SENĆOŦEN Word List
Fish

244. any salmon SĆÁÁNEW̱ sčéenəxʷ
245. salmon after spawning QOL¸EW̱ k̕ʷál̕əxʷ
245.1. big salmon going upstream SINÁ¸EĆ sinéʔəč
246. spring salmon SȾOḰI¸ st̕ᶿáqʷiʔ
247. coho salmon ŦÁ¸WEN θéʔwən
248. sockeye salmon ŦEḴI¸ θə́qiʔ
248.1. sockeye (one you're poor with) W̱SELÁWE xʷsəléwə
249. kokanee salmon no word no word
250. dog salmon QOL¸EW̱ k̕ʷál̕əxʷ
251. humpback salmon HENEN¸ hə́nən̕
252. any trout QSEĆ k̕ʷsə́č
253. steelhead SXEU¸KEM sx̣ə́w̕q̕əm
254. dolly varden trout no word no word
255. shiner ȽÍEK ɬáyəq̕
256. sturgeon KTÍEŦEN q̕táyəθən
257. whitefish no word no word
258. eel LELEŦEN lə́ləθən
259. little bullhead SX̱ÁN¸EȽ sx̣ʷén̕əɬ
259.1. big bullhead SȻEN¸ÁW̱ skʷən̕éxʷ
259.2. red snapper TEḰTEḰ tə́qʷtəqʷ
259.3. smelts ḰEȽES qʷə́ɬəs
259.4. ratfish SȻOME¸ skʷáməʔ
259.5. perch WÁĆI¸ wéčiʔ
259.6. chum salmon QOL¸EW̱ k̕ʷál̕əxʷ
260. sole ȽEME₭E¸ ɬə́məq̕ʷəʔ
261. flounder BEWI¸ p̕ə́wiʔ
262. halibut ŦO¸TX θáʔtx̣
263. herring SȽOṈ¸ET sɬáŋ̕ət
263.1. jack herring SȽELEȽOṈ¸ET sɬələɬáʔŋət
264. eulachon, candlefish SWIU¸E swíw̕ə
265. rock cod ÍEŦIŦEN;
TKOS
ʔəyəθíθən;
tq̕ás
266. kelp cod PKIḴEN pq̕íqən
267. grey cod SḰIM¸EŦ sqʷíʔməθ
268. lingcod Á¸IT;
ȺYET;
S¸Á¸IT
ʔéʔit;
ʔéyət;
sʔéʔit
268.1. blue cod ȾEMEḰE¸ t̕ᶿə́məqʷəʔ
268.2. any cod (older brother) ŚÍEȽ šə́yəɬ
269. dog fish SK͸EKŚEN sq̕ə́y̕əq̕šən
270. shark QEȾENEĆTE¸ k̕ʷə́t̕ᶿənəčtə
271. ray, skate KAKEU¸ q̕éq̕əw̕
271.1. giant skate ȾEXTOLEȽĆE¸ t̕ᶿəx̣táləɬčəʔ
271.2. deep sea bass MONELEĆE mánələčə
271.3. grilse SȾḰȺ¸ st̕ᶿqʷéy̕
271.4. anchovies ȽOL¸ES ɬáʔləs
271.5. hake MONEĆES mánəčəs
271.6. any fish PIŚ píš
.