     herring: 263.
SȽW̱EM¸Í¸ḴSEN; ŚȽOX̱     sɬxʷəm̕əy̕qsən; šɬáx̣ʷ     jelly fish: 233.
SMÁ¸ȻEȽ     sméʔkʷəɬ     wound: 560.
SMÁNEŚ     sménəš     tobacco: 874.
SMÁȾEN¸     smét̕ᶿən̕     proud, conceited: 998.
SMEĆE¸     smə́čəʔ     tumor: 564.1.
SMEĆE¸OŦEN     sməčəʔáθən     Mechosin (w. of Victoria): 1861.
SMEȻAUS     smə́kʷaws     smokehouse: 700.2.
SMELMEȻ     smə́lməkʷ     lumpy: 1001.1.
SMELYITEL     sməlyítəl     wedding: 694.
SMEMIDEḴSEN; SMEDEḴSEN     sməmít̕əqsən; smə́t̕əqsən     snot: 556.
SMEMI¸EḰ     sməmíʔəqʷ     Lummi Island, WA: 1854.
SMEQ     smə́k̕ʷ     child with no father: 683.1.
SMEQE¸IṈEȽ     smək̕ʷəʔíŋəɬ     bury a corpse: 1221.1.
SMEQEṈ     smə́k̕ʷəŋ     discover st. and take it: 1293.
SMET     smə́t     gamble: 1348.
SMEȾḴEN     smə́t̕ᶿqən     brains: 509.
SMEXDELES     sməx̣t̕ə́ləs     lichen (certain tree lichens): 404.
SMI¸ELEJ     smíʔələč̕     mixed up, confused, bewildered: 1468.
SMIȽE     smíɬə     dance (Indian dance): 1276.
SMÍE¸     smáyəʔ     Westcott Bay, WA (San Juan I.): 1970.
SMÍEŦ; HO¸PET     smə́yəθ; háʔpət     deer: 161.
SMÍEŦOȽ     sməyəθáɬ     fawn: 166.
SM͸Ŧ     smə́y̕θ     hunt deer, looking for deer: 1401.1.
SMONEĆ     smánəč     Teece Point (S. Pender I.): 1941.
SMONEĆ SĆOȽ     smánəč sčáɬ     pitchwood: 426.
SMOQEĆ     smák̕ʷəč     Point Roberts, WA (mainland): 1891.
SMO¸YE¸     smáʔyəʔ     cheap: 961.
SNÁŚEȽ     snéšəɬ     lie on one's side: 1446.1.
SNÁT     snét     night: 118.
SNEJELṈEḴ     snə́č̕əlŋəq     spouse's sibling's spouse: 667.
SNEJIWEȽ     snəč̕íwəɬ     half-sibling: 638.
SNEW̱EȽ     snə́xʷəɬ     any canoe, any conveyance: 833.
SNEXÁLSES     snəx̣élsəs     finger: 466.
SNEXSEN     snə́x̣sən     toe: 483.
SNIYNJ; SPELḰIȾE¸     sníynč̕; spəlqʷít̕ᶿəʔ     corpse (human): 552.
SNOS     snás     fat, grease: 866.
SNOS E TȽ ÁSW̱     snás ʔə tɬ ʔésxʷ     seal fat: 551.
SNOSÁM¸EN     snasém̕ən     oil: 865.
SṈÁNET     sŋénət     grave marker: 724.1.
SṈÁTW̱EN     sŋétxʷən     husband's sister: 665.
SṈE₭E¸     sŋə́q̕ʷəʔ     great blue heron: 282.
SṈITW̱EȽ     sŋítxʷəɬ     Tod Inlet (Brentwood Bay): 1944.
SṈOSS     sŋáss     Thursday: 122.6.
SOBEṈ; SOBET     sáp̕əŋ; sáp̕ət     sniff: 1624.1.
SOBET     sáp̕ət     suck in, draw in with breath: 1679.1.
SO¸EȻ     sáʔəkʷ     Sooke: 686.5.
SO¸E₭     sáʔəq̕ʷ     cow-parsnip, Indian rhubarb: 383.
SO¸ESEṈ     sáʔəsəŋ     look up from doing st.: 1455.3.
SO¸Í¸     sáʔəy̕     ready: 1012.
SOLE¸EĆ     sáləʔəč     house lining, bed mat: 713.2.
SOL¸LES     sál̕ləs     little drunk, tipsy: 971.1.
SOȽ     sáɬ     road: 849.1.
S¸OȽḴE¸     sʔáɬqəʔ     snake: 202.
SOOS; LENOṈET     sáas; lənáŋət     lucky: 951.2.
SOQEṈ¸     sák̕ʷəŋ     bathe: 1179.1.
SO¸SX̱     sáʔsx̣ʷ     dew: 75.
SOTEĆ     sátəč     cold wind (northeast): 61.
S¸OŦES     sʔáθəs     face: 443.3.
S¸OŦES E TȽ Á¸LEṈ     sʔáθəs ʔə tɬ ʔéʔləŋ     front of house: 711.
SO¸YEM¸; ŦAXEṈ     sáʔyəm; θéx̣əŋ     bitter: 1016.
S¸OX̱E¸     sʔáx̣ʷəʔ     butter clam: 240.
SO¸X̱EL¸     sáʔx̣ʷəl̕     haying: 1385.
SOX̱ELÁU¸TW̱     sax̣ʷəléw̕txʷ     barn: 700.6.
SPAKEṈ     spéq̕əŋ     flower: 415.
SPÁ¸EȾ; SBÁ¸EȾHIȽĆ     spéʔət̕ᶿ; p̕eʔət̕ᶿhíɬč     stink currant: 345.2.
SPÁ¸EŦ     spéʔəθ     McKenzie Bight (rock there): 1860.
SPÁQ SĆÁÁNEW̱     spék̕ʷ sčéenəxʷ     smoked salmon: 869.
SPÁ¸W̱EṈ¸     spéʔxʷəŋ̕     misty: 69.3.
SPĆO¸     spčáʔ     water-proof berry basket: 832.
SPEȽXEN     spə́ɬx̣ən     valley, open area, field, meadow: 34.
SPEPELḰIȾE¸     spəpəlqʷít̕ᶿəʔ     screech owl: 279.
SPESTEN¸E¸Ƚ     spəstən̕əɬ     American: 687.2.
SPEW̱     spə́xʷ     tripe: 512.1.
SPOLEW̱EṈ     spáləxʷəŋ     steam: 101.
SPOSEṈ     spásəŋ     boil: 561.
SPQEṈ     spk̕ʷə́ŋ     dust: 99.
SPU¸; ḴEȾIȻES     spúʔ; qət̕ᶿikʷəs     feces, excrement: 558.
SPW̱ELO¸     spxʷəláʔ     wind: 58.
SQÁLI     sk̕ʷeli     concerned: 951.4.
SQÁQI¸     sk̕ʷéʔk̕ʷiʔ     be pregnant: 1516.
SQÁSEṈ     sk̕ʷésəŋ     toast st.: 1708.2.
SQȺ     sk̕ʷéy     can't: 1226.1.
SQȺ Ȼ SḴEL E ȻSE ȻȽIŦ     sk̕ʷéy kʷ sqə́l ʔə kʷsə kʷɬíθ.     last a long time: 1425.
SQȺ Ȼ SḰÁLS     sk̕ʷéy kʷ sqʷéls     dumb: 993.
SQELQELEŚEN     sk̕ʷəlk̕ʷə́ləšən     whirlwind: 63.5.
SQE¸NÁNW̱     sk̕ʷən̕enxʷ     Gowlland Point (S. Pender I.): 1827.
SQEṈ¸Ⱥ¸ȽEṈ¸     sk̕ʷəŋ̕éy̕ɬəŋ̕     adopted child: 679.
SQEQOTE¸     sk̕ʷək̕ʷátəʔ     Piers Island: 1889.
SQEŦET     sk̕ʷəθət     straighten oneself up: 1670.1.
SQEU¸LAXE¸     sk̕ʷəw̕léx̣əʔ     butterfly: 211.
SQEWYEȻÁLE     sk̕ʷəwyəkʷélə     tackle box: 801.2.
SQIȾI¸     sk̕ʷít̕ᶿiʔ     sea eggs: 239.
SQÍEŦ     sk̕ʷə́yəθ     slave: 682.
SQḰEM     sk̕ʷqʷə́m     axe: 859.2.
SQḰEMS     sk̕ʷqʷəms     fish cheeks: 546.3.
SQȽÁ¸I¸     sk̕ʷɬéʔiʔ     little neck clam: 240.5.
SQOL¸WES     sk̕ʷál̕wəs     parent of son/daughter-in-law: 661.
SQOȾEȽ     sk̕ʷát̕ᶿəɬ     crooked (tree, road): 914.
SQTO¸; SPOOL¸     sk̕ʷtáʔ; spáal̕     raven: 280.
STÁ¸E¸W; EN¸ÁN EU¸ STÁ¸TEU¸     steʔəw̕; ʔənʔén ʔəw̕ stéʔtəw̕     light, bright: 955.
STÁṈ     stéŋ     what? something: 1044.
STÁṈENE     stéŋənə     polite word for penis: 494.1.
STÁSȻEȽ     stéskʷəɬ     back: 492.
STȺ     stéy     canoe race: 600.
STȻÁ¸EĆ     stkʷéʔič     limp: 1452.
STEMȻEḴSEN     stəmkʷəqsən     blunt (pointed): 924.
STES SĆÁ¸ĆE¸     stə́s sčéʔčəʔ     cousin, close relative: 650.
STETÁSEȽ     stətésəɬ     near: 902.
STIȻEN     stíkʷən     nephew/niece (parent alive): 654.
STIḴIU     stíqiw     horse: 170.
STIŚEM     stíšəm     slime: 546.1.
STI¸TEM¸     stíʔtəm̕     go very fast: 1364.2.
STIWET     stíwət     northwest wind: 63.2.
STḴȺYE¸     stqéyəʔ     wolf: 173.
STOCEN     stákən     stocking, sock: 774.
STOLȻEȽ     stálkʷəɬ     Friday Harbor, WA (San Juan I.): 1820.
STOLES     stáləs     spouse: 614.
STO¸LEU¸     stáʔləw̕     river: 79.
STOMEŚ     stáməš     warrior: 685.3.
STOṈET SW̱ OĆE     stáŋət sxʷ ʔačə     what did you do?: 1044.2.
STOTEL¸EU¸     státəl̕əw̕     creek: 80.
SȾÁ¸EU¸TW̱     st̕ᶿéʔəw̕txʷ     East Saanich Reserve (Tsawout): 1812.
SȾÁ¸ḴEN     st̕ᶿéʔqən     cattail, bulrush: 397.
SȾÁ¸ȾE¸     st̕ᶿéʔt̕ᶿəʔ     travel on horseback: 1716.
SȾÁ¸ȾEU¸     st̕ᶿéʔt̕ᶿəw̕     clean: 930.
SȾEKEṈ     st̕ᶿə́q̕əŋ     drop of water: 103.
SȾEM¸ÁLEḴSEN     st̕ᶿəm̕éləqsən     bridge of nose: 446.
SȾEMELAXEN     st̕ᶿəməléx̣ən     elbow: 464.
SȾEM¸INES     st̕ᶿəm̕ínəs     bone in center of chest: 487.
SȾEM¸OȽEN     st̕ᶿəm̕áɬən     salmon backbone: 543.
SȾEM¸OŦEN; ṮĆOŦEN     st̕ᶿəm̕áθən; ƛ̕čáθən     jaw: 453.
SȾEM¸OWEĆ; ŚȾÁȾEW̱NEĆ; W̱ȾEM¸EWEĆ     st̕ᶿəm̕áwəč; št̕ᶿét̕ᶿəxʷnəč; xʷt̕ᶿəm̕əwíč     tail bone: 532.
SȾEQ     st̕ᶿə́k̕ʷ     worm: 217.
SȾESTÁSES     st̕ᶿəstésəs     knot in a tree: 430.
SȾEȾEŚEN¸     st̕ᶿət̕ᶿə́ʔšən     marrow: 520.
SȾINȻE     st̕ᶿínkʷə     dragon: 596.2.
SȾISTEN; ŚW̱HOȻT     st̕ᶿístən; šxʷhákʷt     horn (car or boat): 793.
SȾḰȺ¸     st̕ᶿqʷéy̕     grilse: 271.3.
SȾOḰI¸     st̕ᶿáqʷiʔ     spring salmon: 246.
SȾOȽEṈ     st̕ᶿáɬəŋ     cold: 566.
SȾOM¸     st̕ᶿám̕     bone: 523.
SȾOM¸EḰ     st̕ᶿám̕əqʷ     skull: 524.
SȾOȾȽE¸     st̕ᶿát̕ᶿɬəʔ     leaf: 413.
SŦEN¸ÁĆT     θən̕éčt     lean st. against st.: 1429.
SŦEṈNÁTS     sθəŋnéts     Tuesday: 122.4.
SŦOQEȽ     sθák̕ʷəɬ     straight (as a road): 913.1.
SṮÁĆEȽ     sƛ̕éčəɬ     below, under, bottom: 1042.10.
SṮÁ¸EŚEN     sƛ̕éʔəšən     invite to a potlatch: 1513.
SṮÁLEḴEM     sƛ̕éləqəm     any monster: 596.11.
SṮÁN¸EḴ; ṈÁ¸TW̱     sƛ̕éʔnəq; ŋéʔtxʷ     give (potlatch giving): 1358.
SṮĆOŦEN     sƛ̕čáθən     lower lip, chin: 450.
SṮEKŚEN     sƛ̕ə́q̕šən     moccasins: 769.
SṮEL¸ḰELO¸; ȽEL¸ȾÁL¸S; DEN¸ḰELO¸     sƛ̕əl̕qʷəláʔ; ɬəl̕t̕ᶿél̕s; t̕ən̕qʷəláʔ     spark: 133.
SṮELMELAXEN     sƛ̕əlməléx̣ən     waist: 489.
SṮELO¸EM¸     sƛ̕əláʔəm̕     cockle: 241.
SṮELO¸EMOLȻEȽ     sƛ̕əlaʔəmálkʷəɬ     appendix: 517.
SṮEPI¸SNEĆ     sƛ̕ə́piʔsnəč     tail: 531.
SṮEWEN     sƛ̕ə́wən     earring: 779.
SṮEW̱     sƛ̕ə́xʷ     lose a contest: 1458.1.
SṮEW̱IȽ     sƛ̕əxʷíɬ     brood, sit on eggs: 1212.
SṮI¸     sƛ̕íʔ     want: 1739.
SṮI¸ṮEȽḴEȽ     sƛ̕íʔƛ̕əɬqəɬ     young: 917.
SṮLPÁL¸ḴEN     sƛ̕lpél̕qən     feathers outside of body: 535.1.
SṮO¸ṮEM¸     sƛ̕áʔƛ̕əm̕     right, correct: 982.
SṮPÁL¸ḴEN¸     sƛ̕pél̕qən̕     mattress: 731.
SYÁ¸TEN     syéʔtən     widow: 676.
SYEWEN     syə́wən     power song: 594.
SYÍIU¸E; SYEU¸E     syəyíw̕ə; syə́w̕ə     seer, forecast the future, predict: 585.
SYOW̱T     syáxʷt     Ganges Harbour (Saltspring I.): 1822.
SWAḴES; WIḴES     swéqəs; wíqəs     yawn: 1761.
SWÁÁM     swéem     horse clam: 240.1.
SWÁÁNS     swéens     scramble (competition): 1569.1.
SWÁL¸EX     swél̕əx̣     East Sound, WA (Orcas I.): 1813.
SWE¸₭O¸Ƚ     swə́ʔq̕ʷaʔɬ     mountain goat wool blanket: 732.2.
SWEWILTEN     swəwíltən     fishing net: 805.
SWIU¸E     swíw̕ə     eulachon, candlefish: 264.
SWIU¸LES     swíw̕ləs     youth, young man : 612.
SW͸ḴE¸     swə́y̕qəʔ     man: 607.
SW͸ḴE¸ SMÍEŦ     swə́y̕qəʔ smə́yəθ     buck: 164.
SW͸ḴO¸EȽ     swiʔqáʔəɬ     young boy (approx.: 610.
SWOȻEN     swákʷən     loon: 291.
SW̱ÁW̱EQ     sxʷéxʷək̕ʷ     crazy (insane): 999.1.
SW̱EMW̱EMEN     sxʷəmxʷə́mən     Deep Cove: 1806.
SW̱EUḴEN     sxʷə́wqən     swan: 290.
SW̱EW̱ÁQTEṈ     sxʷəxʷék̕ʷtəŋ     drunk: 971.
SW̱EW̱O¸EŦ     sxʷəxʷáʔəθ     thunderbolt, lightning: 67.
SW̱¸I¸EĆ; ŚW̱¸I¸EĆ     sxʷʔíʔəč; šxʷʔiʔə́č     puddle: 84.1.
SW̱ISELÁNEW̱; I¸ȾEȽOṈSET     sxʷisəlénəxʷ; ʔiʔt̕ᶿəɬáŋ̕sət     fall, autumn: 126.
SW̱IYEḴEN; ŚÁM¸ŚEM¸     sxʷíyəqən; šém̕šəm̕     zero tide: 157.2.
SW̱͸EȽ     sxʷə́y̕əɬ     awake: 944.
SW̱͸W̱I¸; SX̱I¸YEU¸S     sxʷə́y̕xʷiʔ; sx̣ʷiʔyə́w̕s     ambitious: 1000.5.
SX̱ÁN¸EȽ     sx̣ʷén̕əɬ     little bullhead: 259.
SX̱ÁSEM     sx̣ʷésəm     soapberry, foamberry: 340.
SX̱ĆȺYEĆ     sx̣ʷčeyəč     crippled: 994.1.
SX̱EDJELI     sx̣ʷət̕č̕əlí     hummingbird: 313.
SX̱ELE¸IȽĆ     sx̣ʷəliʔíɬč     any willow, Pacific willow: 332.
SX̱ELTELO¸     sx̣ʷəl̕təláʔ     throw away, discard: 1704.
SX̱ELX̱ĆÁĆEĆ; SQĆÁĆEĆ     sx̣ʷəlx̣ʷčéčəč; sk̕ʷčečəč     lame: 994.
SX̱EMOLE¸     sx̣ʷəmáləʔ     mud clam: 240.14.
SX̱ESEMIȽĆ     sx̣ʷesəmíɬč     soapberry bush: 341.
SX̱I¸ÁM¸     sx̣ʷiʔém̕     mythical story, fairy tale: 592.
SX̱IMÁȽEȽ     sx̣ʷiméɬəɬ     Esquimalt: 1816.
SX̱ÍX̱I     sx̣ʷə́yx̣ʷi     masked dance: 587.3.
SX̱O₭EN     sx̣ʷáq̕ʷən     canoe pole: 838.
SX̱OLE¸; X̱OLE¸     sx̣ʷáləʔ; x̣ʷáləʔ     reef net: 809.
SX̱OX̱ÍEM     sx̣ʷáx̣ʷəyəm     Willis Point (Brentwood Bay): 1972.
SX̱TIS     sx̣ʷtís     red-necked grebe: 291.3.
SXA¸IȾ     sx̣éʔit̕ᶿ     murre: 296.5.
SXÁÁŚ     sx̣éeš     longspur: 315.1.
SXÁ¸ES     sx̣éʔəs     bad: 876.
SXÁȽEȽ     sx̣éɬəɬ     be sick: 1595.
SXÁ¸MEŦ     sx̣éʔməθ     edible inner bark of the alder: 418.2.
SXÁ¸XEȽ     sx̣éʔx̣əɬ     lie down on one's back: 1446.
SXȺLEX; XILEX     sx̣éyləx̣; x̣íləx̣     war: 691.
SXE¸ÁNEW̱     sx̣əʔénəxʷ     frog/bullfrog: 203.
SXEBEḰ     sx̣əp̕ə́ʔqʷ     edible part of top of fish head: 546.2.
SXEBŚEN     sx̣ə́p̕šən     fish tail, caudal fin and peduncle: 533.
SXEĆOŦEN     sx̣əčaθən     Portland Island: 1893.
SXEDQIṈEȽ     sx̣ət̕k̕ʷíŋəɬ     totem pole: 715.
SXELEJ     sx̣ə́ləč̕     whirlpool: 91.
SXEL¸J     sx̣ə́l̕č̕     twisted: 1008.
SXEȽÁU¸TW̱     sx̣əɬéw̕txʷ     hospital: 700.13.
SXEM¸XEM¸     sx̣ə́m̕x̣əm̕     giant horsetail: 398.
SXENE¸     sx̣ə́nəʔ     lower leg: 476.
SXENE¸ E TȽ SḰEḰEL¸     sx̣ə́nəʔ ʔə tɬ sqʷəqʷə́l̕     sunbeam: 48.
SXENE¸ÁL¸S     sx̣ənəʔél̕s     travel on foot: 1714.
SXENE¸; SXEXINE¸     sx̣ə́nəʔ; sx̣əx̣ínəʔ     foot: 476.1.
SXEU¸KEM     sx̣ə́w̕q̕əm     steelhead: 253.
SXIȻEN     sx̣ikʷən     rib cage: 528.1.
SXÍEQES     sx̣ə́yək̕ʷəs     raccoon: 183.
ŚAḴETSES     šíqətsəs     Brown Ridge (Saturna I.): 1784.
ŚAMOWEĆ     šemáwəč     grounded (in a boat): 1376.1.
ŚÁ¸I¸     šéʔiʔ     gills: 538.
ŚÁ¸LET; ȻÁ¸ṈEN     kʷéʔŋən; šéʔlət     shell: 548.1.
ŚÁMET     šémət     dry (in air, sun): 1305.1.
ŚÁMET TŦE ḴELEX     šémət tθə qə́ləx̣     prepared salmon eggs: 871.
ŚÁN¸ES     šéʔnəs     Turn Point, WA (Stuart I.): 1955.
ŚÁŚEM¸     šéšəm̕     shallow (water): 927.
ŚÁT     šét     bullet, shell: 796.2.
ŚÁTHÁLEḴEN     šethéləqən     sinker: 818.
ŚBEṮEṈÁLE     šp̕əƛ̕əŋélə     smoking pipe: 753.
ŚĆ₭ÁSĆES     ščq̕ʷésčəs     stone hammer: 855.
ŚȻEȻIU¸SET     škʷəkʷíw̕sət     heater: 759.8.
ŚȻESTENEṈ¸     škʷəstə́nəŋ̕     bridge: 850.
ŚȻO¸ELEḰ     škʷáʔələqʷ     soft spot on baby's head: 442.
ŚDEḴO¸ELES     št̕əqəʔáləs     black eye: 574.3.
ŚDEṈ¸O¸EṈ¸     št̕əŋ̕áʔəŋ̕     adipose fin: 540.
ŚDEXḴEN     št̕ə́x̣qən     fork in river (river fork): 83.
ŚDOḴEŦ     št̕áqəθ     whetstone: 857.
ŚE¸ȻI¸ŚEṈ¸     šəʔkʷíʔšəŋ̕     free flowing water: 79.3.
ŚEJ TŦE NE₭ELEN¸     šə́č̕ tθə nəq̕ʷə́lən̕     hit on the ear: 1126.
ŚEJEBT     šəč̕ə́p̕t     tickle so.: 1705.
ŚEḴ     šə́q     finish doing st., complete: 1330.
ŚEL¸E     šə́lʔə     penis: 494.
ŚELEJ     šə́ləč̕     world, universe: 27.
ŚELEṈ     šə́ləŋ     climb (a tree, ladder, etc.): 1248.
ŚELṈISTW̱     šəlŋístxʷ     hoist up, reel in: 1395.
ŚELṈOSEṈ     šəlŋásəŋ     climb (a hill): 1247.
ŚELṈOSEṈ; ŦOṈ     šəlŋásəŋ; θáŋ     go up (ascend): 1370.
ŚELOQ     šəlák̕ʷ     spherical, circular: 1003.
ŚEL¸ŚEL¸ÁṈ     šəl̕šəl̕éŋ     be thirsty: 1700.
ŚELTSEP     šəltsəp; šəlčəp     fire drill: 860.
ŚEMÁN     šəmén     enemy: 689.
ŚEMIȻES     šəmíkʷəs     smallpox, chicken pox, measles: 570.
ŚE¸NS     šən̕s     stand by so. getting picked on: 1652.1.
ŚEPELIḰ     šəpəlíʔqʷ     Mount Constitution, WA (Orcas I.): 1869.
ŚEŚÁ¸DEṈ¸     šəšéʔt̕əŋ̕     stretch neck to see: 1671.1.
ŚEŚENE¸     šə́šənəʔ     widgeon: 287.
ŚEŚIḴOME¸     šəšiqáməʔ     fine dry snow: 70.2.
ŚEŚTEṈOSEṈ     šəštəŋásəŋ     wander around: 1738.
ŚEŚṮÁ¸Ƚ     šəšƛ̕éʔɬ     spoil a child: 1638.1.
ŚEU¸EȽ     šə́w̕əɬ     vulva: 492.7.
ŚEU¸ŚEU¸ÁL¸EXEȾ     šəw̕šəw̕él̕əx̣ət̕ᶿ     bed wetter: 557.1.
ŚI¸ÁSET     šiʔésət     deny (a lie): 1285.
ŚIJET     šíč̕ət     take st. into the woods: 1687.11.
ŚIP     šíp     whittle: 1751.
ŚIPEN     šípən     any knife: 742.
ŚIPṈEN     šípŋən     shavings: 752.3.
ŚI¸SȽNÁ¸ELE¸     šíʔsɬneʔələ     poker: 736.
ŚI¸ŚÁ¸Ƚ     šiʔšéʔɬ     Seschelt (mainland): 1913.
ŚI¸ŚEJ     šíʔšəč̕     underbrush, forest: 432.
ŚITEṈ     šítəŋ     wish for st.: 1755.1.
ŚIYELES     šíyələs     disobedient: 999.15.
ŚIWE¸     šíwəʔ     urinate: 1730.
ŚÍE¸     šáyəʔ     maggots: 223.
ŚÍEȽ     šə́yəɬ     elder brother/sister: 641.
ŚJEL¸KES     šč̕əl̕q̕əs     Swartz Bay: 1939.
ŚJENÁ¸SET     šč̕ənéʔsət     rudder: 846.
ŚJET     šč̕ə́t     whip (a horse): 1748.
ŚKÁU¸EĆEN     šq̕éw̕əčən̕     dorsal fin: 541.
ŚKEL¸BES     šq̕əl̕p̕əs     curly hair: 498.
ŚKEL¸BOSEṈ     šq̕əl̕p̕ásəŋ     hair curlers: 778.5.
ŚKEL¸TEN     šq̕ə́l̕tən     diaper: 761.
ŚKEM¸SET     šq̕ə́m̕sət     trail, path: 849.
ŚKEQÁL¸S     šq̕ək̕ʷél̕s     pliers: 859.1.
ŚKEXÁL¸S     šq̕əx̣él̕s     clam fork: 861.1.
ŚKILE¸ÁLE; ŚLEȾENÁLE     šq̕iləʔélə; šlət̕ᶿənélə     larder, cupboard: 721.
ŚKTELI¸Ḱ     šq̕təlíʔqʷ     roof: 701.
Ś₭Á¸EXEN¸     šq̕ʷéʔəx̣ən̕     corner (outside a house): 705.2.
Ś₭EL¸₭OL¸ES     šq̕ʷəl̕q̕ʷál̕əs     joints: 529.
Ś₭O¸ȻEȽ     šq̕ʷáʔkʷəɬ     canoe partner: 688.3.
ŚḴÁ¸ELEJ     šqéʔələč̕     modern spinning machine: 823.1.
ŚḴELEĆEN     šqələ́čən     basket dance: 587.2.
ŚḴEWEṈ; SJEȻX̱IṈ¸EȽ     šqə́wəŋ; šč̕əkʷx̣íŋ̕əɬ     frying pan: 737.2.
ŚḴITES     šqítəs     head band: 778.7.
ŚḴO¸ES     šqáʔəs     tears: 555.
ŚḰEḰÁL¸     šqʷəqʷél̕     someone who speaks for you: 685.3.
ŚḰEL¸S     šqʷə́l̕s     pot for cooking: 737.
ŚḰEL¸SET     šqʷə́l̕sət     bailer: 847.
ŚḰEL¸TEN     šqʷə́l̕tən     language: 698.1.
ŚḰENI¸ÁLE     šqʷəniʔélə     Imrie Island: 1839.
ŚḰO¸ḰE¸TEN     šqʷáʔqʷəʔtən     dancer's necklace: 785.
ŚLEḰE¸ÁLE     šləqʷəʔélə     pocket: 772.3.
ŚȽEȻ; TLEḴ     šɬə́kʷ; tlə́k     truck: 848.1.
ŚȽENḴSENEṈ     šɬə́nqsənəŋ     hanky: 778.9.
ŚȽEṈTÁL¸S     šɬəŋ̕tél̕s     jigging deep: 1408.3.
ŚȽESENÁLE     šɬəsənélə     button box: 851.2.
ŚȽKOS     šɬq̕ás     side of face, profile: 443.2.
ŚȽKO¸Ŧ     šɬq̕aʔθ     across from: 1042.7.
ŚȽḰEN¸E¸     šɬqʷən̕əʔ     cheek: 443.
ŚMELQÁL¸E¸     šməlk̕ʷél̕ə     graveyard: 724.
ŚMELYIĆES     šməlyíčəs     wedding ring: 780.1.
ŚMEW̱ÁLŚ     šməxʷelš (?)     smoked salmon soup: 869.1.
ŚMODESEN     šmát̕əsən     harpoon: 812.
ŚNEU¸ES     šnə́w̕əs     cloud: 56.
ŚNEU¸EU¸EĆ     šnə́w̕əw̕əč     Arbutus Cove: 1767.
ŚNEU¸IȾE¸ ŚIPEN     šnəw̕ít̕ᶿəʔ šípən     pocket knife: 743.
ŚNEWIȽ     šnəwíɬ     Fraser River: 1819.
ŚṈÁ¸ĆEĆ     šŋéʔčəč     bay, inlet: 141.
ŚṈIKEN; ŚPW̱ENEṈÁLE     šŋíq̕ən; špxʷənəŋélə     mast: 843.
ŚOPELES     šápələs     red-nosed black duck: 295.
ŚOPŚEP     šápšəp     night bird power: 578.3.
ŚOPT     šápt     whistle: 1750.
ŚO¸YE     šáʔyə     rival for spouse: 614.3.
ŚPÁNETEN     špénətən     adze: 1161.
ŚPEḴST; ĆEKEṈ     špə́qst; čə́q̕əŋ     sharpen (a point): 1584.
ŚPEW̱I¸ḰEṈ     špəxʷíʔqʷəŋ     fine-toothed comb: 755.
ŚPÍPÁLE     špəypélə     chimney thimble: 752.1.
ŚPOḰES     špáqʷəs     dropoff: 147.
ŚPOLES     špáləs     peel (potatoes, apples, etc.): 1494.1.
ŚQEM¸OLȻET     šk̕ʷəm̕álkʷət     bathing suit: 765.2.
ŚQEN¸OȽ     šk̕ʷə́n̕aɬ     sight, vision: 444.1.
ŚQENOSEṈ     šk̕ʷənásəŋ     mirror: 756.
ŚQEU¸LIḰ     šk̕ʷəw̕líqʷ     bald head: 496.
ŚQI¸ŚETEN     šk̕ʷíʔšətən     ladder: 751.
ŚQIU¸EȾ ŚIPEN     šk̕ʷíw̕ət̕ᶿ šípən     butcher knife: 744.
ŚQȾELI¸Ḱ     šk̕ʷt̕ᶿəlíʔqʷ     peak of roof: 701.2.
ŚSELEU¸Ⱥ¸ĆEN; SW̱EṮḴEN     šsələw̕éčən; sxʷə́ƛ̕qən     cushion: 734.
ŚSELEULEWOLEHÁLE     šsələwləwaləhélə     pop bottles: 874.8.
ŚSEWENÁLE     šsəwənélə     lunchbox: 737.4.
ŚŚIU¸E¸     šəšíw̕əʔ     West Saanich Res. (spring): 1967.
ŚTEḴ     štə́q     log jam: 137.
ŚTELEHÁLE¸     štələhélə     purse: 794.
ŚTELEHOLES     štələháləs     glasses: 781.1.
ŚTEMȻES; COO     štə́mkʷəs; káa     automobile, car: 848.
ŚTEṈ SW̱ OL¸     štə́ŋ sxʷ ʔal̕     come on in!: 1071.7.
ŚTEṈ; MEX̱OSEṈ     štə́ŋ; məx̣ʷasəŋ     swim (a fish): 1687.1.
ŚTEṈ; SXENE¸ÁL¸S     štə́ŋ; sx̣ənəʔél̕s     walk: 1737.
ŚTEṈISTW̱     štəŋístxʷ     operate a machine: 1481.3.
ŚTEŚÁL¸ḴEN     štəšél̕qən     wool carder: 823.2.
ŚTEXEL¸EȽ     štəx̣ə́lʔəɬ     spread legs apart: 1641.2.
ŚTO¸LEWÁL¸E     štaʔləw̕él̕ə     riverbank: 42.
ŚȾÁ¸SEN¸     št̕ᶿéʔsən̕     cedar plank trampoline: 602.6.
ŚȾEȻȻI¸ÁLE     št̕ᶿəʔkʷkʷiʔélə     dishpan, sink: 748.
ŚȾEM¸ÁÁNÁLE     št̕ᶿəm̕eynhélə     quiver (arrow container): 799.
ŚȾEM¸EWIĆ; ȾEM¸OȽEN     št̕ᶿəm̕əwíč; t̕ᶿəm̕áɬən     backbone: 526.
ŚȾEṈ¸ÁL¸E     št̕ᶿəŋ̕él̕ə     stomach: 512.
ŚȾEȾE¸WÁ¸Ć     št̕ᶿət̕ᶿəʔwéʔč     sit, be sitting: 1603.
ŚȾEU¸ÁĆEN     št̕ᶿəw̕éčən     chair: 733.
ŚȾOM¸EĆEN     št̕ᶿám̕əčən     bracelet: 777.
ŚȾONEṈTW̱     št̕ᶿánəŋtxʷ     refrigerator, food storage: 759.10.
ŚȾO¸TEU¸EĆ     št̕ᶿáʔtəw̕əč     heel: 484.
ŚŦEȽEḰEN     sθə́ɬəqʷən     hole: 860.2.
ŚŦEȽḰIṈEȽ     šθəɬqʷíŋəɬ     awl, piercer: 852.
ŚṮÁLEṈ     šƛ̕éləŋ     sliver: 574.4.
ŚṮĆÁU¸EĆ     šƛ̕čéw̕əč     cellar: 722.
ŚṮĆIȻEN; ṮEĆIȾE¸; ṮĆIȻEN     šƛ̕číkʷən; ƛ̕əčít̕ᶿəʔ; ƛ̕číkʷən     underwear: 767.
ŚṮPIU¸EN     šƛ̕píw̕ən     shirt: 762.
ŚṮW̱E¸WIĆ     šƛ̕xʷəwič     have back covered with blanket: 1261.2.
ŚUȻE     šúkʷə     sugar: 874.4.
ŚYELMEW̱ĆES     šyəlməxʷčəs     horn rattle: 782.1.
ŚWÁ¸NEĆ     šwen̕əč     horned grebe: 291.2.
ŚWEMOTEṈ; ŚW̱¸EM¸O¸TEN     šwəmatəŋ; šxʷʔəm̕áʔtən     bow: 795.
ŚW̱¸ÁLES     šxʷʔéləs     woman's sister-in-law: 666.
ŚW̱¸ÁȽE SW̱ ȻEĆÁ     šxʷʔéɬə sxʷ kʷəče     there you are!: 1071.
ŚW̱CUC     šxʷkúk     stove: 752.8.
ŚW̱ĆEḰEU¸SÁLE¸; SONEU¸SE¸     šxʷčəqʷəw̕sélə; sánəw̕səʔ     fireplace, hearth: 735.
ŚW̱ȻEȻÁ¸ĆEṈ¸; ŚW̱ȻEȻÁĆEṈ     šxʷkʷəkʷéʔčəŋ̕; šxʷkʷəkʷéčəŋ     telephone: 759.6.
ŚW̱EĆITEṈ     šxʷəčítəŋ     scoop net: 807.
ŚW̱¸E¸I¸EĆ     šxʷʔəʔíʔəč     tide-pool: 142.
ŚW̱¸EJȻI¸ELE     šxʷʔəč̕kʷíʔələ     dish towel: 748.4.
ŚW̱EJSISEṈ     šxʷʔəč̕sísəŋ     hand towel: 748.3.
ŚW̱¸ENEW̱EṈ     šxʷʔə́nəxʷəŋ     slack tide: 157.1.
ŚW̱¸EPEL¸ḴEN     šxʷʔəpə́l̕qən     brush: 749.
ŚW̱ETIN¸     šxʷətín̕     hate, dislike so.: 1384.
ŚW̱¸EU¸OL¸ĆES     šxʷʔəw̕ál̕čəs     cat's cradle, string game: 599.
ŚW̱EU¸QÁLE     šxʷʔəwk̕ʷélə     suitcase: 772.5.
ŚW̱E¸W̱EL¸IU¸EN¸     šxʷəʔxʷəl̕íw̕ən̕     den, lair: 225.
ŚW̱¸EW̱ISET     šxʷʔəx̣ʷísət     broom: 750.
ŚW̱¸I¸ÁLE     šxʷʔiʔélə     bladder: 518.
ŚW̱¸I¸ĆEȽ     šxʷʔíʔčəɬ     ladle: 740.
ŚW̱¸IIL¸EȽ     šxʷʔíyl̕əɬ     groin: 492.4.
ŚW̱IILEMĆES     šxʷiylə́mčəs     finger ring: 780.
ŚW̱¸IIMOSTEN     šxʷʔiymástən     mask: 788.
ŚW̱IL¸ÁWE¸     šxʷiléwəʔ     turnip: 386.
ŚW̱¸ILEXEN     šxʷʔíləx̣ən     side of body: 488.
ŚW̱¸IṈES     šxʷʔíŋəs     grand-child's spouse: 673.
ŚW̱ÍEM     šxʷə́yəm     golden-eye: 296.
ŚW̱JEM¸ȻI¸ELE     šxʷč̕əm̕kʷíʔələ     dish rag: 748.5.
ŚW̱JOSEṈ     šxʷʔəč̕ásəŋ     towel: 748.2.
ŚW̱ḴSEĆÁÁȽ     šxʷqsəčéeɬ     sibling of deceased parent: 625.
ŚW̱LEMÁLE     šləmélə     bottle: 727.1.
ŚW̱LI¸EȻEN     šxʷlíʔəkʷən     disgusted: 997.1.
ŚW̱ȽIXES     šxʷɬíx̣əs     dancer's face paint: 786.3.
ŚW̱NESOSEṈ     šxʷnəsásəŋ     face cream: 786.4.
ŚW̱NNÁ¸EM; ŚNÁ¸EM     šxʷnnéʔəm; šnéʔəm     Indian doctor, shaman: 582.
ŚW̱¸O¸EȻ     šxʷʔáʔəkʷ     hunchback: 572.1.
ŚW̱¸O₭E¸     šxʷʔáq̕ʷəʔ     brother, sister, cousin: 637.
ŚW̱¸O¸MET     šxʷʔáʔmət     bed: 733.1.
ŚW̱¸OM¸ETṈEN     šxʷʔám̕ətŋən     sea mammal burial ground: 596.10.
ŚW̱SEȽḰSET     šxʷsə́ɬqʷsət     Shark Cove (Pender I.): 1915.
ŚW̱SILE¸     šxʷsíləʔ     spouse's grandparent: 672.
ŚW̱S¸OQEȽ     šxʷsʔák̕ʷəɬ     step-parent: 619.1.
ŚW̱SO¸SEL¸     šxʷsáʔsəl̕     be swollen: 1685.1.
ŚW̱SQÍEŦS     šxʷsk̕ʷəyəθs     slave's master: 682.1.
ŚW̱TIHÁLE     šxʷtihélə     teapot: 737.3.
ŚW̱ȾȻOSEN¸     šxʷt̕ᶿkʷásən̕     basin: 748.1.
ŚW̱ȾOM¸ES     šxʷt̕ᶿám̕əs     cheek bone: 443.1.
ŚW̱ŦEŦIM¸ELO¸     šxʷθəθim̕əláʔ     freezer: 759.9.
ŚX̱ISETÁLE     šx̣ʷisətélə     garbage can: 750.1.
ŚXÁṮ     šx̣éƛ̕     fish-trap, river trap: 800.2.
ŚXÁṮTEN     šx̣éƛ̕tən     sliding bolt: 704.2.
ŚXEK¸IȻEṈ     šx̣əq̕ʔikʷəŋ     dancer's belt: 786.2.
ŚXEKIḰEṈ     šx̣əq̕íqʷəŋ     dancer's comb: 755.1.
ŚXEL¸ÁL¸S     šx̣əl̕él̕s     pen: 758.1.
ŚXEL¸ES     šx̣ə́l̕əs     photograph, painting: 758.4.
ŚXEṮȻIȽEN     šx̣əƛ̕kʷíɬən     cross-piece: 841.
ŚXOŦES     šx̣áθəs     palm of hand, sole of foot: 472.
TÁĆEL     téčəl     arrive: 1167.
TÁĆSEṈ     téčsəŋ     back of neck: 457.
TÁȻEĆEN     tékʷəčən     Shaw Island, WA: 1916.
TÁLE     télə     money: 794.1.
TÁLEHÁU¸TW̱     teləhéw̕txʷ     bank: 700.8.
TÁLEQEṈ     télək̕ʷəŋ     West Saanich Res. (creek): 1963.
TÁN     tén     mother: 618.
TÁṈ¸ES     téŋ̕əs     wish for a particular food: 1755.2.
TÁ¸TE¸ȻEL¸     téʔtəʔkʷəl̕     northern lights: 68.
TÁ¸ŦES     téʔθəs     eight: 8.
TÁU¸     téw̕     light, illuminate: 1450.
TÁU¸EḴEN¸     téw̕əqən̕     mourn the dead: 1471.
     téy     race, have a race (canoe): 1532.
TĆÁNȻE     tčénkʷə     last year: 122.9.
TĆET     tčə́t     stab, prong, spear st.: 1648.
TĆINESEṈ     tčínəsəŋ     call on so.: 1225.3.
TĆISTW̱     tčístxʷ     bring (here): 1210.
TĆOŦEN     tčáθən     fish spear, short cod spear: 811.
TȻÁĆSEṈ     tkʷéčsəŋ     break one's neck: 1145.
TȻEḴSEN     tkʷə́qsən     break a point: 1208.3.
TȻET     tkʷə́t     break (stick, pen, paddle): 1207.
TȻEWIĆ     tkʷəwíč     break one's spine: 1146.
TȻOLȻEȽ     tkʷálkʷəɬ     break a rib: 1144.
TEĆEX̱ELÁÁN     təčəx̣ʷəléen     be trouble: 1718.2.
TEĆEX̱ILETEṈ     təčəx̣ʷílətəŋ     into trouble: 1718.3.
TEĆT     təčt     pick up with fork, spike: 1499.
TEȻÁTEṈ     təkʷétəŋ     shine light on st.: 1586.2.
TEȻEW̱     tə́kʷəxʷ     nine: 9.
TEȻW̱EȽŚÁ¸     təkʷxʷəɬšéʔ     ninety: 22.
TE¸₭OṈTEṈ     təq̕ʷáŋ̕təŋ̕     consumption, tuberculosis: 571.
TEḴ     tə́q     raid: 690.
TEḴESTEN     təqə́stən     aerial duck net: 809.2.
TEḰ; STEḰEȽ     tə́qʷ; stə́qʷəɬ     tight: 934.
TEḰTEḰ     tə́qʷtəqʷ     red snapper: 259.2.
TELÁ¸E     təléʔə     there (visible): 1046.
TELÁW̱EṈ     təlexʷəŋ     Patricia Bay (slough): 1885.
TELISI     təlísi     Portlock Point (Prevost I.): 1894.
TEL¸₭OŦEN     təl̕q̕ʷáθən     West Saanich Res. (spring): 1966.
TELLISTEṈ     təllístəŋ     taken out of water: 1687.8.
TELOSEṈ¸     təlásəŋ̕     Hope Bay (N. Pender I.): 1838.
TEL¸TELEU¸     tə́l̕tələw̕     wild (animal): 973.
TEL¸ŦIN     təl̕θín     understand: 1727.
TEMEȽ     tə́məɬ     red ocher: 786.6.
TEMEȽÁĆSEṈ     təməɬéčsəŋ     pileated woodpecker: 299.
TEMEȽIȻESTEṈ     təməɬíkʷəstəŋ     paint one's body: 1488.
TEMEṈ     tə́məŋ     good fishing tide: 157.8.
TEMḰT     tə́mqʷt     flap (e.g. wings): 1340.1.
TEMOSEṈ¸     təmásəŋ̕     Tumbo Island: 1954.
TEM¸SEL¸ḴEN     təm̕sə́l̕qən     velvet, soft cloth: 823.9.
TEM¸TEM¸     tə́m̕təm̕     covetous: 1000.3.
TEN¸ĆO¸LEḰ     tən̕čáʔləqʷ     west wind: 63.
TENWEQ     tə́nwək̕ʷ     south wind: 63.4.
TEṈEW̱     tə́ŋəxʷ     earth, land: 28.
TEṈEW̱EȽ     tə́ŋəxʷəl     dirty (with earth): 931.1.
TEṈOŦEN     təŋáθən     leave food (left-overs): 1435.
TEŚÁL¸ḴEN     təšél̕qən     card wool: 1227.1.
TEŚELT; ȻTOST     tə́šəlt; kʷtást     turn st. upright: 1723.1.
TETȺY¸ET     tətéy̕ət     Shady Creek (East Saanich): 1914.
TETḴȺY¸EĆ     tətqéy̕əč     Patricia Bay (spring): 1886.
TETOŦEL¸ṈEW̱     tətáθəl̕ŋəxʷ     any animal: 158.
TETOX̱SEN     tətáx̣ʷsən̕     hold legs straight out: 1396.1.
TEWE LEM¸IU¸SEṈ¸     təwə ləmiʔíw̕səŋ̕     kick around, give signs of life: 1415.
TEW̱     tə́xʷ     later: 1054.6.
TEW̱ KILET     tə́xʷ q̕ílət     noontime: 115.
TEW̱ X̱EN¸ÁṈ¸; TUWE¸ÁXEṈ     tə́xʷ x̣ʷənʔéŋ̕̕; tuwəʔéx̣əŋ     suddenly, meanwhile: 1053.1.
TEW̱KILETḴEN     təxʷq̕ílətqən     lunch: 862.2.
TI¸Á     tíʔe     this (thing) here: 1039.
TI¸Á ȻȽNIȽ OL¸     tíʔe kʷɬníɬ ʔal̕     now: 1051.
TI¸Á¸ÁÁȽTEN     tiʔeʔéeɬtən     these people: 1042.1.
TI; TIHIȽĆ     ti; tihíɬč     yerba buena tea, Labrador tea: 384.
TI₭NEṈ     tíq̕ʷnəŋ     hit (by moving object): 1394.2.
TIḴTEL     tiqtəl     bump into so.: 1217.1.
TI¸LE₭EṈ     tíʔləq̕ʷəŋ     Turgoose Point: 1950.
TIMETEṈ     tímətəŋ     blow hard and fast: 1195.1.
TINTEN     tíntən     ring a bell: 1551.
TI¸TOS     tiʔtás     bucking tide: 157.6.
TIU¸IL¸ES     tiw̕íl̕əs     Tumbo Channel: 1953.
TIW̱ŦEȽ     tíxʷθəɬ     tongue: 454.
TÍEL¸     tə́yəl     go upstream: 1371.
TÍET     tə́yət     head of bay: 141.1.
TḴÁ¸EĆ     tqéʔəč     Deer Harbor, WA (Orcas I.): 1807.
TḴÁȽ     tqéɬ     spear grass (brame grass?): 396.
TḴÁP     tqép'     trap fish: 1713.
TḴEĆ     tqə́č     dike: 42.1.
TḰET     tqʷə́t     tighten: 1706.1.
TȽELEWEȽ     tɬə́ləwəɬ     outside, farside: 1042.5.
TȽELI¸Ć     tɬəlíʔč     this side of bay: 141.4.
TO₭EṈ     táq̕ʷəŋ     cough: 1260.
TOLES     táləs     Three Tree Island, WA (?): 1943.
TOL¸NEW̱     tál̕nəxʷ     find out (realize, discover): 1329.
TO¸MEL     táʔməl     lukewarm: 909.
TOMELḴȽ     táməlqɬ     big star fish: 234.1.
TO¸WEN¸; TOWEN     táʔwən̕; táwən     town: 695.
TSÁSES     tsésəs     reach st.: 1535.1.
TSET     tsə́t     close to st.: 1250.1.
TSOS     tsás     poor: 933.
TSOSTENOMET     tsastənámət     feel sorry for self: 1324.
TŚIḰEṈ     tšíʔqʷəŋ     comb one's hair: 1255.
TŦÁ¸ÍE     tθéʔəyəʔ     those people: 1042.2.
TŦEU¸NIȽ     tθəw̕níɬ     he: 1035.
TU¸TU¸ÁLEḴEP     tuʔtuʔéləqəp     bracket fungus: 406.
TUWE-     tuwə-     still: 1054.7.
TW̱ENAḴSEN     txʷənéqsən     other side of a point: 1042.6.
TW̱¸ENEWEȽ     txʷʔə́nəwəɬ     inside, nearside: 1042.4.
TW̱ESW̱EW̱ÁQTEṈ     txʷəsxʷəxʷek̕ʷtəŋ     drunk: 1351.
TW̱ESXOLEMES; SXȾM¸IḰ     sx̣áləməs; sx̣t̕ᶿm̕íqʷ     gray hair: 497.
TW̱EXĆIT     txʷəx̣čít     realize st.: 1536.
TW̱¸I¸WEL¸     txʷʔíʔwəl̕     towards, about: 1042.8.
TW̱SÁN     txʷsén     whose?: 1043.1.
TW̱S¸IȽEN     txʷsʔíɬən     buy food: 1223.1.
TX̱ENE     tx̣ʷə́nə     instead: 1054.5.
TX̱E¸NOX̱     tx̣ʷəʔnax̣ʷ     say what you know: 1561.2.
TX̱IN     tx̣ʷín     where (to): 1049.
ȾÁȻEṈ     t̕ᶿékʷəŋ     fresh (water): 1014.1.
ȾÁ¸ET     t̕ᶿéʔət     put up on, above: 1531.3.
ȾÁL¸E¸     t̕ᶿél̕əʔ     heart: 510.
ȾÁṈTEN; ȾEṈTEN     t̕ᶿéŋtən; t̕ᶿə́ŋtən     cedar bailer: 847.1.
ȾÁȾLÁ¸TE¸N     t̕ᶿet̕ᶿletən     wild ginger (?): 400.1.
ȾEBÍEḰ     t̕ᶿə́p̕əyəqʷ     great-great-great-grandparent/child: 623.
ȾEĆELLE¸     t̕ᶿəčə́lləʔ     kingfisher: 297.
ȾEȻ     t̕ᶿəkʷ     clean: 1245.
ȾEȻE¸IU¸S     t̕ᶿəkʷəʔíw̕s     left (side): 981.
ȾE¸ȻELȻOTEṈ     t̕ᶿəʔkʷəlkʷátəŋ     wash clothes: 1742.
ȾE¸ȻSȽŚÁ¸     t̕ᶿəʔkʷsɬšéʔ     seventy: 20.
ȾE¸ILEṈ     t̕ᶿəʔíləŋ     mount a horse: 1470.
ȾE₭I¸OḰ     t̕ᶿəq̕ʷiʔáqʷ     China hats: 240.7.
ȾE₭ITEṈ     t̕ᶿəq̕ʷítəŋ     hit so. all over: 1392.1.
ȾE₭OṈ¸SET     t̕ᶿəq̕ʷáŋ̕sət     decay: 1278.
ȾE¸LET     t̕ᶿəl̕ət     stare at so.: 1654.
ȾELET SW̱     t̕ᶿələ́t sxʷ     you win! (said at slahal): 1072.7.
ȾEL¸IȽĆ     t̕ᶿəl̕íɬč     Cordova Bay: 1797.
ȾELIȽJE     t̕ᶿəlíɬč̕ə     Tulista Park: 1952.
ȾEL¸I¸TEṈ¸     t̕ᶿəl̕íʔtəŋ̕     La Conner, WA: 1850.
ȾEL¸SET     t̕ᶿə́l̕sət     starve self, fast: 1655.1.
ȾEL¸XEM¸EĆEN     t̕ᶿəl̕x̣ə́m̕əčən     frost time: 125.1.
ȾELXOLEU     t̕ᶿəlx̣áləw̕     Sidney Island (beach on w. side): 1924.
ȾEM¸ȺN     t̕ᶿəm̕éyn     arrow: 796.
ȾEM¸ȺY¸E     t̕ᶿəm̕éy̕ə     barnacle: 237.
ȾEM¸EḴEN     t̕ᶿə́m̕əqən     scissors: 822.1.
ȾEMEḰE¸     t̕ᶿə́məqʷəʔ     blue cod: 268.1.
ȾEMOṈESET     t̕ᶿəmáŋəsət     wet: 1747.1.
ȾEMOST     t̕ᶿəmást     make sound to attract animal: 1460.3.
ȾEM¸ŚIYÁN     t̕ᶿəm̕šiyén     Tsimshian: 686.15.
ȾENOṈESET     t̕ᶿənáŋəsət     cool off: 1259.
ȾEN¸T     t̕ᶿə́n̕t     ledge in longhouse for sitting: 705.6.
ȾEṈ¸EȽ     t̕ᶿə́ŋ̕əɬ     chest: 486.
ȾEṈ¸EȽ; XŦEM     t̕ᶿə́ŋ̕əɬ; x̣θə́m     chest, box, drum: 727.
ȾEṈTEN     t̕ᶿə́ŋtən     Patricia Bay (creek): 1884.
ȾEṈ¸ŦISTEṈ     t̕ᶿəŋ̕θístəŋ     pinched by a crab: 1503.1.
ȾEPŚI¸OŦEN     t̕ᶿəpšiʔáθən     squirrel: 191.
ȾE¸SENEṈ     t̕ᶿəʔsə́nəŋ     step up on st.: 1659.2.
ȾESIṈ¸EȽ     t̕ᶿəsíŋ̕əɬ     pound, hammer: 1513.1.
ȾESNO¸EṈ¸     t̕ᶿəsnáʔəŋ̕     Beaver Point (Saltspring I.): 1774.
ȾETEṈ¸     t̕ᶿə́təŋ̕     downy woodpecker: 300.
ȾEȾE₭O¸STEL¸; ȾE¸Ⱦ₭OSTEL¸     t̕ᶿət̕ᶿq̕ʷáʔstəl̕; t̕ᶿəʔt̕ᶿq̕ʷástəl̕     boxing: 602.3.
ȾEȾḴIYO¸ES     t̕ᶿət̕ᶿqiyáʔəs     chickadee: 311.
ȾE¸ȾOȽTEL¸     t̕ᶿəʔt̕ᶿáɬtəl̕     wrestling: 602.1.
ȾEȾXIT; SḰINḰEN     t̕ᶿət̕ᶿx̣ít; sqʷínqʷən     beads: 778.1.
ȾEŦISEN     t̕ᶿəθísən     table for preparing food: 733.4.
ȾEU¸     t̕ᶿə́w̕     perish (several persons): 1496.
ȾEUĆAXEN     t̕ᶿəwəčéx̣ən     Warrior Point (Patricia Bay): 1962.
ȾEU¸XÁL¸EĆ     t̕ᶿəw̕x̣él̕əč     Sasquatch: 596.
ȾEW̱QES     t̕ᶿəxʷk̕ʷə́s     twenty: 13.
ȾEW̱QES I¸ȻS ĆESE¸     t̕ᶿaxʷkʷəs ʔiʔ kʷs čəsəʔ     twenty-two: 15.
ȾEW̱QES I¸ȻS NEȾE¸     t̕ᶿaxʷkʷəs ʔiʔ kʷs nət̕ᶿəʔ     twenty-one: 14.
ȾEX̱EN¸     t̕ᶿə́x̣ʷən̕     Indian plum (June plum): 376.
ȾEX̱EN¸IȽĆ     t̕ᶿəx̣ʷən̕íɬč     Indian plum tree: 377.
ȾEX̱TÁN     t̕ᶿəx̣ʷtén     heritage: 697.1.
ȾEX     t̕ᶿə́x̣     worn out: 1011.
ȾEXEṈEṈ     t̕ᶿəx̣əŋəŋ     long cod spear: 811.1.
ȾEXṈIN     t̕ᶿəx̣ŋín     secondhand: 916.2.
ȾEXṈINÁU¸TW̱     t̕ᶿəx̣ŋinéw̕txʷ     secondhand store: 700.9.
ȾEXTÁĆ     t̕ᶿəx̣téč     Saanichton Bay (a point there): 1903.
ȾEXTEN     t̕ᶿə́x̣tən     bad medicine: 604.
ȾEXTOLEȽĆE¸     t̕ᶿəx̣táləɬčəʔ     giant skate: 271.1.
ȾEXȾEX     t̕ᶿə́x̣t̕ᶿəx̣     stinging nettle: 401.
ȾICȾEC     t̕ᶿíkt̕ᶿək     wagon, buggy: 848.2.
ȾICȾECÁU¸TW̱     t̕ᶿikt̕ᶿəkéw̕txʷ     wagonhouse: 700.4.
ȾIDES     t̕ᶿít̕əs     waterfront: 157.9.
ȾIKEL¸     t̕ᶿíq̕əl̕     West Saanich Res. (swamp): 1968.
ȾIḴT     t̕ᶿíqt     northern flicker: 301.1.
ȾI¸LEṈ     t̕ᶿíʔləŋ     up on st.: 1729.2.
ȾIM¸ET     t̕ᶿím̕ət     lick (with tongue): 1447.
ȾISEN     t̕ᶿísən     nail: 854.1.
ȾISET     t̕ᶿísət     nail: 1472.
ȾIȾEȾEM¸     t̕ᶿít̕ᶿət̕ᶿəm̕     any small bird: 272.
ȾIWEK     t̕ᶿíwəq̕     red elderberry: 356.
ȾIWEKIȽĆ     t̕ᶿiwəq̕íɬč     red elderberry bush: 357.
ȾIW̱EṈ     t̕ᶿíxʷəŋ     pity: 1505.1.
ȾIW̱ȾEW̱     t̕ᶿíxʷt̕ᶿəxʷ     falcon, osprey: 277.
ȾIX̱EṈ     t̕ᶿíx̣ʷəŋ     Cordova Spit: 1798.
ȾIX̱EṈ; BEȻETEĆ     t̕ᶿíx̣ʷəŋ; p̕ə́kʷətəč     sandbar, sandspit: 148.
ȾÍE     t̕ᶿáyə     fur seal: 227.1.
ȾKÁ¸IȽĆ     t̕ᶿq̕éʔiɬč     western hemlock: 324.
ȾKÁȽXO¸     t̕ᶿq̕éɬx̣əʔ     kneel: 1418.
ȾKEṈ     t̕ᶿq̕ə́ŋ     leak (as roof): 1431.
Ⱦ₭OM¸E¸     t̕ᶿq̕ʷám̕əʔ     blackcap berry: 360.
Ⱦ₭OM¸E¸IȽĆ     t̕ᶿq̕ʷam̕əʔíɬč     blackcap bush: 361.
Ⱦ₭OṈ¸E¸     t̕ᶿq̕ʷáŋ̕əʔ     raspberry (cultivated): 338.
Ⱦ₭OṈ¸E¸IȽĆ     t̕ᶿq̕ʷaŋ̕əʔíɬč     raspberry bush: 339.
ȾḰE¸ḰE¸     t̕ᶿqʷəʔqʷəʔ     blackbird: 307.
ȾḰOL¸EĆE¸     t̕ᶿqʷál̕əčəʔ     mittens, gloves: 771.
ȾȽEQT     t̕ᶿɬə́k̕ʷt     pinch: 1503.
ȾȽOṈESET     t̕ᶿɬáŋəsət     cold: 1253.1.
ȾO¸ȻES     t̕ᶿáʔkʷəs     seven: 7.
ȾO₭E¸     t̕ᶿáq̕ʷəʔ     yellow jelly fungus: 407.
ȾO₭EṈ     t̕ᶿáq̕ʷəŋ     rotten: 1004.
ȾOḰES     t̕ᶿáqʷəs     eat fish heads: 1306.2.
ȾOḰET     t̕ᶿáqʷət     suck on st.: 1679.
ȾO¸ȽEṈ¸     t̕ᶿáʔɬəŋ̕     cold (weather): 910.
ȾOME₭ES     t̕ᶿáməq̕ʷəs     stick Indians: 596.6.
ȾO¸MEṈ     t̕ᶿáʔməŋ     wet: 904.
ȾONEṈ     t̕ᶿánəŋ     cold (as water): 910.2.
ȾOQI¸     t̕ᶿák̕ʷiʔ     skunk-cabbage: 381.
ȾSET     t̕ᶿsə́t     punch: 1523.3.
ȾȾXOLS     t̕ᶿt̕ᶿx̣áls     egg: 537.
ȾŦÁ¸EȽĆ     t̕ᶿθéʔəɬč     broad-leaf maple: 329.
ȾW̱Á¸EN     t̕ᶿxʷéʔən     Cordova Spit (point s. of there): 1799.
ȾW̱ÁS     t̕ᶿxʷés     steam-cook: 1658.
ȾX̱INES     t̕ᶿx̣ʷínəs     Anacortes, WA: 1764.
ȾXENI     t̕ᶿx̣ə́ni     Waldron Island, WA: 1960.
ȾXEṈEN     t̕ᶿx̣ə́ŋən     war spear: 797.
ȾXIT     t̕ᶿx̣ít     pebbles: 98.
ŦAXEṈ     θéx̣əŋ     sour: 1017.
ŦÁSĆEN     θésčən     blood: 519.
ŦÁ¸ŦKI     θéʔθq̕i     edible sprouts: 410.1.
ŦÁ¸WEN     θéʔwən     coho salmon: 247.
ŦEĆEU¸TW̱EṈ     θəčə́w̕txʷəŋ     build a house: 1216.
ŦE¸IT     θəʔít     true, real: 1000.7.
ŦEḴI¸     θə́qiʔ     sockeye salmon: 248.
ŦELEḴTEL     θə́ləqtəl     share out: 1583.
ŦELEḴTEL; DXÁT     θə́ləqtəl; t̕x̣ét     divide: 1296.
ŦELEXSET     θə́ləx̣sət     fresh (air): 1014.2.
ŦELŦEW̱     θəlθə́xʷ     be lost, disappeared: 1459.1.
ŦEMO¸NE     θəmáʔnə     halibut hook: 814.
ŦENŦEN     θə́nθən     kidney: 516.
ŦEṈ¸Á¸     θəŋ̕éʔ     pack st. on one's back: 1483.
ŦEṈ¸Á¸IȽ     θəŋ̕eʔíɬ     pack a baby on back: 1484.
ŦEṈÁ¸TEN     θəŋéʔtən     headband of packstrap, tumpline: 828.
ŦEṈŦÁṈ     θəŋθéŋ     twice: 1054.9.
ŦEPW̱EṈ     θə́pxʷəŋ     weak, brittle: 900.
ŦESXOSEṈ     θəsx̣ásəŋ     row forward: 1557.4.
ŦEU¸NIȽ     θəw̕níɬ     she: 1036.
ŦE¸YIU¸EȽ     θəʔyíw̕əɬ     build a canoe: 1217.
ŦIȻT     θíkʷt     sea cucumber: 238.
ŦI¸ḰÁL¸S E TSE ȻEMLEW̱     θiʔqʷél̕s ʔə tsə kʷə́mləxʷ     dig roots: 1288.
ŦI¸LEĆ     θíʔləč     discover st.: 1293.1.
ŦI¸LES     θiʔləs     find st.: 1328.
ŦIȽEṈ     θíɬəŋ     stand up: 1653.
ŦIME¸T; ȽEL¸X̱ÁL¸S     θíməʔt; ɬəl̕x̣ʷél̕s     freeze: 1346.
ŦI¸ŦE¸ȻEN¸     θíʔθəʔkʷən̕     Hagan Bight Beach: 1830.
ŦIŦEḰ     θíθəqʷ     Andrews Bay, WA (cove n.): 1766.
ŦI¸ŦEȽ     θíʔθəɬ     high: 911.
ŦI¸ŦEȽ E TSE SṈÁNET     θíʔθəɬ ʔə tsə sŋénət     top of mountain: 37.
ŦI¸XELEḴEN     θiʔx̣ə́ləqən     teased wool: 824.2.
ŦÍEḰT     θə́yəqʷt     dig (a pit): 1289.
ŦÍEṈȽNEȽ     θə́yəŋɬnəɬ     Cypress Island, WA: 1802.
ŦÍYEṈ     θə́yəŋ; θəčəŋ     bleed: 1192.
ŦȽÁĆSEṈ     θɬéčsəŋ     back of head: 440.
ŦȽEḰT     θɬə́qʷt     pierce: 1500.
ŦȽIṈESTW̱     θɬíŋəstxʷ     put up (as pole): 1531.
ŦȽO; ȻȽ- SÁU     θɬá; kʷɬ- séw     go down toward water: 1363.
ŦOȻET     θákʷət     squeal on so.: 1644.
ŦOḰEṈ     θáqʷəŋ     sweet: 1015.
ŦOṈEN     θáŋən     eyebrow: 499.
ŦO¸TX     θáʔtx̣     halibut: 262.
ŦOŦEN     θáθən     mouth: 448.
ŦOŦENT     θáθənt     speak for so.: 1631.1.
ŦQET     θk̕ʷə́t     stretch out, extend (rope): 1673.
ŦXÁLEM; SŦXȺLEM     θx̣éləm; sθx̣éyləm     sword fern: 402.
ŦXET     θx̣ə́t     shove, slide st.: 1592.
ṮAḴE¸     ƛ̕éqəʔ     birthmark: 565.
ṮAḴT     ƛ̕éqt     long: 882.
ṮAḴT SḴELÁLṈEW̱     ƛ̕éqt sqəlélŋəxʷ     tall (tree): 885.
ṮAḰEXEN; TENEḴSEN     ƛ̕éqʷəx̣ən; tə́nəqsən     mallard: 286.
ṮÁ¸     ƛ̕éʔ     too, again: 1054.2.
ṮÁBET     ƛ̕ép̕ət     touch (with hands): 1709.
ṮÁĆ     ƛ̕éč     deep (pit): 926.
ṮÁĆEȽ E TSE ḰO¸     ƛ̕éčəɬ ʔə tsə qʷáʔ     bottom of water: 88.
ṮÁL¸EJ     ƛ̕él̕əč̕     blind: 991.
ṮÁȽ     ƛ̕éɬ     ebb tide: 157.3.
ṮÁȽEṈ     ƛ̕éɬəŋ     salt: 1017.1.
ṮÁ¸NEḴ     ƛ̕éʔnəq     give a potlatch: 1512.
ṮÁQEXEN; BAḰEXEN     ƛ̕ék̕ʷəx̣ən; p̕éqʷəx̣ən     snow goose: 285.
ṮÁS     ƛ̕és     belly: 490.
ṮĆÁS; SḴEṈINES     ƛ̕čés; sqəŋínəs     Discovery Island: 1808.
ṮĆET     ƛ̕čə́t     deepen: 1279.1.
ṮĆILEṈ     ƛ̕číləŋ     sink: 1601.
ṮEBSENEṈ     ƛ̕əp̕sə́nəŋ     feel along with feet: 1325.1.
ṮEĆȺṈEN     ƛ̕əčeyŋən     climb down a hill: 1247.1.
ṮEĆEKT     ƛ̕əčə́q̕t     press down: 1517.
ṮEĆḴÁNEN     ƛ̕əčqénəŋ     go down a hill: 1298.1.
ṮEJELO¸     ƛ̕əč̕əláʔ     sneak along: 1623.
ṮEJSENEṈ     ƛ̕əč̕sə́nəŋ     walk softly: 1737.3.
ṮEKNEȻÁLET     ƛ̕əq̕ʷnəkʷélət     press together: 1518.
ṮE₭IKEṈ¸     ƛ̕əq̕ʷíq̕əŋ̕     shining: 1027.
ṮEḴTÁ¸Ƚ     ƛ̕əqtéʔɬ     tall (person): 884.
ṮEḴTEḴSEN     ƛ̕əqtə́qsən     East Point (Saturna I.): 1811.
ṮEḴTOLES     ƛ̕əqtáləs     oblong: 1002.1.
ṮELȺ¸     ƛ̕əléy̕     Samuel Island: 1906.
ṮELIḰEȽP     ƛ̕əliqʷəɬp     yarrow: 396.4.
ṮELḴOMESET     ƛ̕əlqáməsət     mean, fierce: 999.11.
ṮELPOLES     ƛ̕əlƛ̕áləs     Cowichan Bay: 1800.
ṮEȽNÁLEṈ     ƛ̕əɬnéləŋ     hunt in water (fish, crab, etc.): 1402.1.
ṮEMELÁĆEṈ     ƛ̕əməléčəŋ     Cowichan Head: 1801.
ṮEṈ¸KIȽĆ     ƛ̕əŋ̕q̕íɬč     western yew: 331.
ṮEQ     ƛ̕ə́k̕ʷ     go out (as fire): 1369.
ṮESIP     ƛ̕əsip     licorice fern: 385.2.
ṮEŚ     ƛ̕ə́š     grazed (from a shot): 1373.2.
ṮEŚENEP     ƛ̕ə́šənəp     plow: 1507.2.
ṮEȾÁĆEN¸     ƛ̕ət̕ᶿéčən     belt: 772.
ṮEṮ     ƛ̕ə́ƛ̕     basket grass (Carex obnupta): 396.2.
ṮEṮAḴEM     ƛ̕əƛ̕éʔqəm̕     brag about sexual exploits: 1204.2.
ṮEṮÁĆES     ƛ̕əƛ̕éčəs     island: 45.1.
ṮEṮIKI¸     ƛ̕əƛ̕íq̕iʔ     not far: 902.2.
ṮEṮ₭ENIȽĆ     ƛ̕əƛ̕q̕ʷəniɬč     giant vetch: 399.2.
ṮEṮUṮE¸     ƛ̕əƛ̕úƛ̕əʔ     little, few: 979.
ṮEWEK     ƛ̕ə́wəq̕     anus: 492.6.
ṮEWEṈ     ƛ̕ə́wəŋ     howl (as dog): 1399.
ṮEW̱LO¸ES     ƛ̕əxʷláʔəs     not matter, not care: 1462.1.
ṮEX̱     ƛ̕ə́x̣ʷ     tough (as hide): 1009.
ṮEX̱ṮEX̱     ƛ̕ə́x̣ʷƛ̕əx̣ʷ     oyster: 240.6.
ṮI¸     ƛ̕íʔ     difficult: 960.
ṮI¸ET     ƛ̕íʔət     raise the price: 1534.3.
ṮIJET     ƛ̕íč̕ət     stalk an animal: 1651.
ṮIN¸E     ƛ̕ín̕ə     eulachon or seal oil: 866.3.
ṮIṈ     ƛ̕íŋ     stay! (e.g. to a dog): 1072.6.
ṮI¸ṈEN     ƛ̕íʔŋən     muscle, tendon, sinew: 522.
ṮIQEN     ƛ̕ík̕ʷən̕     peas: 399.1.
ṮIQEN¸EṈ     ƛ̕ík̕ʷən̕əŋ     Cattle Point, WA (San Juan I.): 1789.
ṮIQEN; ŚȾEMIȻEN     ƛ̕ík̕ʷən̕; št̕ᶿəmíkʷən     any seed: 416.1.
ṮI¸TEṈ     ƛ̕íʔtəŋ     expensive: 962.
ṮIṮEPTEN¸     ƛ̕íƛ̕əptən̕     skirt: 766.
ṮIU¸     ƛ̕íw̕     run away: 1560.
Ṯ₭ET     ƛ̕q̕ʷə́t     stick, adhere, paste on: 1661.
Ṯ₭IW̱ȻESEṈ     ƛ̕q̕ʷíkʷəsəŋ     pack one's baggage: 1485.
Ṯ₭͸     ƛ̕q̕ʷáy̕     salmon milt: 544.
ṮḰOL¸EḴS     ƛ̕qʷáʔləqs     Coal Point, WA (Orcas I.): 1794.
ṮLÁ¸EṈ     ƛ̕léʔəŋ     look for st.: 1455.2.
ṮLE¸T     ƛ̕léʔt     search for st.: 1573.
ṮȽÁȽSE     ƛ̕ɬéɬsə     saltwater: 143.
ṮȽÁṈESET     ƛ̕ɬéŋəsət     salty: 1017.2.
ṮO¸ET     ƛ̕áʔət     pacify: 1482.
ṮOM     ƛ̕ám     be fed up: 1323.
ṮOMESET     ƛ̕áməsət     fit (as coat): 1339.
ṮOWEṈ     ƛ̕ə́wəŋ̕     Moses Point (rock at Land's End): 1868.
ṮPEXT     ƛ̕pə́x̣t     scatter: 1565.
ṮQEȽNEȽ     ƛ̕k̕ʷə́ɬnəɬ     Sawluctus Island: 1909.
ṮQET     ƛ̕k̕ʷə́t     put out (fire): 1530.
ṮȾOLES     ƛ̕t̕ᶿáləs     tight weave: 823.7.
ṮW̱ENEḴ     ƛ̕xʷə́nəq     winner: 601.3.
ṮW̱ENEḴ; ȾELET     ƛ̕xʷə́nəq; t̕ᶿələ́t     win a contest: 1752.
ṮW̱ET     ƛ̕xʷə́t     beat so. in a contest: 1182.
ṮW̱IST     ƛ̕xʷíst     cover up st.: 1261.1.
ṮW̱I¸ȾE¸     ƛ̕x̣ʷít̕ᶿəʔ     stiff (material): 976.
ṮX̱ITEN     ƛ̕x̣ʷítən     Knapp Island: 1848.
U,YOŦ     ʔuʔyáθ     always: 1054.3.
U¸- STÁSEȽ OL¸     ʔuʔ- stésəɬ ʔal̕     go on a short trip: 1367.
U¸HÍ     ʔuʔháy     only: 1054.13.
U¸ḴEL¸EL¸ OL¸ TŦE NEŚW̱ḰÁLEȻEN     ʔuʔqə́l̕əl̕ ʔal̕ tθə nəšxʷqʷéləkʷən     lose heart, be discouraged: 1459.
U¸SĆṈENE¸S OL¸     ʔuʔsčŋə́nəʔs ʔal̕     have an illegitimate child: 683.
U¸SṮOṮEM E     ʔuʔsƛ̕áƛ̕əm ə     is that right?: 1071.3.
YÁ¸     yéʔ     leave, depart: 1434.
YÁ¸ HÁU¸E     yéʔ héw̕ə     go away: 1362.
YÁ¸ SḴILEṈ     yéʔ sqíləŋ     go outside: 1368.
YÁQ     yék̕ʷ     hire: 1391.1.
YÁ¸TW̱     yéʔtxʷ     take along: 1687.5.
YȺYEMNEĆ     yéyəmnəč     Indian Bay (spring there): 1840.
YE¸ȻO¸ȽTEX     yəʔkʷáʔɬtəx̣     Haida: 686.16.
YEḴOST     yəqást     dodge st.: 1297.
YEŦOST     yəθást     tell (news): 1695.
YEU¸OLESEN     yəw̕áləsən     monster with long icy nose: 596.8.
YEYOSEṈ¸     yəyásəŋ̕     play: 1507.
YI¸XEM¸     yíʔx̣əm̕     evergreen huckleberry: 367.
YOOS     yáas     Mount Jeffrey (above Malahat): 1871.
WA,EUGC     weʔəwč (?)     woodworm: 222.5.
WAKEM     wéq̕əm     jump (of fish): 1413.
WÁĆ     wéč     clock, watch: 759.2.
WÁĆI¸     wéčiʔ     perch: 259.5.
WÁȽET     wéɬət     tell so. to leave, shoo so./st.: 1696.3.
WȺHI     wéyhi     Hawaiian: 687.6.
WEKEK     wə́q̕əq̕     poisonous snail, tree frog: 206.1.
WELÁLḴȽ     wəlélqɬ     San Juan Island, WA (n. end): 1907.
WESELO¸     wəsəláʔ     bark (a dog): 1178.
WEXES     wə́x̣əs     small frogs, peepers: 203.1.
WI¸ĆEĆ     wíʔčəč     sound of water dripping: 103.1.
WIYĆ     wíyč     wedge: 858.
W͸ḴE¸     wə́y̕qəʔ     boy baby: 609.1.
WOMELETĆE¸     wámələtčəʔ     geoduck: 240.10.
W̱ÁLEḴ; ĆELÁL     xʷéləq; čəlél     almost: 1062.
W̱ÁNEĆ     xʷénəč     starve: 1655.
W̱¸ÁSW̱EM     xʷʔésxʷəm     Prevost Island: 1895.
W̱ÁT     xʷét     bring st. down: 1210.4.
W̱ÁȾSEN     xʷét̕ᶿsən     stop raining: 1669.
W̱ȺȻES     xʷéykʷəs     make a big effort to achieve st.: 1460.1.
W̱¸ȺYETEṈ     xʷʔéyətəŋ     Smugglers Cove, WA (San Juan I.): 1931.
W̱ĆELEU¸T     xʷčələ́w̕t     turn st. inside out: 1722.
W̱ĆEM¸SNEȻEL     xʷčəm̕snə́kʷəl     meet: 1464.
W̱ĆI¸ĆTES     xʷčíʔčtəs     proper, smart, correct: 966.2.
W̱ĆIYÁNEW̱     xʷčiyénəxʷ     Becher Bay: 1775.
W̱ĆOṈES     xʷčáŋəs     Deception Pass, WA: 1805.
W̱ȻÁṈ¸ESEṈ     xʷkʷéʔŋəsəŋ     Saanich Point (near Hagan Creek): 1901.
W̱ȻEĆIL¸ḴEN     xʷkʷəčíl̕qən     breakfast: 862.1.
W̱ȻEKET     xʷkʷəq̕ə́t     open st.: 1480.
W̱ȻELEȽP     xʷkʷə́ləɬp     Sheepshanks Hill (Squally Reach): 1917.
W̱ȻI¸SOSEṈ     xʷkʷiʔsásəŋ     shake head: 1582.1.
W̱DEM¸ÁLEḴSEN     xʷt̕əm̕éləqsən     hit on the nose: 1125.
W̱DEM¸ES     xʷt̕ə́m̕əs     hit on the face: 1123.
W̱DEM¸EU¸EĆ     xʷt̕əm̕ə́w̕əč     hit on the bottom: 1138.
W̱DEM¸EWIĆ     xʷt̕əm̕əwíč     hit on the back: 1137.
W̱¸EƸEĆ     xʷʔə́čʔəč     Reay Creek: 1896.
W̱EĆEĆE     xʷə́čəčə     Tod Inlet (creek): 1945.
W̱EĆET     xʷə́čət     wake so. up: 1736.
W̱EJ     xʷə́č̕     mingle: 1465.4.
W̱ELEĆEN     xʷə́ləčən     Hagan Creek (reef s. of there): 1832.
W̱ELEQT     xʷə́lək̕ʷt     wrap up: 1758.
W̱EL¸QÁL¸S     xʷəl̕k̕ʷél̕s     roll a cigarette: 1557.2.
W̱¸EMETNÁĆ     xʷʔəmətnéč     squat: 1643.
W̱E¸MQEYOŦEN     xʷəm̕k̕ʷəyaθən     wild sweet cicely: 396.5.
W̱ENÁ¸NEĆ     xʷənéʔnəč     Saltspring Island: 1905.
W̱¸EN¸EW̱IṈ¸     xʷʔən̕əxʷíŋ̕     calm spot in water: 92.
W̱ENITEM     xʷənítəm     Anglo, white person: 687.
W̱ENITEM SI¸ÁM¸     xʷənítəm siʔém̕     government: 685.5.
W̱ENITEM¸OŦEN; W̱ENITEMḴEN     xʷənitəm̕áθən; xʷənítəmqən     English language: 687.5.
W̱EQELÍEN     xʷək̕ʷəláyən     pull net or set line in: 1523.2.
W̱ESELÁNEW̱     xʷəsəlénəxʷ     November: 126.12.
W̱EŚTEṈ¸; X̱ŚETEṈ     x̣ʷə́štəŋ̕; x̣ʷšə́təŋ     diarrhea: 574.1.
W̱EȾEṈ     xʷə́t̕ᶿəŋ     stagger: 1649.
W̱EŦ     xʷə́θ     cut right through: 1275.1.
W̱EU¸IĆI¸STEṈ Ȼ ŚNÁ¸EM -S     xʷəw̕ičíʔstəŋ̕ kʷ šnéʔəm -s     person training as shaman: 583.
W̱EW̱ÁWE¸W̱E¸     xʷəxʷéwəʔxʷəʔ     light of weight: 957.
W̱EW̱ELEŚ     xʷəxʷə́ləš     thrush, salmonberry bird: 309.
W̱EW̱EQO¸ET     xʷəxʷək̕ʷáʔət     tug-of-war: 602.
W̱EW̱EYIM     xʷəxʷəyím     sand flea: 214.
W̱EW̱NEĆ     xʷə́xʷnəč     Arbutus Island (beach across): 1769.
W̱EW̱SI¸ȽES     xʷəxʷθíʔɬəs     sidehill: 31.
W̱EW̱TEM¸YÁĆ     xʷəxʷtəm̕yéč     grasshopper: 213.1.
W̱EW̱TEṈ¸O¸Ŧ     xʷəxʷtəŋáʔθ     Coal Point (Deep Cove): 1792.
W̱I¸EL¸OS     xʷiʔəlʔás     be curious: 1271.
W̱IḰET     xʷíqʷət     rub (shine, buff, iron): 1558.1.
W̱ILEṈ     xʷíləŋ     descend: 1282.1.
W̱ILṈEW̱     xʷílŋəxʷ     Indian: 686.
W̱ILṈEW̱ḴEN SEN     xʷílŋəxʷqən sən     speak (as in I speak Indian): 1631.
W̱I¸QEL¸     xʷíʔk̕ʷəl̕     light gray, faded: 1019.1.
W̱IQES     xʷík̕ʷəs     red throated loon: 291.1.
W̱ISET     xʷísət     shake (a tree, stick, dog): 1582.
W̱¸I¸TĆES; SXEȽÁN¸ȻES     xʷʔíʔtčəs; sx̣əɬén̕kʷəs     jealous, envious: 1000.
W̱ITEṈ     xʷítəŋ     jump (up): 1412.
W̱IUEĆ     xʷiwəč     eat steamed clams: 1306.3.
W̱IW̱Q; W̱IW̱QIȽĆ     xʷíxʷk̕ʷ; xʷixʷk̕ʷiɬč     red-flowering currant: 345.1.
W̱Í     xʷə́y     wake up (oneself): 1735.
W̱¸Í¸EṈ ḰO¸     xʷʔə́y̕əŋ qʷáʔ     clear water: 89.
W̱¸Í¸ES     xʷʔə́y̕əs     handsome: 968.
W̱͸ḰEL¸EȽ     xʷə́y̕qʷəl̕əɬ     ferry, ocean liner, large boat: 848.5.
W̱¸Í¸U¸EȽ; W̱¸I¸I¸ȻEN     xʷʔə́y̕w̕əɬ; xʷʔiʔíkʷən     generous: 951.
W̱ÍYEM; SEMOST     xʷáyəm; səmást     sell: 1575.
W̱JEM¸IN¸ES     xʷč̕əm̕ín̕əs     Chemainus: 1790.
W̱JET     xʷč̕ə́t     put st. among: 1529.1.
W̱JOȽEȽP     xʷč̕áɬəɬp     West Saanich Reserve (Tsartlip): 1969.
W̱JSENTEN     xʷəč̕sə́ntən     door mat: 706.2.
W̱KBET     xʷqp̕ə́t     patch up (as clothes): 1490.
W̱KEȻÁN¸EṈ     xʷq̕əkʷén̕əŋ     complain: 1257.4.
W̱KEM¸EU¸ÁĆEN     xʷq̕əm̕əw̕éčən     lizard: 205.
W̱₭EKSIT     xʷq̕ʷəq̕sít     admit, let into the house: 1159.
W̱ḴȺYEXḴEN     xʷqéyəx̣qən     lie, tell a lie, falsehood: 1441.
W̱ḴELEṈ ḰO¸     xʷqə́ləŋ qʷáʔ     muddy water: 90.
W̱ḴELIIME¸ES     xʷqəlíyməʔəs     ugly: 970.
W̱ḴELWEȽ     xʷqə́lwəɬ     be stingy: 1665.
W̱ḴIM¸EQEṈ     xʷqíʔmək̕ʷəŋ     Flattop Island, WA: 1817.
W̱ḰEL¸ḰEL¸IȻEN; XENṈIȻEN     xʷqʷəl̕qʷəl̕íkʷən; x̣ənŋíkʷən     think: 1699.
W̱LECLIT     xʷləklít     wind up (watch): 1753.1.
W̱LEMI     xʷlə́mi     Lummi: 686.6.
W̱LIL¸EĆ     xʷlíl̕əč     Towner Bay: 1946.
W̱LISĆEN     xʷlisčən     deceased parent: 619.
W̱ȽEṈELO¸     xʷɬəŋəláʔ     clear land: 1246.
W̱ȽEṈIȻET     xʷɬəŋíkʷət     butcher, gut (a deer): 1222.1.
W̱ȽEṈSISELO¸     xʷɬəŋsisəláʔ     separate (people fighting): 1579.
W̱Ƚ₭EST     xʷɬq̕ʷást     hit so. (slap): 1394.
W̱ȽḰOSTEṈ     xʷɬq̕ʷástəŋ     hit on the cheek: 1127.
W̱ȽXOST     xʷɬx̣ást     paint one's face: 1487.
W̱MÁ¸ȻEȽḴEN     xʷméʔkʷəɬqən     make a slip of the tongue: 1611.2.
W̱MEȻŦIT     xʷməkʷθít     kiss: 1417.
W̱MELMEL¸EḴ     xʷməlmələq     forgetful: 999.6.
W̱MESÁLE     xʷməsélə     Towner Bay Beach: 1947.
W̱MESOST     xʷməsást     fold st.: 1343.
W̱METOSEṈ     xʷmətásəŋ     cross oneself: 1264.
W̱MÍEŦEṈ     xʷmə́yəθəŋ     McKenzie Bight (Squally Reach): 1859.
W̱NEĆEṈES     xʷnəčə́ŋəs     smile: 1616.
W̱NEḰOSEṈ     xʷnəqʷásəŋ     nod one's head: 1475.
W̱O¸W̱ȾḴEN     xʷáʔxʷt̕ᶿqən     sarcastic: 999.16.
W̱QEN¸EL¸EȽ     xʷk̕ʷə́n̕əl̕əɬ     Jocelyn Hill: 1846.
W̱QET     xʷk̕ʷə́t     pull, drag: 1521.
W̱QITXEM¸NEĆ     xʷk̕ʷítx̣əm̕nəč     rattlesnake: 202.1.
W̱QOSTEṈ     xʷk̕ʷástəŋ     towed: 1709.1.
W̱SÁNEĆ     xʷsénəč; xʷseʔnəč     Saanich Peninsula: 1900.
W̱SȻÁṈ¸EN     xʷskʷéŋən     orphan: 677.
W̱SE¸IKEM     xʷsəʔíq̕əm     Tsehum Harbour: 1949.
W̱SELÁWE     xʷsəléwə     sockeye (one you're poor with): 248.1.
W̱S¸IĆEĆ     xʷsʔəčəč; xʷsʔíčəč     stutter: 1677.
W̱SI¸IKEM     xʷsíʔiq̕əm     Roberts Bay, Shoal Harbour: 1897.
W̱SI¸NÁĆEṈ     xʷsiʔnéčəŋ     Gordon Head: 1826.
W̱S͸KEM     xʷsə́y̕q̕əm     Patricia Bay Reserve (Tseycum): 1887.
W̱SJEL¸QÁ¸SEṈ     xʷsč̕əl̕kʷéʔsəŋ     December: 126.13.
W̱SḴO¸Ŧ     xʷsqáʔθ     river mouth: 42.2.
W̱S¸ONEȽ     xʷsʔánəɬ     obedient: 951.1.
W̱SOU¸ET     xʷsáw̕ət     put beads on a string: 1524.2.
W̱SQEQE¸IȽ     xʷsk̕ʷək̕ʷíʔəɬ     talk quietly: 1688.1.
W̱SṮÁ¸LEM¸; ŚW̱SṮÁL¸EM     xʷsƛ̕éʔləm̕; šxʷsƛ̕él̕əm     Klallam: 686.7.
W̱ŚJEU¸ÁĆT; ŚJET     xʷšč̕əw̕éčt; šč̕ə́t     spank: 1630.
W̱TÁLḴEN     xʷtélqən     answer: 1164.
W̱TÁLḴEN; ONEȽ     xʷtélqən; ʔánəɬ     agree with so.: 1162.
W̱TÁṈENḴEN     xʷtéŋənqən     evening meal: 862.3.
W̱TĆÁSES     xʷtčésəs     fistfight: 1335.1.
W̱TEṈOŦ     xʷtəŋáθ     jump (across): 1413.1.
W̱TIWEL     xʷtíwəl     Northern Indians (raiders): 686.17.
W̱TOȻEṈ     xʷtə́kʷəŋ     flame: 134.
W̱ȾȺYEMEṈ     xʷt̕ᶿéyəməŋ     Johns Island, WA: 1847.
W̱ȾEȻOST     xʷt̕ᶿəʔkʷást     wash one's face: 1741.
W̱ȾEM¸EWEĆ     xʷt̕ᶿəm̕əwíč     tail bone: 492.3.
W̱ȾEU¸ÁĆEṈ     xʷt̕ᶿəw̕éčəŋ     sit down: 1604.
W̱ȾEU¸ÁĆEṈ SW̱ OL¸     xʷt̕ᶿəw̕éčəŋ sxʷ ʔal̕     sit down!: 1071.8.
W̱ȾISEĆEN     xʷt̕ᶿísəčən     Lopez Island, WA: 1853.
W̱ȾIXES     xʷt̕ᶿíx̣əs     Observatory Hill: 1879.
W̱ȾSOSTEṈ     xʷt̕ᶿsástəŋ     hit so. (with fist): 1392.
W̱ŦE¸ITḴEN     xʷθəʔítqən̕     tell the truth: 1696.4.
W̱ŦIȽES     xʷθíɬəs     steep: 1007.
W̱ṮEĆ     xʷƛ̕ə́č     Deadman Bay, WA (San Juan I.): 1804.
W̱ṮEḴTNEĆ     xʷƛ̕ə́qtnəč     cougar: 197.
W̱ṮI₭OSEṈ     xʷƛ̕iq̕ʷásəŋ     wink: 1754.
W̱ṮŚAXEN; ȻEṮEL¸EḰ     xʷƛ̕šéx̣ən; kʷəƛ̕əl̕ə́qʷ     burst: 1220.
W̱U¸Á     xʷuʔé     wait awhile: 1734.1.
W̱YÁL¸ḴEN     xʷyél̕qən     return: 1547.
W̱YEL¸ḴEṈISTW̱     xʷyəl̕qəŋístxʷ     return st.: 1547.1.
W̱YOMEĆEṈ     xʷyáməčəŋ     Sidney Island (sw. point): 1926.
W̱XEL¸JOST     xʷx̣əl̕č̕ást     roll st. up: 1557.1.
x̣ʷəlq̕ʷíləŋ     x̣ʷəlq̕ʷíləŋ     go downstream: 1364.
X̱ÁLET     x̣ʷelət     abandon: 1155.
X̱ÁL¸TW̱     x̣ʷél̕txʷ     throw (a rock): 1701.
X̱ȻOLEST     x̣ʷkʷaləst     shine up st.: 1587.
X̱EDÁ¸ŚEN     x̣ʷət̕éʔšən     rainbow: 76.
X̱ELE₭     x̣ʷə́ləq̕ʷ     drift: 1301.
X̱ELE₭ṈEN     x̣ʷələq̕ʷŋən     driftwood debris: 138.1.
X̱EL¸ISEN¸     x̣ʷəl̕ísən̕     Port Browning (Pender I.): 1892.
X̱EL₭ILEṈ     x̣ʷəlq̕ʷíləŋ     fair tide: 157.5.
X̱EL¸X̱ELEWÁĆEṈ     x̣ʷəl̕x̣ʷəl̕əwéčən     red lizard: 205.1.
X̱EMX̱EMÍOSET     x̣ʷəmx̣ʷəməyásət     spin (as a top): 1634.1.
X̱EN¸ÁṈ¸     x̣ʷənʔéŋ̕     how? manner, way: 1056.
X̱ENIṈ     x̣ʷəníŋ     why?: 1057.
X̱EN¸IṈ¸ E ȽÁ¸E     x̣ʷənʔíŋ̕ ʔə ɬéʔə     like this: 1055.
X̱EṈ     x̣ʷə́ŋ     fast: 919.
X̱EṈÁLEḴEN     x̣ʷəŋéləqən     fast tide: 157.4.
X̱EṈ¸EḴSEN¸     x̣ʷəŋ̕əqsən̕     Limestone Pt., WA (San Juan I.): 1851.
X̱E¸OL¸X̱ELE₭     x̣ʷəʔál̕x̣ʷəl̕q̕ʷ     Elk Lake: 1815.
X̱EPȻSET     x̣ʷə́pkʷsət     make a noise: 1461.
X̱EPO¸ȻEṈ     x̣ʷəpáʔkʷəŋ     make noise (as so. working): 1476.1.
X̱EṮES     x̣ʷə́ƛ̕əs     menstruate: 1465.1.
X̱EY¸LNEW̱     x̣ʷəyl̕nəxʷ     lose st.: 1458.
X̱EX̱Á¸Y     x̣ʷəx̣ʷey̕     imitate, copy: 1404.
X̱EX̱Á¸YT     x̣ʷəx̣ʷey̕t     draw st.: 1299.
X̱EX̱I¸ÁĆSEṈ     x̣ʷəx̣ʷiʔéčsəŋ     Shingle Bay (N. Pender I.): 1920.
X̱I¸ḴÁĆEṈ     x̣ʷiʔqéčəŋ     joke: 1411.
X̱IL¸EM¸     x̣ʷíl̕əm̕     rope: 826.
X̱IX̱EYES     x̣ʷíx̣ʷəyəs     Boat Passage (Satura I.): 1780.
X̱IX̱E¸X̱I¸     x̣ʷix̣ʷəʔx̣ʷíʔ     narrow: 896.
X̱IX̱E¸X̱I¸ SḴELÁLEṈEW̱     x̣ʷix̣ʷəʔx̣ʷíʔ sqəlélŋəxʷ     thin (tree): 893.
X̱IX̱E¸X̱I¸ X̱IL¸EM     x̣ʷix̣ʷəʔx̣ʷíʔ x̣ʷíl̕əm̕     thin (string): 894.
X̱I¸X̱NEĆÁNEM     x̣ʷiʔx̣ʷnəčénəm; sx̣ʷix̣ʷθəʔ     Wallace Point (N. Pender I.): 1961.
X̱͸ÁM¸     x̣ʷəy̕ém̕     tell (a story), narrate: 1696.
X̱ÍL¸     x̣ʷə́yl̕     lose, die: 1457.1.
X̱ODEȽ     x̣ʷát̕əɬ     Spieden Island, WA: 1934.
X̱ODET     x̣ʷát̕ət     support, prop up: 1678.
X̱O¸E₭     x̣ʷáʔəq̕ʷ     sawbill duck (saltwater): 288.
X̱O₭ET     x̣ʷáq̕ʷət     pole up (in a canoe): 1511.
X̱OLTEP     x̣ʷə́lt̕əp     flying snake: 596.4.
X̱OṈ     x̣ʷáŋ     weep, cry: 1746.
X̱OṈEN     x̣ʷáŋən     throat, gullet: 459.
X̱OT     x̣ʷát     good at sex: 999.18.
X̱OTȻEM     x̣ʷátkʷəm     Bellingham, WA: 1777.
X̱O¸X̱DEȽ     x̣ʷáʔx̣ʷt̕əɬ     Mandarte Island: 1856.
XA¸EL¸S; ŦI¸ŦEȽ SI¸ÁM¸     x̣eʔəl̕s; θíʔθəɬ siʔém̕     supreme being, God: 575.
XAṮ     x̣éƛ̕     rough water: 144.
XÁĆEṈ     x̣éčəŋ     dry: 903.
XÁ¸EL¸S     x̣éʔəl̕s     Transformer, Changer, Creator: 597.
XÁKET     x̣eq̕ət     scratch (an itch): 1571.
XÁL¸EU¸; ȽOBEN     x̣él̕əw̕; ɬáp̕ən     spoon: 738.
XÁṮ; XÁṮSET     x̣éƛ̕; x̣éƛ̕sət     storm: 59.
XÁ¸XE¸ȽNÁT     x̣éʔx̣əʔɬnét     Sunday: 122.2.
XĆÁL¸S; XEĆEN¸EḴ     x̣čél̕s; x̣ə́čən̕əq     nosey: 1000.2.
XĆEṈIN; ŚḰÁLEȻEN     x̣čəŋín; šqʷéləkʷən     mind, thought: 577.1.
XĆET     x̣čə́t     figure st. out: 1325.5.
XĆIT     x̣čít     know (a person): 1422.
XDELO¸     x̣t̕əláʔ     power to kill: 579.
XDET     x̣t̕ə́t     send bad spirit power into so.: 1577.1.
XDQEṈ     x̣t̕k̕ʷə́ŋ     carve: 1229.
XEĆNOW̱     x̣əčnáxʷ     figure st., measure st.: 1325.6.
XELEJEN     x̣ə́ləč̕ən     bit and brace: 860.1.
XELEJSET; ĆEL¸ES     x̣ələ́č̕sət; čə́l̕əs     turn around (oneself): 1720.
XELEJT     x̣ə́ləč̕t     twist st.: 1726.
XELEḴNEW̱; BELEKNEW̱     x̣ə́ləqnəxʷ; p̕ə́ləq̕nəxʷ     catch sight of st.: 1596.
XEL¸ELO¸     x̣əl̕əláʔ     write: 1760.
XEL¸ET     x̣əl̕ə́t     record: 1538.1.
XELEXÁṮEM     x̣ələx̣éƛ̕əm     Domville Island: 1810.
XEL¸OLWEȽ     x̣əl̕álwəɬ     bluebill, ring-necked duck: 296.2.
XEL¸TOW̱     x̣əl̕táxʷ     design st.: 1282.2.
XELXEȻEȽ     x̣əlx̣ə́kʷəɬ     war canoe: 834.
XEL¸XEL¸J     x̣ə́l̕x̣əl̕č̕     brant: 296.6.
XEȽEḰ     x̣ə́ɬəqʷ     headache: 567.
XEȽIL¸ȻES     x̣əɬíl̕kʷəs     suffer, have a hard time: 1680.
XEȽSENEḴ     x̣əɬsənə́q     invite for food: 1406.1.
XEȽTOW̱     x̣əɬtáxʷ     feel bad/sorry for so.: 1325.2.
XEM     x̣ə́m     heavy: 958.
XEMELOSEṈ     x̣əməlásəŋ     Dock Islands: 1809.
XEM¸W̱I¸ḰTEṈ     x̣əm̕xʷíʔqʷtəŋ     haircut: 778.11.
XEMXEMIȽĆ     x̣əmx̣əmíɬč     Blakely Island, WA: 1778.
XENEṈ     x̣ə́nəŋ     say: 1561.1.
XENEṈEN     x̣ə́nəŋən     animal track: 226.
XEN¸IȻEN¸     x̣ən̕íkʷən     think it's the right thing: 1699.1.
XENITEṈ; XI¸ENEṈ¸     x̣ənítəŋ; x̣íʔənəŋ̕     growl (as dog): 1379.
XEN¸XEN¸ITEL¸     x̣ən̕x̣ən̕ítəl̕     private dance: 587.4.
XEṈIT     x̣əŋít     hang onto st.: 1382.1.
XEṈXIṈELE¸     x̣əŋx̣íŋələʔ     burdock: 401.2.
XEP₭IUSTEṈ     x̣əpq̕ʷíwstəŋ     rheumatism: 569.
XEPSNÁĆ     x̣əpsnéč     green-winged teal: 296.7.
XEQÁL¸S; JETW̱ÁL¸S     x̣ək̕ʷél̕s; č̕ətxʷél̕s     gnaw (as animal): 1361.
XEQŦITEN; XE₭ŦITEN     x̣ək̕ʷθítən; x̣əlq̕ʷθítən     fork: 741.
XESILEṈ     x̣əsíləŋ     mad, angry: 1459.2.
XEŚEN     x̣ə́šən̕     trap, snare: 800.
XEŚEṈ     x̣ə́šəŋ     trap animals: 1712.
XEU¸ES     x̣ə́w̕əs     fresh (as fruit, milk): 1014.
XEU¸ES ȽḴÁL¸J     x̣ə́w̕əs ɬqél̕č̕     new moon: 53.
XEU¸SOLEȻEȽ     x̣əw̕sáləkʷəɬ     new dancer: 589.
XEW̱MIN     x̣əxʷmin (?)     pin: 851.3.
XEXÁṮEM     x̣əx̣éƛ̕əm     Gooch Island: 1824.
XEXÍOQESTEṈ     x̣əx̣áyək̕ʷəstəŋ     have a nightmare: 1474.2.
XEXKENÁ¸     x̣əx̣q̕ənéʔ     butterball, bufflehead: 296.1.
XEXMELOSEṈ     x̣əx̣məlásəŋ     Sallas Rocks (s. of Sidney I.): 1904.
XIJET     x̣íč̕ət     sctatch (by cat, e.g.): 1571.1.
XILEX     x̣íləx̣     make war: 1740.
XIṈET     x̣íŋət     grab a handful: 1373.1.
XI¸SEL¸     x̣íʔsəl̕     fierce, powerful, plenty: 999.12.
XIȾ     x̣ít̕ᶿ     raw: 963.
XIW̱E     x̣íxʷə     purple sea urchin: 239.1.
XI¸XE¸; ŚW̱SXI¸E     x̣íʔx̣əʔ; šxʷsx̣iʔə     be ashamed: 1168.
XI¸XE¸; ŚXÁ¸YȾES     x̣íʔx̣əʔ; šx̣eʔyt̕ᶿəs     embarrassed, bashful, shy: 998.1.
XIXEN¸     x̣íx̣ən̕     hoar-frost: 73.
XI¸XNEŚETEṈ     x̣íʔx̣nəšətəŋ̕     Helen Point (spring near there): 1834.
XÍXÍṮEM     x̣ə́yx̣əyƛ̕əm     McCurdy Pt. (w. of Saanich Inlet): 1858.
XȽÁM¸; QEN¸IT     x̣ɬém̕' k̕ʷən̕ít     watch, observe: 1742.2.
XȽET     x̣ɬə́t     insult so.: 1405.
XȽOSTW̱; ȽAXET     x̣ɬástxʷ; ɬéx̣ət     serve food: 1580.1.
XOĆE¸     x̣áčəʔ     lake: 84.
XO¸ḴEN     x̣áʔqən     marten: 179.
XOQET     x̣ák̕ʷət     impale st.: 1404.2.
XO¸XEȻ     x̣áʔx̣ək̕ʷ     nits: 221.
XPȺ¸     x̣péy̕     western red-cedar: 321.
XPȺ¸ ȻEMLEW̱     x̣péy̕ kʷə́mləxʷ     cedar root: 409.
XPȺ¸ĆES     x̣pey̕ésəs     cedar boughs: 412.
XQÁL¸JEN     x̣k̕ʷél̕č̕ən     hair pin: 778.4.
XQENISEN     x̣k̕ʷənísən     brooch: 778.2.
XTIT     x̣tít     prepare st.: 1516.1.
XTIT; ĆÁĆET     x̣tít; čéčət     make, build (anything): 1460.
XṮEWEȽ     x̣ƛ̕ə́wəɬ     Mitchell Flats: 1865.
XṮINESEN     x̣ƛ̕ínəsən     collarbone: 525.