SENĆOŦEN Word List
Clothing, etc.

760. any clothes ȽḴIT;
S¸IȾEṈ
ɬqít;
sʔít̕ᶿəŋ
761. diaper ŚKEL¸TEN šq̕ə́l̕tən
762. shirt ŚṮPIU¸EN šƛ̕píw̕ən
763. pants SEḴIUS səqíws
764. coat CEPU kəpú
764.1. vest NEWELAXEN nəwəléx̣ən
764.2. raincoat SȽEMW̱OLȻET sɬəmxʷálkʷət
764.3. shawl LEŚOL ləšál
765. dress IȾEṈ ʔít̕ᶿəŋ
765.1. wedding gown MELYITELHOLȻET məlyitəlhálkʷət
765.2. bathing suit ŚQEM¸OLȻET šk̕ʷəm̕álkʷət
766. skirt ṮIṮEPTEN¸ ƛ̕íƛ̕əptən̕
766.1. apron IPEN ʔípən
767. underwear ŚṮĆIȻEN;
ṮEĆIȾE¸;
ṮĆIȻEN
šƛ̕číkʷən;
ƛ̕əčít̕ᶿəʔ;
ƛ̕číkʷən
768. shoes ḰELȽ͸ŚEN qʷəlɬəy̕šən
768.1. shoelaces KEBISEN q̕əp̕ísən
768.2. boots, waders CEMPUTS kəmpúts
768.3. pair of footwear S¸EĆÁSEN sʔəčésən
768.4. one of a pair of footwear ȽEKSIN ɬəq̕sín
769. moccasins SṮEKŚEN sƛ̕ə́q̕šən
770. dancers' leg wraps ḴETSENTEN qətsə́ntən
771. mittens, gloves ȾḰOL¸EĆE¸ t̕ᶿqʷál̕əčəʔ
771.1. pair of mittens, gloves S¸EĆIUS sʔəčíws
771.2. one of a pair of mittens, gloves ȽKEȻIS ɬq̕əkʷís
772. belt ṮEȾÁĆEN¸ ƛ̕ət̕ᶿéčən
772.1. suspenders KSENETEN q̕sə́nətən
772.2. button ȽENISEN ɬənísən
772.3. pocket ŚLEḰE¸ÁLE šləqʷəʔélə
772.4. collar COLE kálə
772.5. suitcase ŚW̱EU¸QÁLE šxʷʔəwk̕ʷélə
773. hat SĆESEḰ sčə́səʔqʷ
773.1. rain hat SȽEMW̱OU¸E¸Ḱ sɬəmxʷáw̕əʔqʷ
774. stocking, sock STOCEN stákən
774.1. garter KEPSENETEN q̕əpsə́nətən
775. snowshoes (long) no word no word
776. snowshoes (round) no word no word
777. bracelet ŚȾOM¸EĆEN št̕ᶿám̕əčən
777.1. arm band KEBELAXEN q̕əp̕əléx̣ən
777.2. braided wool ankle piece ḴETSENTEN qətsə́ntən
778. necklace, scarf SḰINḰEN;
SKSEȽNEȽ
sqʷínqʷən;
sq̕sə́ɬnəɬ
778.1. beads ȾEȾXIT;
SḰINḰEN
t̕ᶿət̕ᶿx̣ít;
sqʷínqʷən
778.2. brooch XQENISEN x̣k̕ʷənísən
778.3. barrette KEQÁL¸JEN q̕ək̕ʷél̕č̕ən
778.4. hair pin XQÁL¸JEN x̣k̕ʷél̕č̕ən
778.5. hair curlers ŚKEL¸BOSEṈ šq̕əl̕p̕ásəŋ
778.6. hair tie KEBENETEN q̕əp̕ə́nətən
778.7. head band ŚḴITES šqítəs
778.8. kerchief ICĆEM;
ṮW̱I¸ḰEN
ʔíkčəm;
ƛ̕xʷíʔqʷən
778.9. hanky ŚȽENḴSENEṈ šɬə́nqsənəŋ
778.10. bun in hair SȻÍSEP skʷəysəp
778.11. haircut XEM¸W̱I¸ḰTEṈ x̣əm̕xʷíʔqʷtəŋ
778.12. braided hair DEṈ¸SÁN¸EṈ t̕əŋ̕sén̕əŋ̕
778.13. unbraided hair SȻȾÁL¸J skʷt̕ᶿél̕č̕
779. earring SṮEWEN sƛ̕ə́wən
779.1. pair of earrings S¸EĆȺN sʔəčéyn
779.2. one earring ȽKȺN ɬq̕éyn
780. finger ring ŚW̱IILEMĆES šxʷiylə́mčəs
780.1. wedding ring ŚMELYIĆES šməlyíčəs
781. walking stick, cane KEȻE¸ q̕ə́kʷəʔ
781.1. glasses ŚTELEHOLES štələháləs
782. dancer's pole with deer hooves ȻEĆMIN kʷəčmín
782.1. horn rattle ŚYELMEW̱ĆES šyəlməxʷčəs
782.2. newdancer's staff KOȻE q̕ákʷə
783. dancer's head-dress ḰIḰMES qʷíqʷməs
784. dancer's headband SLEWÍ ŚḴITES slə́wəy̕ šqitəs
785. dancer's necklace ŚḰO¸ḰE¸TEN šqʷáʔqʷəʔtən
786. dancer's costume SHOĆEȻES sháčəkʷəs
786.1. paddle shirt ₭EḰOSTEN¸OL¸U¸ET q̕ʷəqʷastən̕ál̕w̕ət
786.2. dancer's belt ŚXEK¸IȻEṈ šx̣əq̕ʔikʷəŋ
786.3. dancer's face paint ŚW̱ȽIXES šxʷɬíx̣əs
786.4. face cream ŚW̱NESOSEṈ šxʷnəsásəŋ
786.5. powder PE₭EṈ pə́q̕ʷəŋ
786.6. red ocher TEMEȽ tə́məɬ
787. rattle KETXT;
QÁTXEM¸
q̕ə́tx̣t;
k̕ʷétx̣əm̕
788. mask ŚW̱¸IIMOSTEN šxʷʔiymástən
789. drum ȻEMȻEM;
XŦEM
kʷə́mkʷəm;
x̣θə́m
790. drumstick KEWET q̕ə́wət
791. stick for beating rhythm KEWET q̕ə́wət
792. music, radio ḰELO¸Á¸ŦEN qʷəláʔeʔθən
793. horn (car or boat) SȾISTEN;
ŚW̱HOȻT
st̕ᶿístən;
šxʷhákʷt
794. purse ŚTELEHÁLE¸ štələhélə
794.1. money TÁLE télə
794.2. cent SÁNTS sénts
794.3. nickel ȽSEK MIT ɬsə́q̕ mít
794.4. dime MIT mít
794.5. quarter ȻOTE kʷátə
794.6. one dollar NEȾÁȻETW̱ nət̕ᶿékʷətxʷ
794.7. two dollars ĆSÁ¸LETW̱ čséʔlətxʷ
794.8. three dollars ȽW̱ÁLETW̱ ɬxʷélətxʷ
794.9. four dollars ṈESÁLETW̱ ŋəsélətxʷ
794.10. something purchased S¸IȽE¸ sʔíɬəʔ
.