Klallam Classified Word List
Marine Terms

142. tide:   st̕áčəŋ; x̣áƛ̕ən
143. tide coming in:   t̕áʔŋəɬ; t̕əŋ̕úcən; t̕ə́ŋ̕
144. tide going out; ebbing:   ʔiʔčáqɬ; sáʔŋ̕əɬ; səŋ̕úcən; t̕áqʷi
145. high tide:   ʔəst̕áʔŋəɬ
146. low tide:   čə́q st̕áčəŋ; čáqɬ
147. fast tide:   x̣ʷəŋáyəqən; nəxʷx̣áƛ̕əŋ
148. fair tide:   x̣ʷiq̕ʷíyəŋ
149. bucking tide; going against tide:   pšús; paʔšúsəŋ̕
150. good fishing tide:   stə́məŋ
151. shallow place in the water:   ƛ̕aʔƛ̕aʔčúʔ; c̕aʔc̕éʔx̣ʷəŋ̕